dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwo. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jest współautorem 10 publikacji w czasopismach JCR, 4 rozdziałów w monografii naukowej, 20 artykułów w języku angielskim w recenzowanych czasopismach naukowych, 5 artykułów naukowo-technicznych, 17 publikacji w recenzowanym naukowym wydawnictwie zbiorowym, 5 podręczników naukowo-dydaktycznych. W roku 2012 uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach środków EFS „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”. W latach 2011 i 2012 otrzymał Nagrody Rektora za działalność dydaktyczną III stopnia, natomiast w roku 2015 – zespołową II stopnia.

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1998 roku. Ukończył Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
w 1979 roku w specjalności matematyka, uzyskał doktorat w 1982 roku oraz habilitację w 1996 roku w dziedzinie nauk matematycznych. Pracował między innymi w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk i na University of South Africa w Republice Południowej Afryki, na stałej posadzie na stanowisku profesora nadzwyczajnego od roku 1996. Specjalizuje się w analizie funkcjonalnej w połączeniu z teorią prawdopodobieństwa. Tytuł profesora w dziedzinie nauk matematycznych uzyskał w 2007 roku.

 

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W roku 1974 ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny PG. W 1983 roku obronił doktorat, a w 1994 habilitację w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku 2015 jest profesorem tytularnym. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Mechanicznego, obecnie kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i rad programowych czasopism. Główne kierunki jego działalności naukowej to technologia maszyn, oprzyrządowanie technologiczne i bardzo dokładna obróbka ścierna. Jest autorem i współautorem ponad 400 publikacji, 5 książek i podręczników i 13 patentów. Otrzymał ponad 70 nagród i wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, m.in. Medal im. Tadeusza Sendzimira (2000), Złotą Odznakę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2001), statuetkę za wybitny wkład w rozwój obróbki ściernej (2012) i Medal im. Tadeusza Kościuszki (2016).

 

dr hab. Beata Basińska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniona na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii od 1996 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, jest certyfikowaną psycholożką kliniczną oraz transportu. Prowadzi badania naukowe w obszarze ergonomii, psychologii zdrowia w pracy oraz pozytywnych zachowań organizacyjnych. Jest autorką publikacji w czasopismach z listy JCR, m.in. „Frontiers in Psychology”, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, „Baltic Journal of Management”, „Policing: an International Journal of Police Strategies & Management”, „Argumenta Oeconomica”. Współautorka filmu „Stres w pracy” popularyzującego zdrowie i bezpieczeństwo pracy.

 

dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony w 1990 roku na Wydziale Elektroniki PG. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1990 roku na Wydziale Elektroniki PG, a doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego odpowiednio w roku 1997 i 2013 na WETI. Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny elektroniki, w szczególności projektowaniem scalonych układów analogowych i analogowo-cyfrowych o niskim napięciu zasilania i małym poborze mocy. W latach 2003–2004 był profesorem wizytującym na Wydziale Elektroniki w Uniwersytecie Stanowym w Portland, USA. Był kierownikiem dwóch oraz głównym wykonawcą 6 projektów badawczych finansowanych przez KBN i NCN. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji, w tym 15 w renomowanych czasopismach JCR.

 

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem budownictwa obecnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Ukończył także studia licencjackie na kierunku matematyka na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1999–2017 pracował w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej na WILiŚ. Od roku 2017 pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w roku 2006. W roku 2017 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji pt. „Numeryczne modelowanie rys w betonie przy zastosowaniu podejścia ciągłego, nieciągłego i połączonego”. Zajmuje się numerycznymi symulacjami elementów betonowych i żelbetowych. Jest konsultantem w CI TASK. Był uczestnikiem grantów krajowych (NCN, POIG) i zagranicznych (roczny staż na uniwersytecie w Delft, Holandia).

