Analizy bibliometryczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analizy bibliometryczne

Poniżej przedstawiono analizy bibliometryczne czasopism publikujących artykuły związane z danymi badawczymi (data papers, data descriptors). Zaprezentowane opracowania zawierają:

  • liczbę publikacji,
  • liczbą cytowań,
  • udział procentowy publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej oraz krajowej,
  • nazwiska autorów, którzy opublikowali największą liczbę dokumentów w omawianych czasopismach,
  • listę top krajów oraz uniwersytetów pod kątem największej liczby opublikowanych dokumentów,
  • listę 10 agencji, które sfinansowały największą liczbę dokumentów w analizowanych czasopismach,
  • analizę najczęściej używanych słów kluczowych.

Opracowanie analiz wykonała dr inż. Beata Adamczak.

Scientific Data

To recenzowane czasopismo Open Access, publikujące artykuły opisujące zbiory danych (data descriptors). Tematyka czasopisma obejmuje nauki przyrodnicze, medycynę, inżynierię i nauki społeczne. Periodyk wydawany przez Nature Portfolio, odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem Impact Factor - 8.501 (2021). Wykonana analiza bibliometryczna czasopisma Scientific Data dotyczy lat 2014-2022.
Pełna analiza bibliometryczna

Scientific Reports

Jest recenzowanym czasopismem Open Access, wydawanym przez Nature Portfolio. Publikowane są w nim prace z nauk przyrodniczych, psychologii, medycyny i inżynierii. Czasopismo to charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem Impact Factor - 4.997 (2021). Analiza bibliometryczna Scientific Reports obejmuje lata 2011-2022. Dodatkowo przedstawiono analizę publikacji tworzonych na polskich uczelniach, z uwzględnieniem Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), oraz opisano współpracę pracowników Politechniki Gdańskiej z innymi polskimi naukowcami.
Pełna analiza bibliometryczna   Analiza publikacji polskich uczelni   Współpraca PG z polskimi uczelniami