Zadania działu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania działu

Do zadań działu należy:

1. administrowanie domami studenckimi:

  • Zespół Domów Studenckich: Osiedle Wyspiańskiego – DS 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  • Zespół Domów Studenckich: Osiedle Traugutta – DS 1, 2, 3, 4, 12, 13,
  • DS 11;

2. prowadzenie działalności w zakresie spraw mieszkaniowych studentów, koordynowanie spraw związanych z kwaterowaniem w domach studenckich, naliczanie bieżących należności i kontrola wpłat;

3. kwaterowanie i wykwaterowywanie studentów, doktorantów oraz gości;

4. prowadzenie ewidencji zakwaterowanych mieszkańców i rozliczenia finansowe opłat, rozliczanie przychodów z kwesturą (bieżąca kontrola zadłużenia,  wezwania do zapłaty, egzekucja długów, rozliczanie kaucji);

5. rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją domów studenckich;

6. prowadzenie bieżących spraw mieszkańców (zamiany, wystawianie zaświadczeń o zakwaterowaniu i poświadczanie kart obiegowych, rozpatrywanie uwag i postulatów);

7. udział w pracach komisji stypendialnych w zakresie przydziału miejsc w domach studenckich;

8. zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków mieszkaniowych, socjalno-bytowych, sanitarno-epidemiologicznych na terenie obiektów i otoczenia (systemy ppoż., monitoring, kontrola osób wchodzących do akademika);

9. utrzymanie obiektów i otoczenia w należytym stanie technicznym i porządkowym (dbanie o czystość i bezpieczeństwo w obiektach, planowanie remontów/odświeżania poszczególnych pomieszczeń i terenów);

10. prowadzenie, koordynacja i nadzór „Akcji Lato" oraz innych form zakwaterowania, wynikających z bieżących potrzeb Uczelni oraz sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej;

11. realizowanie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych na akcje promocyjne i informacyjne;

12. realizowanie zamówień wspólnych (usługi pralnicze, dostawa artykułów włókienniczych, dostawa sprzętu AGD i RTV, dostawa artykułów gospodarstwa domowego i in.);

13. współpraca z radami mieszkańców, radą osiedla oraz z samorządem studenckim i doktoranckim oraz jednostkami administracji centralnej w zakresie bieżącej działalności centrum;

14. współpraca z innymi jednostkami Uczelni, w celu utrzymania obiektów w należytym standardzie oraz poszukiwania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych;

15. współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz jednostkami w ramach kompetencji centrum;

16. realizowanie zadań dodatkowych, wskazanych przez kanclerza lub zastępców.