Data Management Plan (DMP), czyli Plan Zarządzania Danymi to dokument opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy z danymi badawczymi. DMP powinien powstać już na wstępnym etapie badań naukowych. Jest on coraz częściej wymagany przez instytucje i agencje przyznające środki finansowe na badania naukowe (Narodowe Centrum Nauki, Komisja Europejska, Economic and Social Research Council, Natural Environmental Research Council).
DMP ułatwia planowanie procedur związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dzieleniem się danymi badawczymi.

 

 • Ocenę danych już dostępnych, opis braków i potrzeb;
 • Opis  sposobu gromadzenia danych (np. poprzez ankietę, instrument badawczy) i ich rodzaju (np. dane eksperymentalne lub obserwacyjne);
 • Dokumentację i standardy opisu danych (metadane);
 • Informacje o tym, kto będzie właścicielem praw autorskich i praw własności intelektualnej danych, a także kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie nimi;
 • Wymogi i procedury związane z aspektami etycznymi pozyskiwanych danych;
 • Opis procedur zapewniających kontrolę jakości danych (opis powinien zawierać podział obowiązków i czynności związanych z nadzorowaniem i kontrolą poprawności danych);
 • Plan dotyczący dostępu do danych oraz dzielenia się nimi (określenie na jakiej licencji dane będą dostępne);
 • Krótko- oraz długoterminową strategię przechowywania i ochrony danych;
 • Określenie jakie środki będą potrzebne do przeprowadzenia DMP.

 

 • Dzięki dobremu planowaniu i zarządzaniu pozyskiwanymi danymi wzrasta jakość oraz wiarygodność samych badań;
 • Dane mogą zostać łatwo zlokalizowane, plan ułatwia również jednoczesną pracę wielu osób przy projekcie;
 • Efektywne zarządzanie danymi, zapobieganie niepotrzebnemu ich powielaniu bądź nadpisywaniu;
 • Poprawa bezpieczeństwa danych;
 • Ułatwione przygotowanie danych do późniejszego udostępnienia.

 

DMPonline to jedno z narzędzi online, za pomocą którego można stworzyć DMP. Za pomocą formularza można stworzyć plan zarządzania danymi zawierający najważniejsze informacje o naszym projekcie oraz dostosowany do specyfiki naszych badań i rodzaju wytwarzanych danych. Serwis zawiera również szereg wskazówek oraz gotowe wzory DMP wymagane przez różne instytucje finansujące badania naukowe (np. Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020). Gotowy plan można później pobrać oraz upublicznić.

Plan zarządzania danymi badawczymi - najczęściej zadawane pytania.