Tytuł projektu / Kierownik projektu / Instytucja finansująca - program / link Opis projektu

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (WETI) 

NCBiR - POIR

 

strona www projektu

Celem projektu jest opracowanie koncepcyjne, budowa i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu, wynikającym z gwałtownego spiętrzania się pojazdów w przypadku wystąpienia potrzeby gwałtownego hamowania. W ramach projektu opracowany zostanie typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie, dzięki wbudowanemu w znak drogowy modułowi elektronicznemu, umożliwiającemu wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meteorologicznych)

Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)

NCBiR - POIR

 

strona www projektu

Celem projektu jest stworzenie nowej interdyscyplinarnej grupy badającej neurofizjologiczne mechanizmy procesów myślowych i pamięci poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii do pomiaru i stymulacji aktywności mózgu ludzkiego. Niniejszy projekt łączy technologie śledzenia ruchów źrenicy oka z technologiami do nagrań aktywności neuronowych w celu ukierunkowania elektrycznej stymulacji mózgu podczas wykonywania testów pamięci. Wyniki projektu pogłębią wiedzę na temat mechanizmów pamięci deklaratywnej i procesów poznawczych u ludzi, które posłużą rozwojowi nowego interfesu mózg-komputer do leczenia deficytów umysłowych na poziomie poszczególnych zespołów neuronowych

Electromagnetic Design of fexIble SensOrs

prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI)

NCBiR - POIR

 

 

Proces projektowania biosensorów i sensorów wykorzystujących fale elektromagnetyczne odbywa się z użyciem zaawansowanego i drogiego oprogramowania i polega na przeprowadzeniu setek czasochłonnych obliczeń w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego, z punktu widzenia właściwości elektromagnetycznych, kształtu sensora lub układów towarzyszących, takich jak antena, obwody dopasowujące i filtrujące sygnały wysokiej częstotliwości. W celu wykonania każdej symulacji konieczne jest numeryczne rozwiązanie równań Maxwella. To powoduje, że opracowanie nowej konstrukcji sensora jest bardzo złożone i czasochłonne. W projekcie EDISON opracowane zostanie zupełnie nowe narzędzie w postaci zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego. Program będzie pozwalał na projektowanie elektromagnetyczne sensorów o dowolnych kształtach, w tym sensorów i anten elastycznych (giętkich) i wykorzystywać będzie najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie technik numerycznego rozwiązywania równań Maxwella. Znaczne przyspieszenie obliczeń uzyskane zostanie w szczególności dzięki masowemu zrównolegleniu wybranych zadań i wątków obliczeniowych (za pomocą akceleratorów graficznych i wielordzeniowych procesorów) oraz najnowszym metodom symulacji elektromagnetycznych pozwalających wykorzystać wyniki poprzednich obliczeń w celu skrócenia czasu trwania kolejnych kroków projektowych

Neurophysiological mapping and stimulation of the human brain for memory enhancement 

dr Michał Kucewicz  (WETI)

NCBiR -POIR

Celem projektu jest stworzenie nowej interdyscyplinarnej grupy badającej neurofizjologiczne mechanizmy procesów myślowych i pamięci poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii do pomiaru i stymulacji aktywności mózgu ludzkiego. Niniejszy projekt łączy technologie śledzenia ruchów źrenicy oka z technologiami do nagrań aktywności neuronowych w celu ukierunkowania elektrycznej stymulacji mózgu podczas wykonywania testów pamięci. Wyniki projektu pogłębią wiedzę na temat mechanizmów pamięci deklaratywnej i procesów poznawczych u ludzi, które posłużą rozwojowi nowego interfesu mózg-komputer do leczenia deficytów umysłowych na poziomie poszczególnych zespołów neuronowych.

Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji (DEZMETAN)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka (WILiŚ)

NCBiR-POIR

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej przygotowanie wsadu do komór fermentacyjnych przy wykorzystaniu dezintegracji niskotemperaturowej, hydrodynamicznej lub w układach hybrydowych. W celu uzyskania pełnego obrazu wpływu dezintegracji na pracę oczyszczalni ścieków lub biogazowni rolniczych przeanalizowana zostanie zmienność składu odcieków z odwadniania pofermentu z oceną możliwości odzysku związków biogennych. W oparciu o uzyskane wyniki wykonane zostaną symulacje komputerowe zmierzające do wyboru optymalnych parametrów procesu. Wyniki zostaną wdrożone u partnera przemysłowego

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh)

NCBiR- STRATEGMED

Jest to interdyscyplinarny projekt w dziedzinie onkologii. Celem projektu jest otrzymanie nowego związku (jeden, dwa) o działaniu przeciwnowotworowym. Związki te mają działać na nowe cele molekularne jakimi są układy telomerowe. Trzy strategie zostaną zaproponowane w ramach których faza projektowania, syntezy, ewaluacji in vitro i następnie in vivo i ex vivo będą miały miejsce. W sumie planujemy wykorzystać trzy cele molekularne (w tym dwa zupełnie nowe) w obrębie telomerów. W końcowym efekcie oczekujemy, że jeden lub dwa związki o pożądanych właściwościach przeciwnowotworowych i niskiej toksyczności zostaną wyselekcjonowane i mogą stać się przedmiotem komercjalizacji. Projekt w dużej części oparty jest na wstępnych rezultatach i jest bardzo innowacyjny, gdyż dwa z trzech celów molekularnych nie były wcześnie wykorzystywane w chemoterapii przeciwnowotworowej a faza wstępna projektowania będzie intensywnie wsparta metodami in silico. Poza tym jak do tej pory w ogóle nie udało się otrzymać leków działających na układy telomerowe co podnosi rangę ewentualnego sukcesu.

Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalajace na racjonalne projektowanie i ocenę wlaściwości prozdrowotnych żywnosci funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniajace zwiazki fitochemiczne

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh)

NCN - MAESTRO

Celem projektu badawczego jest opracowanie Szeregu Mocy Przeciwutleniającej - SMP (ang. Antioxidant Power Series – APS) dla związków przeciwutleniających produkowanych endogennie bądź występujących naturalnie w żywności oraz roślinach o znaczeniu medycznym. Tak jak wodór stanowi punkt zero w szeregu napięciowym metali, tak w przypadku szeregu SMP, punkt odniesienia będzie stanowił glutation (GSH) uważany za główny przeciwutleniacz fizjologiczny. Potencjał przeciwutleniający ocenianych związków będzie przyjmował wartości dodatnie lub ujemne w zależności od wartości potencjału redoks względem związku odniesienia (GSH). Zaproponowany na postawie własności redoks SMP będzie podlegał weryfikacji, co do jego użyteczności w przewidywaniu działania przeciwutleniającego substancji w układach biologicznych poddanych stresowi oksydacyjnemu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą zrozumieć zależność pomiędzy własnościami chemicznymi substancji o charakterze przeciwutleniaczy a ich biologicznym działaniem, w szczególności w przypadku zjawisk, które są wynikiem narażenia komórek na reaktywne formy tlenu. W wyniku projektu zostanie także zaproponowany niezbędny zestaw metod/narzędzi badawczych, który w sposób wiarygodny pozwoli przewidywać działanie danej substancji (czystej bądź w mieszaninie) w ochronie ludzkiego organizmu przed reaktywnymi formami tlenu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde (WILiŚ)

NCBiR - RiD

Kompleksowa analiza funkcjonowania różnych systemów powstrzymujących pojazd, w tym określonych normą PN-EN 1317 oraz typów konstrukcji wsporczych określonych normą PN-EN 12767, zainstalowanych na drogach i obiektach inżynierskich, z uwzględnieniem wyników testów zderzeniowych. Analiza obejmuje w szczególności wpływ materiału, typu, wymiarów i geometrii systemu powstrzymującego, poziomu pochłaniania energii przez konstrukcje wsporcze oraz zachowania się systemów (urządzeń) na łukach poziomych i pionowych dróg z uwzględnieniem galanterii drogowej, jej wysokości i lokalizacji względem stosowanych urządzeń BRD

Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa

prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont (WM)

NCBiR-TECHMATSTRATEG

Projekt SEPOR dot. opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych. Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o wymaganej trwałości. Nawierzchnie poroelastyczne w warstwie ścieralnej pozwalają na znaczne zmniejszenie hałasu w rejonie dróg oraz utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali. W nawierzchniach poroelastycznych ok 20% (w stosunku wagowym) nawierzchni poroelastycznej stanowi granulat gumowy otrzymany ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to na oszczędzanie kruszyw naturalnych i na optymalną utylizację zużytych opon samochodowych (bez konieczności ich spalania). W ramach projektu przeprowadzone będą eksperymenty zmierzające do optymalizacji składu nawierzchni. Przewiduje się, że w przypadku sukcesu planowanych prac powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, która może stać się przełomem w walce z hałasem drogowym oraz zapewniająca znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tunelach. Istnieje realna szansa opracowania produktu, który może spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

SCOTT
Secure Connected Trustable Things / Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy

dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI)

UE Horyzont 2020

 

strona www projektu

Celem projektu jest utworzenie bezpiecznej infrastruktury bezprzewodowej w oparciu o inteligentne sensory oraz urządzenia wykonawcze, z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji w kontekście Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). Rozwijane systemy mają bazować na nowatorskich mechanizmach zabezpieczeń zarówno na poziomie poszczególnych komponentów jak i całych systemów, przez co możliwe będzie rozszerzenie ich interoperacyjności na sieci nowej generacji (5G) w celu tworzenia inteligentnych przestrzeni, nieograniczonych geograficznie i dostępnych dla użytkowników z różnych gałęzi przemysłu jak np. aeronautyka, motoryzacja, kolej czy inteligentne budynki.

ENABLE-S3
European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems

dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI)

UE- HORYZONT 2020

 

strona www projektu

Projekt dotyczy wysoce zautomatyzowanych i autonomicznych systemów, które podlegają walidacji celem uzyskania niezawodności i bezpieczeństwa. Są to tzw. automatyczne systemy cyber-fizyczne, które są kolejnym krokiem w budowaniu konkurencyjności ekonomicznej w obszarze mobilności i rozwiązań związanych ze zdrowiem. Pełna automatyzacja pozwala zwiększyć bezpieczeństwo dzięki wykluczaniu błędów ludzkich, zwiększa wydajność poprzez redukcję czasów przestoju oraz poprawiając precyzję realizowanych zadań, czego dowodem mogą być nowoczesne rozwiązania dla transportu, czy branży medycznej. Jednak powyższe założenia będą prawdziwe jedynie wtedy, gdy metody walidacji takich systemów gwarantują wiarygodność, uwzględniają testy odzwierciedlające warunki pracy w warunkach rzeczywistych, przy jasnym wskazaniu mierzalnych kryteriów. Projekt ENABLE-S3 zakłada stworzenie innowacyjnych wirtualnych platform i środowisk testowych w celu zaoferowania rozwiązania odpowiadającego na wspomniane kryteria przy jednoczesnej redukcji czasu testowania i wprowadzania produktów na rynek.

PRODUCTIVE 4.0
Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle

dr hab. inż. Krzysztof Nyka (WETI)

UE - HORYZONT 2020

strona www projektu

Projekt Productive4.0 ma na celu usprawnienie cyfryzacji przemysłu europejskiego przy użyciu komponentów ICT. Skierowany jest do wszystkich gałęzi przemysłu wykorzystując jedno podejście – cyfryzację. Projekt cechuje się całościowym podejściem systemowym skupiając szczególną uwagę na trzech głównych filarach: cyfrowej produkcji, sieci łańcucha dostaw oraz zarządzania cyklem życia produktu. Związane jest to z nową koncepcją wprowadzania automatyzacji oraz rozwiązań sieciowych, a także zwiększania przejrzystości danych, ich spójności, elastyczności oraz wydajności.

COALA
Control algorithm and controller for increasing
 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki (WCh)

Polsko-Niemiecki Program Badawczy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Celem projektu jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (ang. PEMFC). Opracowane zostaną algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których cechą podstawową będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, przenośne zasilanie). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji – także o obniżonym koszcie wytwarzania, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymiany, a także będzie mógł być wykorzystany w całej gamie zastosowań. Obniży to koszty. Adresatem rezultatów projektu jest powstający aktualnie przemysł ogniw PEMFC w państwach UE, włączając nasze kraje, oraz w Japonii i USA. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą firmy pragnące wprowadzić swoje rozwiązania z dziedziny PEMFC na szerszy rynek, a, docelowo, społeczeństwa, które korzystać będą ze zrównoważonego schematu energetycznego w sektorach transportu i energetyki.