 

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2013 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich (ukończonych w cztery lata) na kierunku technologia chemiczna, specjalność technologie przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego na WCh PG. W 2012 roku uzyskał doktorat w dyscyplinie technologia chemiczna, a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego (technologia chemiczna). Od 2017 roku pełni funkcję kierownika katedry. Jest współautorem ponad 50 publikacji naukowych, pełnił funkcję kierownika w czterech projektach badawczych. Jest recenzentem w europejskich projektach COST oraz wielu czasopismach z listy JCR. Przewodniczył zespołowi ds. utworzenia pierwszego na PG kierunku o profilu praktycznym – inżynieria i technologie nośników energii.

 

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2000 roku zajmuje się w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki WETI budową elektronicznych nanourządzeń zbudowanych z domieszkowanego, półprzewodnikowego diamentu cienkowarstwowego. Przebywał na 12-miesięcznym stażu naukowym post-doc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy), gdzie pracował w zespole prof. Rainera Hipplera. Zajmował się tam zagadnieniami z zakresu elipsometrycznych pomiarów cienkich warstw, optycznej diagnostyki plazmy i procesami rozpylania magnetronowego. Został wybrany od udziału w pierwszej edycji programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Stanforda). Jest kierownikiem grantów NCBR, NCN oraz NATO. Otrzymał 9-miesięczne stypendium Senior Fulbright Scholar Program w California Institute of Technology (Caltech) w grupie prof. Williama A. Goddarda.

 

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2006 roku została zatrudniona na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Mikrobiologii (obecnie Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii). Doktorat w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała w 2001 roku, zaś habilitację w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina mikrobiologia, w 2013 roku. Jej najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie i opatentowanie nowej metody izolacji DNA z drożdżaków i grzybów pleśniowych, umożliwiającej zastosowanie technik biologii molekularnej w rutynowych laboratoriach mikologicznych. Jest sekretarzem Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów; członkiem International Society of Human and Animal Mycology. Jest recenzentem manuskryptów nadsyłanych do czasopism z listy JCR oraz projektów zgłaszanych w ramach HORIZON 2020.

 

prof. sztuki Jan Buczkowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 1987 roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych. Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskał w 1995 roku, habilitację w 2001 roku, a tytuł profesora w 2014 roku. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jest współautorem Systemu Identyfikacji Wizualnej PG i autorem wielu wzorów użytkowych. Za osiągnięcia artystyczne otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

 

 

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony w 1985 roku w Katedrze Historii i Teorii Architektury na Wydziale Architektury. Doktorat uzyskał na Politechnice Gdańskiej w 1998 roku, a habilitację na Politechnice Warszawskiej w 2014 roku. Jego zainteresowania obejmują konserwację zabytków oraz historię architektury, głównie militarnej, na obecnym terytorium Polski. Jest autorem i współautorem projektów, ekspertyz oraz opracowań z tych dziedzin, m.in. projektów rewaloryzacji ruin zamku w Człuchowie (2008–2013). Za monografię: „Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454–1793. Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej” (Sopot 2012), otrzymał w 2013 roku nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest członkiem PKN ICOMOS oraz Fortress Study Group.

 

prof. dr hab. inż. Piotr J. Chrzan, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W 1980 roku podjął pracę na Wydziale Elektrycznym w zespole prof. Jerzego Jaczewskiego. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy dr. nauk techn., habilitację w 1999 roku, w zakresie elektrotechniki: energoelektroniki i automatyki napędu, a tytuł prof. w 2017 roku. Był promotorem 5 obronionych prac doktorskich (3 z wyróżnieniem), obecnie prowadzi 2 otwarte przewody doktorskie. Był recenzentem 14 doktoratów i 2 postępowań habilitacyjnych. Współkierował międzynarodowym projektem w 6. programie ramowym UE. Pracował jako profesor zaproszony w Institut National Polytechnique de Toulouse i w Université de Poitiers we Francji. Przewodniczył konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, która odbyła się na PG w 2011 roku. Jest współredaktorem „IEEE Transactions on Industrial Informatics”.

