Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

II oś priorytetowa
E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnianie infomacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki