Zadania działu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania działu

 1. zapewnienie należytych warunków socjalno-bytowych mieszkańcom domu studenckiego, a w szczególności:
  a) kwaterowanie i wykwaterowywanie studentów i załatwianie wszystkich formalności z tym związanych,
  b) prowadzenie spraw finansowych związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z domu studenckiego oraz z tytułu innych zobowiązań finansowych mieszkańców,
  c) naprawy sprzętu i wyposażenia,
  d) utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych,
  e) zapewnienie przez portierów stałej kontroli osób wchodzących i wychodzących z domu studenckiego,
  f) prowadzenie rejestru usterek i zniszczeń; 
 2. utrzymanie obiektów i otoczenia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym: 
  a) bieżący monitoring stanu technicznego budynków,
  b) zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji,
  c) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych,
  d) organizowanie okresowych przeglądów technicznych,
  e) przeprowadzanie niezbędnych zabiegów sanitarnych,
  f) prowadzenie książek obiektów budowlanych;  
 3. odpowiednie gospodarowanie środkami finansowymi:
  a) sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdań,
  b) rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem budynków,
  c) administrowanie umowami najmu i dzierżawy,
  d) planowanie i nadzór nad zakupami artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domów studenckich zgodnie z ustawą PZP; 
 4. podejmowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych (dzierżawa pomieszczeń, powierzchnie reklamowe, Akcja Lato);
 5. marketing usług hotelowych i nadzór nad przebiegiem Akcji Lato; 
 6. realizacja zamówień wspólnych: 
  a) usługi pralnicze,  
  b) dostawa artykułów włókienniczych,
  c) dostawa sprzętu AGD i RTV,
  d) dostawa artykułów gospodarstwa domowego; 
 7. współpraca z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej, z radami mieszkańców domów studenckich oraz innymi organizacjami studenckimi.