Tomasz Miksa

Tomasz Miksa jest ekspertem w planowaniu zarządzania danymi oraz w tworzeniu repozytoriów danych badawczych. Specjalizuje się w odtwarzalności przepływów obliczeniowych, w modelowaniu kontekstowym oraz w powtarzalności wyników badań naukowych.

W 2011 roku uzyskał tytuł magistra w dziedzinie systemów i sieci komputerowych na Politechnice Wrocławskiej. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk informatycznych na Politechnice Wiedeńskiej (Vienna University of Technology) za pracę nad weryfikacją i walidacją procesu powtarzalności cykli naukowych.

Brał udział w licznych projektach międzynarodowych, m.in.: FP7 project TIMBUS, EU Erasmus+ project ROMOR, H2020 OpenEO project.