 

prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W 1987 roku został zatrudniony na Wydziale Mechanicznym na etacie technicznym, a po trzech tygodniach – zwolniony z pracy na skutek represji politycznych. Został przywrócony do pracy na PG w 1990 roku na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 1994 roku obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, w 2000 roku habilitował się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Wydziału Fizyki UW uznała habilitację za wyróżniającą się, mimo że takie wyróżnienie formalnie nie istnieje. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 roku w dyscyplinie fizyka teoretyczna. Był stypendystą Fulbrighta, DAAD, Humboldta i NATO. Uważa się, iż jego artykuł na temat nierówności Bella dla relatywistycznych elektronów (preprint 1984, publikacja 1997) zapoczątkował relatywistyczną teorię informacji kwantowej.

 

dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1995 roku. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2001) i stopień naukowy doktora habilitowanego (2014) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Obecnie pracuje w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. diagnostyki części analogowych elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami, metod pomiarowych i nowych rozwiązań inteligentnych czujników opartych na bezpośrednim interfejsie mikrokontroler–czujnik, metod i algorytmów akwizycji i przetwarzania danych dla mikrokontrolerów. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji, w tym 12 w czasopismach z listy JCR, z czego 8 to publikacje indywidualne. Został wyróżniony 7 Nagrodami Rektora PG i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1997 roku jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2002 roku, doktora habilitowanego w 2010 roku, a w 2017 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jego działalność naukowo-badawcza jest związana z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi, a szczególnie ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Autor lub współautor ponad 200 artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji związanych tematycznie z rozprawą. Na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE w konkursie o Grand Prix INNOWACJE otrzymał za wynalazki wyróżnienie (2013) oraz srebrny medal (2015).

 

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (1999), uzyskał doktorat (2003) i habilitację (2015) w dyscyplinie informatyki. Ukończył (2012) studia podyplomowe w zakresie „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pracuje na WETI od 2000 roku, obecnie pełni funkcję prodziekana ds. współpracy i promocji WETI. Dziedziny jego zainteresowań obejmują m.in. przetwarzanie równoległe i rozproszone oraz systemy obliczeniowe wysokiej wydajności. Jest autorem ponad 70 publikacji. Kierował lub brał udział w 16 projektach B+R (krajowych i międzynarodowych). Od 2016 roku jest członkiem Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Otrzymał 4 Nagrody Rektora PG.

 

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończył studia na Wydziale Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) w 1990 rokui został zatrudniony w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. W 2001 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 roku doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2017 roku został mianowany na stanowisko prof. nadzw. PG. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są nowoczesne technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Jest autorem i współautorem 130 publikacji, w tym 19 artykułów w czasopismach z listy JCR. Uczestniczył w 15 projektach badawczych, w tym 8 międzynarodowych (m.in. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 7. Programu Ramowego UE, Polsko-Niemieckiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Interreg, POIG). Współautor zgłoszenia patentowego, wdrożenia i opracowań dotyczących nowych technologii, urządzeń i stanowisk badawczych.

 

dr hab. inż. Jacek Czub, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2011 roku pracuje na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Chemii Fizycznej. Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk chemicznych (2008), w latach 2008–2011 odbył staż w Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze, następnie obronił habilitację (2016). Kierował projektami badawczymi „Telomeres as targets for anticancer drug development – a computational approach” oraz „Mechanizm transferu i konwersji energii w obrębie katalitycznej części syntazy ATP”. Otrzymał m.in. stypendium dla młodych naukowców w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium podoktorskie Towarzystwa Maxa Plancka, subsydium badawcze Homing Plus przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

dr hab. inż. Maciej Czyżak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1974 roku został zatrudniony na Wydziale Elektroniki w Instytucie Informatyki, a obecnie pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest konstruktorem elementów stanowisk badawczych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i elektronicznego. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W 1985 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu automatyki i robotyki, a w 2014 roku obronił habilitację w dziedzinie elektrotechniki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Otrzymał Nagrody Rektora PG za działalność badawczą (4) i dydaktyczną (5). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1993 roku jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Po obronie pracy doktorskiej kontynuował badania dotyczące dokładnej obróbki powierzchni płaskich, współpracując naukowo m.in. z Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb Uniwersytetu Technicznego w Berlinie w zakresie szybkościowego szlifowania dwustronnego materiałów trudnoobrabialnych. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Był głównym wykonawcą trzech projektów badawczych oraz kierownikiem grantu habilitacyjnego. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. Aktualnie prowadzi badania w obszarze nowoczesnych technik wytwarzania i komputerowo wspomaganego projektowania procesów produkcyjnych.

 

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest pracownikiem Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 2003 roku. Prowadzi badania w dyscyplinie naukowej informatyka w dziedzinie algorytmów dyskretnych i badań operacyjnych. Stopień doktora uzyskał w 2006 roku, natomiast doktora habilitowanego w 2013 roku. Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Politechnice Gdańskiej. Do najważniejszych wyróżnień, które otrzymał za osiągnięcia naukowe, należą m.in. Nagroda im. Witolda Lipskiego, stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nagroda „Best Paper Award” za pracę naukową na konferencji 40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP) 2013.

 

dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na PG od 1973 roku, obecnie w Katedrze Inżynierii Systemów Sterowania Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Tytuł mgr. inż. uzyskał na Wydziale Elektrycznym PG (1973), a dr. hab. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2009). Zajmuje się inżynierią sterowania, strukturami, metodami i algorytmami sterowania i wspomagania decyzji wielkimi systemami. Był kierownikiem projektu badawczego KBN „Zintegrowane sterowanie operatywne produkcją i dystrybucją wody w systemach wodociągowych miast średniej wielkości”(1999–2001), projektu 5. Programu Ramowego UE „Smart Control of Wastewater Systems”(2001–2004) i projektu POKL „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich – Nuclear and sustainable power engineering” (2013–2015). Został wyróżniony Nagrodą Zespołową drugiego stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981).

 

prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracę na uczelni rozpoczął w 1972 roku w Instytucie Okrętowym, w Zakładzie Urządzeń Okrętowych. Zajmuje się dziedziną nauk technicznych, dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn. W 1981 roku obronił doktorat, w 2001 roku uzyskał habilitację, a w 2010 roku – profesurę. Jego osiągnięcia zawodowe obejmują wykrycie i wyjaśnienie dynamicznych zjawisk występujących w filmie olejowym promieniowych uszczelnień ślizgowych stosowanych w okrętowych śrubach nastawnych, opracowanie elastodiatermicznego modelu matematycznego uszczelnienia oraz programu komputerowego i wykonanie dokumentacji nowej konstrukcji uszczelnienia zastosowanej przez producentów tych śrub. Wypromował 3 doktorów, był opiekunem 5 doktorantów, 138 magistrów i 39 inżynierów. Jest autorem 2 monografii, 13 rozdziałów w monografiach oraz wielu artykułów, w tym 14 indeksowanych w bazie JCR. Wdrożył 111 prac zrealizowanych w ramach grantów i projektów zleconych przez  przemysł. Uzyskał 18 patentów i 5 wzorów użytkowych. Jest laureatem 1 indywidualnej Nagrody Ministra III stopnia i 2 nagród zespołowych oraz licznych Nagród Rektora. Zdobył Złoty Medal na Targach TECHNICON-INNOWACJE 2011.

 

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1981 roku pracuje w Katedrze Urbanistyki (obecnie Urbanistyki i Planowania Regionalnego) na Wydziale Architektury. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie socjologia uzyskała w 1996 roku, doktora hab. w 2014 roku. Od 2016 roku jest kierownikiem studiów doktoranckich WA, a od 2017 roku pracuje na stanowisku prof. nadzw. PG. Zajmuje się przestrzenią miasta w aspekcie społecznym, kulturowym i urbanistycznym. Odbyła staże naukowe w Cheltenham (1992) i Uppsali (1998). W latach 2000–2005 uczestniczyła w kilku projektach międzynarodowych. Została wyróżniona Nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną (1995, 1996, 2000, 2002, 2015) i Medalem KEN (2011). Współpromotorka Dyplomu Roku 2014, członkini Rady Kultury Gdańska, przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym (od 2016).

