dr Ihor Oshchapovskyy | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Ihor Oshchapovskyy

Kontakt:

email:
igor.oshchapovskyy@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

dr Ihor Oshchapovskyy

Publikacje:

Projekty: