Zasady przyjmowania gości w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni związanego z pandemią COVID-19

 1. Podczas spotkania organizowanego w pokoju znajdującym się w domu studenckim, jedno, dwu lub wieloosobowym, jak i w przestrzeni wspólnej łącznie z osobą organizującą spotkanie (którykolwiek z mieszkańców pokoju) nie może uczestniczyć więcej niż 4 osoby (organizator oraz maksymalnie 3 osoby).
 2. Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania każdorazowo obowiązujących przepisów obowiązującego prawa oraz przepisów Uczelnianych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów uchwalanych w związku z występowaniem stanu epidemii, w szczególności do zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z przestrzeni wspólnej, takiej jak kuchnia lub  korytarz.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do trzymania dystansu min. 1.5 m od pozostałych mieszkańców oraz ich gości.
 4. W każdym domu studenckim prowadzi się ewidencję osób wchodzących, niebędących mieszkańcami danego domu studenckiego. Ewidencja obejmuje imię, nazwisko, numer albumu (tylko w przypadku studenta PG) oraz numer telefonu, a dane te są każdorazowo notowane przez pracownika portierni obecnego podczas zmiany.
 5. Osoba odwiedzająca zobligowana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego swojego stanu zdrowia (podczas pierwszej wizyty), a także do zaprzestania odwiedzin w przypadku występowania niepokojących objawów, wskazujących na możliwość zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz do poinformowania o tym fakcie administracji DS.
 6. Pozostałe zasady dotyczące przyjmowania gości z zewnątrz zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej pozostają niezmienione.

Mieszkańcy Domów Studenckich - nauczanie zdalne [aktualizacja]

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż Marek Dzida, prof uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej, w związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z dnia 14.01.2021 r., podjął następujące decyzje dot. Domów Studenckich:

 1. student, który opuści Dom Studencki, ale nie wykwateruje się z zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci za miejsce w akademiku zgodnie z cennikiem ma rok akademicki 2020/2021;
 2. student, który w okresie listopad – grudzień 2020 r. opuścił Dom Studencki i zabrał swoje rzeczy - nie płaci za miejsce w Domu Studenckim oraz dodatkowo ma do dyspozycji miejsce w akademiku do końca sesji podstawowej semestru letniego tj. 27.06.2021 r. (niekoniecznie ten sam akademik/pokój);
 3. student, który przyjedzie na egzaminy, zaliczenia, sesję lub pojedyncze zajęcia na studiach, może otrzymać miejsce w Domu Studenckim (dot. także studentów z pkt 2). W tym celu należy zgłosić się do administracji Domu Studenckiego nr 1 lub Domu Studenckiego nr 8 (kontakt e-mailowy). Opłaty naliczane są wg. poniższych zasad:
  1. pobyt trwający do 5 dni (włącznie) – 20 zł/doba;
  2. pobyt trwający od 6 do 15 dni (włącznie) – zgodnie z punktem 2 Cennika Akcja Lato 2020 dla studentów;
  3. pobyt powyżej 16 dni – zgodnie z obowiązującym cennikiem na rok akademicki 2020/2021 (tylko do 19.02.2021 r., później obowiązują zasady z pkt 6 lub pkt 7 – wymagane skierowanie do akademika).  
 4. student, który opuścił Dom Studencki (dot. studenta z pkt 2) może w dowolnym momencie wrócić do Domu Studenckiego, ale na pobyt minimum miesięczny (należy poinformować e-mailem administrację danego Domu Studenckiego) lub może w dowolnym momencie całkowicie zrezygnować z przyznanego Domu Studenckiego (należy wysłać stosowny e-mail do administracji danego Domu Studenckiego);
 5. w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej;
 6. w VII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (16-18.02.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są w danym momencie zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim - studenci zobligowani będą do zakwaterowania się do 21.02.2021 r. i ponoszenia opłat za zajmowane miejsce;
 7. w VIII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (22.02-08.06.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim – zapisy będą możliwe w każdy poniedziałek i wtorek (zapisy on-line przez system mojaPG), rozdział miejsc odbywać się będzie raz w tygodniu w środy, a skierowanie będzie ważne do piątku w danym tygodniu. 

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS, ale się jeszcze nie zakwaterowani, a nadal są zainteresowani miejscem w DS, proszeni są e-mailowe poinformowanie administracji DS o tym fakcie.

ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą do stałych mieszkańców domów studenckich PG o zachowanie zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania

 1. Zapewnia się dozowniki z płynem odkażającym usytuowane w widocznych miejscach przy portierniach
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Zaleca się używanie maseczek ochronnych  podczas korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do:
  - niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po   częściach wspólnych budynku
  - skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady  lub e-wizyty
  - zgłoszenia się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (nie należy korzystać z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych)
 6. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych)
 7. Zapewnia się pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 8. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.