Regulamin Politechniki Otwartej

 

(Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2018 z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Politechniki Otwartej).

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Politechnika Otwarta jest przedsięwzięciem Politechniki Gdańskiej mającym realizować misję, o której mowa w § 2 ust. 1.
 2. Politechnika Otwarta w ramach swojej działalności współpracuje z instytucjami naukowymi
  i kulturalnymi na mocy zawartych umów i porozumień o współpracy dotyczących organizacji wydarzeń.

II. Misja i działalność Politechniki Otwartej

§ 2

 1. Misja Politechniki Otwartej polega w szczególności na upowszechnianiu osiągnięć nauki, techniki i kultury poprzez organizowanie działań edukacyjno-kulturalnych dla szerokiego grona osób.
 2. Politechnika Otwarta łączy popularyzację nauki z szeroko pojętą działalnością kulturalno-edukacyjną poprzez:
 1. wykłady, seminaria, warsztaty, laboratoria, pokazy;
 2. wydarzenia kulturalne: pokazy filmowe, koncerty, przedstawienia itp.;
 3. debaty tematyczne, podejmujące ważne i aktualne zagadnienia na tematy naukowe, kulturalne oraz społeczno-gospodarcze;
 4. zajęcia rekreacyjne, turystyczne, integracyjne,

zwane w dalszej części Regulaminu „wydarzeniami”.

 1. Szczegółowa oferta wydarzeń organizowanych w ramach Politechniki Otwartej dostępna jest na stronie http://pg.edu.pl/otwarta/.

III. Struktura organizacyjna Politechniki Otwartej

§ 3

 1. Rektor Politechniki Gdańskiej na kadencję władz PG powołuje Zespół ds. Politechniki Otwartej.
 2. Do zadań Zespołu ds. Politechniki Otwartej należy:
 1. opracowanie koncepcji programowej Politechniki Otwartej;
 2. opracowanie ramowego programu wydarzeń na kolejny rok kalendarzowy oraz szczegółowych programów wydarzeń na poszczególne kwartały roku bieżącego;
 3. rozpatrywanie wniosków o ujęcie wydarzenia w programie wydarzeń Politechniki Otwartej, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;
 4. opracowanie budżetu na rok kalendarzowy;
 5. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
 6. bieżąca sprawozdawczość oraz przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego przygotowanego przez koordynatora Politechniki Otwartej.
 1. Nadzór nad działalnością Politechniki Otwartej sprawuje właściwy prorektor.

IV. Zgłaszanie wydarzeń do kalendarza wydarzeń Politechniki Otwartej

§ 4

 1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć wniosek o wpisanie wydarzenia w ramowy program wydarzeń Politechniki Otwartej na następny rok kalendarzowy. Zgłoszenie powinno być dokonane do dnia 31 października każdego roku.
 2. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć wniosek o ujęcie wydarzenia w program wydarzeń Politechniki Otwartej na bieżący rok kalendarzowy, o ile wydarzenie ma charakter wyjątkowy.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Politechniki Otwartej http://pg.edu.pl/otwarta/.
 4. Decyzję o włączeniu zgłoszonego wydarzenia w kalendarz wydarzeń Politechniki Otwartej podejmuje Zespół ds. Politechniki Otwartej.
 5. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu ds. Politechniki Otwartej, podczas którego wniosek był rozpatrywany.

V. Uczestnictwo w wydarzeniach Politechniki Otwartej

§ 5

 1. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej może wziąć każdy, niezależnie od wykształcenia, miejsca zamieszkania, obywatelstwa, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń.
 2. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej wymaga zgłoszenia uczestnictwa, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń. Rejestracji w zależności od rodzaju wydarzenia można dokonać za pomocą formularza na stronie http://pg.edu.pl/otwarta/ lub mailem na adres politechnika.otwarta@pg.gda.pl lub telefonicznie lub osobiście.
 3. W przypadku warsztatów lub innych zajęć o ograniczonej liczbie miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń.

§ 6

 1. Wydarzenia organizowane w ramach Politechniki Otwartej odbywają się od września do czerwca każdego roku kalendarzowego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

V. Prawa i obowiązki uczestników wydarzeń

§ 7

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzeń.
 3. Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatorów wydarzeń i wolontariuszy.

VI . Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Regulamin Politechniki Otwartej zatwierdza rektor.
 2. Rektor ma prawo ustanowienia odrębnych regulaminów poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Politechniki Otwartej.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga rektor PG.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Politechnika Otwarta jest przedsięwzięciem Politechniki Gdańskiej mającym realizować misję, o której mowa w § 2 ust. 1.
 2. Politechnika Otwarta w ramach swojej działalności współpracuje z instytucjami naukowymi
  i kulturalnymi na mocy zawartych umów i porozumień o współpracy dotyczących organizacji wydarzeń.

II. Misja i działalność Politechniki Otwartej

§ 2

 1. Misja Politechniki Otwartej polega w szczególności na upowszechnianiu osiągnięć nauki, techniki i kultury poprzez organizowanie działań edukacyjno-kulturalnych dla szerokiego grona osób.
 2. Politechnika Otwarta łączy popularyzację nauki z szeroko pojętą działalnością kulturalno-edukacyjną poprzez:
 1. wykłady, seminaria, warsztaty, laboratoria, pokazy;
 2. wydarzenia kulturalne: pokazy filmowe, koncerty, przedstawienia itp.;
 3. debaty tematyczne, podejmujące ważne i aktualne zagadnienia na tematy naukowe, kulturalne oraz społeczno-gospodarcze;
 4. zajęcia rekreacyjne, turystyczne, integracyjne, zwane w dalszej części Regulaminu „wydarzeniami”.
 5. Szczegółowa oferta wydarzeń organizowanych w ramach Politechniki Otwartej dostępna jest na stronie http://pg.edu.pl/otwarta/.

III. Struktura organizacyjna Politechniki Otwartej

§ 3

 1. Rektor Politechniki Gdańskiej na kadencję władz PG powołuje Zespół ds. Politechniki Otwartej.
 2. Do zadań Zespołu ds. Politechniki Otwartej należy:
 1. opracowanie koncepcji programowej Politechniki Otwartej;
 2. opracowanie ramowego programu wydarzeń na kolejny rok kalendarzowy oraz szczegółowych programów wydarzeń na poszczególne kwartały roku bieżącego;
 3. rozpatrywanie wniosków o ujęcie wydarzenia w programie wydarzeń Politechniki Otwartej, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;
 4. opracowanie budżetu na rok kalendarzowy;
 5. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
 6. bieżąca sprawozdawczość oraz przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego przygotowanego przez koordynatora Politechniki Otwartej.
 1. Nadzór nad działalnością Politechniki Otwartej sprawuje właściwy prorektor.

IV. Zgłaszanie wydarzeń do kalendarza wydarzeń Politechniki Otwartej

§ 4

 1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć wniosek o wpisanie wydarzenia w ramowy program wydarzeń Politechniki Otwartej na następny rok kalendarzowy. Zgłoszenie powinno być dokonane do dnia 31 października każdego roku.
 2. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć wniosek o ujęcie wydarzenia w program wydarzeń Politechniki Otwartej na bieżący rok kalendarzowy, o ile wydarzenie ma charakter wyjątkowy.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Politechniki Otwartej http://pg.edu.pl/otwarta/.
 4. Decyzję o włączeniu zgłoszonego wydarzenia w kalendarz wydarzeń Politechniki Otwartej podejmuje Zespół ds. Politechniki Otwartej.
 5. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu ds. Politechniki Otwartej, podczas którego wniosek był rozpatrywany.

V. Uczestnictwo w wydarzeniach Politechniki Otwartej

§ 5

 1. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej może wziąć każdy, niezależnie od wykształcenia, miejsca zamieszkania, obywatelstwa, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń.
 2. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej wymaga zgłoszenia uczestnictwa, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń. Rejestracji w zależności od rodzaju wydarzenia można dokonać za pomocą formularza na stronie http://pg.edu.pl/otwarta/ lub mailem na adres politechnika.otwarta@pg.gda.pl lub telefonicznie lub osobiście.
 3. W przypadku warsztatów lub innych zajęć o ograniczonej liczbie miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, o ile nie stanowią inaczej odrębne regulacje poszczególnych wydarzeń.

§ 6

 1. Wydarzenia organizowane w ramach Politechniki Otwartej odbywają się od września do czerwca każdego roku kalendarzowego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

V. Prawa i obowiązki uczestników wydarzeń

§ 7

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzeń.
 3. Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatorów wydarzeń i wolontariuszy.

VI . Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Regulamin Politechniki Otwartej zatwierdza rektor.
 2. Rektor ma prawo ustanowienia odrębnych regulaminów poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Politechniki Otwartej.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga rektor PG.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Dobrze jest… być sobą. Spotkanie z Bovską Dobrze jest… być sobą. Spotkanie z Bovską

Dobrze jest… być sobą. Spotkanie z Bovską
Jak żyć w zgodzie ze sobą i robić to, co się kocha? Zapraszamy na spotkanie z Bovską - wokalistką, autorką albumów Kaktus, Pysk oraz Kęsy.

Spotkanie z blogerami Crazy Nauka Spotkanie z blogerami Crazy Nauka

Anatomia fake news – spotkanie z blogerami Crazy Nauka
Zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi, twórcami największego bloga popularnonaukowego Crazy Nauka.

Chemia groźna i potrzebna - promocja książki Chemia groźna i potrzebna - promocja książki

Chemia groźna i potrzebna. Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka
Jakie są właściwości poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych? Które z nich zagrażają naszemu zdrowiu i życiu oraz gdzie występują? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszej publikacji Aleksandra Kołodziejczyka – chemika, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego rektora tej uczelni. Zapraszamy 9 grudnia o godz. 18:00 do Auli PG na wydarzenie: Chemia groźna i pożyteczna - spotkanie wokół książki „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne”.

Dobrze jest - spotkanie z Janem Melą i Urszulą Melą Dobrze jest - spotkanie z Janem Melą i Urszulą Melą

Dobrze jest - spotkanie z Janem Melą i Urszulą Melą
Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Dobrze jest". Gośćmi będą Jan Mela - najmłodszy w historii zdobywca biegunów Ziemi oraz jego mama Urszula Mela.