Koronawirus | Politechnika Gdańska

Treść strony

Koronawirus

Zasady przyjmowania gości w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni związanego z pandemią COVID-19

 1. W przypadku odwiedzin odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania każdorazowo obowiązujących przepisów obowiązującego prawa oraz przepisów Uczelnianych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów uchwalonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności do zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z przestrzeni wspólnej, takiej jak kuchnia lub korytarz. 
 2. Odwiedzający zobowiązani są do trzymania dystansu min. 1.5 m od pozostałych mieszkańców oraz ich gości.
 3. W każdym domu studenckim prowadzi się ewidencję osób wchodzących, niebędących mieszkańcami danego domu studenckiego. Ewidencja obejmuje imię, nazwisko, numer albumu (tylko w przypadku studenta PG) oraz numer telefonu, a dane te są każdorazowo notowane przez pracownika portierni obecnego podczas zmiany.
 4. Osoba odwiedzająca zobligowana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego swojego stanu zdrowia (podczas pierwszej wizyty), a także do zaprzestania odwiedzin w przypadku występowania niepokojących objawów, wskazujących na możliwość zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz do poinformowania o tym fakcie administracji DS.
 5. Pozostałe zasady dotyczące przyjmowania gości z zewnątrz zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej pozostają niezmienione.

Zasady panujące w Domach Studenckich

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą do stałych mieszkańców domów studenckich PG o zachowanie zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania

 1. Zapewnia się dozowniki z płynem odkażającym usytuowane w widocznych miejscach przy portierniach
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Zaleca się używanie maseczek ochronnych  podczas korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do:
  - niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po   częściach wspólnych budynku
  - skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady  lub e-wizyty
  - zgłoszenia się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (nie należy korzystać z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych)
 6. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych)
 7. Zapewnia się pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 8. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  Biuro Osiedla: tel. +48 58 347 25 47 ; e-mail: akademiki@pg.edu.pl
  Domy Studenckie nr:  1, 2, 3, 4, 12: tel. +48 58 347 15 97; e-mail: ds1@pg.edu.pl
  Domy Studenckie nr:  5, 6, 7, 8, 9,10: tel. +48 58 347 26 16; e-mail: ds8@pg.edu.pl