 

dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1988 roku jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat z matematyki uzyskał w 1993 roku w Instytucie Matematycznym PAN, habilitację w 2006 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Od doktoratu do habilitacji zajmował się formułami asymptotycznymi, jest autorem cyklu publikacji, które w konsekwencji zamykają problematykę formuł asymptotycznych dla interpolacji i rzutów ortogonalnych. Po habilitacji jego zainteresowania skoncentrowały się wokół statystyki parametrycznej i analizy harmonicznej na sferze oraz na rozmaitościach riemannowskich. Rezultaty badań prowadzonych przez niego oraz współautorów są stopniowo ogłaszane na międzynarodowych konferencjach.

 

prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1985 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej. Zajmuje się syntezą potencjalnych leków o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej i immunosupresyjnej. W 1994 roku uzyskała stopień doktora, w 2005 roku – dr. hab., a w 2014 roku tytuł prof. nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Jest specjalistką z zakresu chemii organicznej i związków naturalnych. Jej najważniejsze osiągnięcia to: zakwalifikowanie przez NCI (USA) związków do badań in vivo; rekomendowanie substancji jako adiuwantów stosowanych w antybiotykach do badań klinicznych (GUMed); akceptacja analogów MPA do badań in vivo jako potencjalnych immunosupresantów (patent polski). Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 18 Nagród Rektora PG oraz Nagrodę Rektora Akademii Medycznej.

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora PG na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geodezji jako kierownik Zespołu Geodezji Satelitarnej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia nadała mu w 1995 roku Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW, a stopień doktora habilitowanego (2005) Rada Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Tytuł profesora uzyskał w 2015 roku. Jest członkiem KG PAN, Prezydium KBKiS PAN, PKN (od 2009). Autor i współautor 4 monografii oraz ponad 200 prac naukowych (ponad 60 indeksowanych w JCR). Kierował i uczestniczył w 40 projektach badawczych i ekspertyzach finansowanych przez MNiSW, UE i przemysł. Za całokształt działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN.

 

dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Hydrotechniki PG (1991), uzyskała doktorat (2001) i habilitację (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska. Pracuje na WILiŚ od 2001 roku, obecnie pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuje się w technologiach związanych z ekoinżynierią: naturalne metody oczyszczania ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych, zrównoważone gospodarowanie wodą w miastach, ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych. Jest autorką 68 publikacji notowanych w bazie WoS, 5 książek, ponad 100 publikacji recenzowanych. Otrzymała 10 Nagród Rektora PG, wyróżnienie w Konkursie Mistrz Techniki (2011/2012), Brązowy Medal Prezydenta RP (2008) i Medal KEN (2015). Od 2016 roku przewodniczący sekcji naukowej IWA „Wetland Systems for Water Pollution Control”.

 

dr hab. inż. Marek A. Galewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 2003 roku rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym, gdzie w 2007 roku uzyskał stopień dr. inż. Brał udział w pracach badawczych dotyczących redukcji drgań w obrabiarkach. Podjął także tematykę zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji w identyfikacji modalnej. Owocem tych działań było nadanie w 2016 roku stopnia dr. hab. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn za cykl publikacji dotyczących rozwiązań mechatronicznych w nadzorowaniu drgań w procesie frezowania. Od czerwca 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. Jest autorem i współautorem 60 publikacji (w tym 7 JCR i 1 podręcznik). Brał udział w 5 projektach badawczych, a za swoją działalność kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1988 roku pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Doktorat w zakresie fizyki uzyskała w 1993 roku (rozprawa pt. „Badania efektów niesprężystych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych w zakresie częstotliwości akustycznych”), habilitację – w 2008 roku („Struktura i właściwości szkieł (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O krystalizowanych w fazie stałej”), tytuł naukowy profesora – w 2016 roku. Do jej najważniejszych osiągnięć należy ponad 100 publikacji w czasopismach z listy JCR, a także 3 zgłoszenia patentowe. Została wyróżniona kilkunastoma Nagrodami Rektora PG za osiągnięcia naukowe.

