Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Osiągnięto limit liczby zgłoszeń


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Limit uczestników – 100 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym udziału w Pomorskiej Konferencji Open Science. Kierunek – Otwarta Nauka jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji udziału w w/w konferencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym do obsługi i rozliczenia Konferencji.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w konferencji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podczas Konferencji i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.