Studia na kierunku Nanotechnologia

NANOTECHNOLOGIA jest dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach.

Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach - m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia). Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów i oprócz przedmiotów podstawowych oferują przedmioty specjalistyczne z zakresu podstaw nanotechnologii, komputerowego modelowania materiałów, technologii otrzymywania nanomateriałów oraz fizycznych i mechanicznych badań nanomateriałów.

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i oferują wykłady specjalistyczne, takie jak nanotechnologia eksperymentalna, magnetyczne właściwości nanostruktur i spintronika, nanotechnologia obliczeniowa czy nanoczujniki.

Oprócz wykładów, ćwiczeń i seminariów, studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą, jak dydaktyczne mikroskopy AFM/STM, wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM, skaningowe mikroskopy elektronowe, optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych, nanoindentometry, mikrotwardościomierz, dyfraktometr rentgenowski, rentgenowski spektrometr fotoelektronów, spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym oraz zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K.

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe zarówno w przedsiębiorstwach jak też w instytutach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w wyższych uczelniach, wiodących instytutach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, firmach związanych z przemysłem chemicznym, farmaceutycznym czy elektronicznym, jak na przykład Jabil, Polpharma SA, Impuls, Techno-Servis i in.

Szczegóły rekrutacji

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego).