prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 roku uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 roku habilitację. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 2016 roku jest profesorem zwyczajnym PG. Na PG pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2008–2016 – dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2015 roku kieruje Katedrą Inżynierii Oprogramowania. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym kilku monografii, z których szczególne uznanie zdobyła książka „Ontologie w systemach informatycznych”. Jest współautorem kilku wdrożonych dedykowanych systemów informacyjnych, m.in. Systemu Obsługi Dziekanatu, Komputerowego Rozkładu Jazdy i Systemu Zarządzania Wydziałem. W 2009 roku zainicjował Akademię ETI. Utworzył zespół badawczy Knowledge Management Group @ GUT – pierwszą polską szkołę naukową inżynierii wiedzy. Kierował 8 grantami badawczymi i infrastrukturalnymi. Wypromował 6 doktorów. Jest aktywnym popularyzatorem poprawnego języka polskiego w środowiskach technicznych. 

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Studia na ówczesnym Wydziale Elektroniki (obecnie WETI) ukończył w 1975 roku. W 1984 r. uzyskał tytuł doktora na Politechnice Wrocławskiej, w 1999 r. – habilitację na Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2013 r. jest profesorem nauk technicznych. Na PG pracuje od 1968 r. (wcześniej związany był z przemysłem). W latach 2002–2005 prodziekan ds. kształcenia WETI, w latach 2005–2008 prorektor ds. nauki i wdrożeń. Obecnie kieruje Katedrą Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. Ma na swoim koncie ponad 300 publikacji. Promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich, 1 w toku.

 

 

dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii (dawniej Katedra Mikrobiologii) na Wydziale Chemicznym PG od roku 1991 (obecnie pełni obowiązki kierownika katedry). Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia uzyskała w 1997 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – w 2009 roku. W 2016 roku została zatrudniona na stanowisku prof. nadzw. PG. Była kierownikiem w 4 projektach badawczych (MNiSW) i głównym wykonawcą w 8 projektach. Brała udział w projekcie w ramach Centrum Transferu Technologii „Inkubator Innowacyjności” (2015). Prowadzi współpracę naukową z Meharry Medical College, Nashville, USA (udokumentowaną wspólnymi publikacjami). Przynależy do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (przewodnicząca Oddziału Gdańsk), była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN (2012–2015). Laureatka Nagrody Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (1997, 2010).

 

dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1996 roku pracuje w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Molekularnej na Wydziale Chemicznym PG. Specjalizuje się w dziedzinie biotechnologii molekularnej, bada czynniki epigenetyczne i farmakologiczną stymulację regeneracji u ssaków. W 2000 roku uzyskał doktorat, w 2010 roku – habilitację w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie biotechnologii, a od 2016 roku jest prof. nadzw. PG. Brał udział m.in. w projektach NCN „Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu metylacji DNA myszy MRL” (2011–2015)
i NCBR STRATEGMED „Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” (od 2014). Otrzymał stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), I nagrodę Polpharmy w konkursie na najlepszy projekt badawczo-rozwojowy, Bioforum III (2002) i stypendium „Kolumb” (FNP) na badania molekularnych podstaw regeneracji w Instytucie Wistara w Filadelfii (2005).

 

dr hab. art. mal. Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1987 roku ukończył studia w PWSSP w Gdańsku i w 1989 roku rozpoczął pracę na Wydziale Architektury w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (obecnie Katedra Sztuk Wizualnych). Zajmuje się malarstwem; w 1995 roku uzyskał kwalifikację  I stopnia w dziedzinie sztuki plastyczne, w 2004 roku – stopień doktora habilitowanego, w 2016 roku – stanowisko prof. nadzw. PG. W jego dorobku znajduje się ponad 140 wystaw w muzeach, galeriach państwowych, miejskich i prywatnych oraz w innych instytucjach w kraju i za granicą, ponadto 10 realizacji w przestrzeni publicznej w kraju i za granicą, w tym monumentalny obraz w holu WETI oraz w sekretariacie Rektora PG. Otrzymał 5 stypendiów krajowych i zagranicznych, 2 wyróżnienia na wystawach krajowych, Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.