 

 

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2008 roku pracuje na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Doktorat uzyskał w 2008 roku, habilitację – w 2016 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego zajmuje od 2017 roku. Zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z: czujnikami i matrycami czujnikowymi do wykrywania i rozróżniania składników gazowych mieszanin zapachowych, instrumentalizacją pomiaru zapachu, konstruowaniem urządzeń do wytwarzania gazowych mieszanin zapachowych oraz urządzeń typu elektroniczny nos. Autor i współautor ponad 40 artykułów z listy JCR, 2 patentów, 5 zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych, brał udział w 6 projektach badawczych finansowanych z NCN, NCBR czy WFOŚiGW. Został wyróżniony Nagrodą Rektora PG „Najlepszy wykładowca Wydziału Chemicznego 2011”. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem dziekana WCh ds. programu ERASMUS+.

 

dr hab. inż. arch. Anna Górka , prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1989 roku jest zawodowo związana z Wydziałem Architektury PG. Pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego, początkowo była zatrudniona jako asystent, później jako adiunkt. Doktorat w zakresie architektury i urbanistyki obroniła w 2006 roku. W 2007 roku otrzymała za pracę doktorską wyróżnienie Ministra Budownictwa RP. Jest autorką monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach, w których omawia zagadnienia współczesnej transformacji obszarów wiejskich oraz udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Habilitację uzyskała w 2017 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury PG na podstawie osiągnięcia pt. „Krajobrazowy wymiar ruralistyki”. Jest wielokrotną laureatką indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG.

 

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniona na Politechnice Gdańskiej od 1969 roku. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, obecnie w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Ukończyła Wydział Prawa UAM w Poznaniu i tam uzyskała doktorat z prawa (1982). Habilitację (1999) oraz profesurę z dziedziny ekonomii (2014) zdobyła w SGH w Warszawie. Kierowała grantem badawczym z KBN (2005/2006), zajmowała się europejskim projektem „EURO 2012 – szanse i zagrożenia dla Pomorza” (2009/2010), obecnie przygotowuje z organizacją pracodawców wniosek do konkursu Power 2.2. na 2017 rok. Jest stałym recenzentem 3 czasopism, była recenzentem 4 prac doktorskich, wypromowała 2 doktorów, obecnie prowadzi nowy przewód doktorski. Została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) i 19 Nagrodami Rektora.

 

dr hab. Julien Guthmuller, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2011 roku pracuje w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej. Doktorat z fizyki uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie Claude’a Bernarda w Lyonie, habilitację w dziedzinie nauk fizycznych w 2014 roku na Politechnice Gdańskiej. Od 2017 roku jest profesorem nadzwyczajnym PG. Stypendysta Marie Curie Career Integration Grant (2012–2016) „Theoretical simulation of vibrational spectroscopies based on the Raman effect”. Obecnie jest kierownikiem projektu NCN HARMONIA (2015–2018) „Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru jako odnawialnego źródła energii”. Jest autorem ponad 50 publikacji w czasopismach międzynarodowych indeksowanych w bazie Web of Science. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe I stopnia (2015) i II stopnia (2014, 2016).

 

dr hab. inż. arch. Robert Tomasz Hirsch, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1989 roku jest zatrudniony w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków WA. W pierwszych latach pracy zawodowej tematem jego zainteresowania były historyczne fortyfikacje. W 2001 roku obronił pracę doktorską pt. „Średniowieczne mury obronne miast Pomorza Gdańskiego”. Od 2000 roku nowym obszarem jego aktywności badawczej stała się architektura modernistyczna I połowy XX wieku. Badania i ochrona tej architektury realizowane są w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym miasta Gdyni. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym wskazana została monografia pt. „Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki”.

