Pomorska Konferencja Open Science
Otwarte Dane dla Nauki i Społeczeństwa

9-10.10.2019 r.
Politechnika Gdańska

 

REGULAMIN

 

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Pomorskiej Konferencji Open Science. Otwarte Dane dla Nauki i Społeczeństwa, której Organizatorem jest Politechnika Gdańska.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci dwóch przerw kawowych oraz dwóch lunchów.
 4. Elementem Konferencji są warsztaty organizowane drugiego dnia Konferencji. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (ustalana na podstawie daty i godziny nadesłania Formularza Zgłoszeniowego).
 5. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 • Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Konferencji.
 • Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
 • Strona internetowa Konferencji: https://pg.edu.pl/pkos

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji oraz otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres potwierdzenia przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Pola tekstowe (nie będące polami wyboru) Formularza Zgłoszeniowego należy wypełnić używając pełnych nazw, bez użycia skrótów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego błędnych danych przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania imion, nazwisk oraz nazw firm wraz ze stanowiskami i stopniami naukowymi osób biorących udział w Konferencji w celach promocji Konferencji.
 6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanej z Konferencją.
 7. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.

§ III Płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji po przesłaniu informacji o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pkos@pg.edu.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych, które zapisał w Formularzu Zgłoszeniowym. Wymaga to przesłania drogą elektroniczną zaktualizowanych danych na adres pkos@pg.edu.pl oraz otrzymania od Organizatora potwierdzenia drogą elektroniczną wprowadzenia modyfikacji danych.

                                   § V Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi i rozliczenia Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Podczas Konferencji i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

§ VI Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Konferencję oraz noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2019. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji.