Anna Wałek

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową.

Bibliotekarz dyplomowany. Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2013 obroniła pracę doktorską pt. "Biblioteki wobec otwartego dostępu do zasobów nauki". Nauczyciel akademicki, członek międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich. Autorka publikacji naukowych, w szczególności na temat bibliotek cyfrowych, Open Access oraz innowacji w bibliotekach naukowych. 

W latach 2007-2016 pracowała na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 2013 r. jako Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Wiedzy i Informacji opracowała koncepcję organizacji i funkcjonowania nowej jednostki uczelni – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), łączącej funkcje biblioteki uczelnianej, jednostek odpowiedzialnych za współpracę uczelni z gospodarką, transfer technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną. Od stycznia 2014 r. pełniła funkcję pierwszego dyrektora CWINT oraz dyrektora Bibliotek Politechniki Wrocławskiej. Od listopada 2014 r. powołana również na kierownika Projektu Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej. W latach 2014-2015 odpowiedzialna za realizację projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na Potrzeby Innowacyjnej Gospodarki (BIBLIOTECH), finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od stycznia 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Biblioteki Politechniki Gdańskiej, przekształcając ją w nowoczesną bibliotekę naukową, świadczącą innowacyjne usługi na rzecz środowiska naukowego, w tym w ramach Centrum Kompetencji Otwartej Nauki i Library Welcome Centre oraz angażując w projekty i inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Członek Board of Directors IATUL (Internationa Association of University Libraries), SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), a także Research Data Alliance.

Ponadto:

Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds.otwartej nauki w kadencji 2016-2020,

Koordynator merytoryczny projektu MOST Danych oraz Ekspert ds. Open Access w projekcie MOST Wiedzy - realizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kierownik projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój,

a także kierownik projektu "BE OPEN European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport" finansowanego w ramach programu HORYZONT 2020.