 

prof. dr hab. Paweł Horodecki

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na WFTiMS. W 1999 roku obronił doktorat, w 2004 roku – uzyskał habilitację, tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk fizycznych (specjalność fizyka teoretyczna) uzyskał w 2010 roku. Od 2017 roku jest profesorem zwyczajnym PG. Jego najważniejsze osiągnięcia to: pionierski wkład w rozwój teorii kwantowego splątania, jego detekcji i właściwości komunikacyjnych (m.in. odkrycie we współpracy z UG splątania związanego), ogólnej teorii korelacji kwantowych, kwantowej kontekstualności oraz losowości, a także zjawiska emergencji cech obiektywnych na gruncie kwantowym. Kierował projektami krajowymi MNiSW i NCN, pracował w komitecie kierowniczym projektu UE IP SCALA, był kierownikiem węzła projektu ERC Ideas QOLAPS. Obecnie prowadzi projekt amerykańskiej Fundacji Johna Templetona oraz opiekuje się projektem NCN POLONEZ. Stypendysta FNP oraz DAAD, profesor gościnny uniwersytetu w Cambridge. Laureat zespołowych nagród MNiSW oraz nagrody zespołowej im. W. Rubinowicza PTF. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 2006 roku, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury. Doktorat obronił w 2005 roku, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał w 2013 roku. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się koncepcją projektowania przyjaznego środowisku i społecznie odpowiedzialnego. Autor monografii „Socialization of the Sustainable Architectural Design Process” (2010) oraz „Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty” (2012); ponadto redaktor i współautor książek z zakresu etyki zawodowej, architektury służby zdrowia i warsztatu architektonicznego. Jest czynnym architektem, rzeczoznawcą budowlanym i majątkowym, członkiem władz SARP Oddział Wybrzeże oraz Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje na Politechnice Gdańskiej od 1983 roku. W 1980 roku opublikował swoją pierwszą pracę, która trzy lata później została uznana jako jego praca magisterska. Pracę doktorską obronił w 1989 roku w Instytucie Matematycznym PAN, w 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011 roku – tytuł profesora. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. topologię algebraiczną, układy dynamiczne, metody wariacyjne w równaniach różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Jest autorem 44 artykułów naukowych i współautorem artykułu, który znalazł się w 2015 roku w pierwszym procencie najczęściej cytowanych na świecie prac matematycznych. Był stypendystą rządu hiszpańskiego (1990), Fundacji im. T. Kościuszki w Stanach Zjednoczonych (1992/1993) oraz Fundacji Humboldta w Niemczech (1999–2000). Promotor 3 doktorantów.

 

dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Studia magisterskie ukończyła w 1999 roku na Wydziale Matematyki i Fizyki UG. Na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora (2002), a na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień naukowy doktora hab. nauk matematycznych w zakresie matematyki (2012). Od 2004 roku pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, gdzie od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Jej zainteresowania matematyczne koncentrują się wokół metod wariacyjnych i topologicznych w analizie nieliniowej. Realizowała grant promotorski, była głównym wykonawcą w dwóch projektach MNiSW oraz w dwóch projektach NCN. Obecnie koordynuje projekt PPP-Polen „Morse Theoretical Methods in Hamiltonian Dynamics” realizowany we współpracy z Ruhr-Universität w Bochum. Jest laureatką Nagrody dla Najlepszej Uczonej (2013) w ogólnopolskim konkursie CZM PG na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań oraz współautorką pracy, która zajęła II pozycję w rankingu Top papers for Poland in Mathematics (2015) według WoS Core Collection.

 

prof. dr hab. inż. Helena Janik, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1973 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Polimerów. Doktorat uzyskała w 1989 roku, habilitację w 2006 roku, a tytuł naukowy prof. w 2012 roku (technologia chemiczna). Odbyła staże we Włoszech i Holandii. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi i krajowymi oraz przemysłem. Zajmuje się otrzymywaniem nowych poliuretanów biodegradowalnych dla medycyny regeneracyjnej, kompozytów poliuretanowo-gumowych, kompozycji polimerowych biodegradowalnych z surowców odnawialnych. Opublikowała 76 prac w czasopismach z listy JCR (IF >135, IH = 15). Ma na koncie 1 patent europejski i 9 krajowych oraz wdrożenie technologii wg PL216096 – produkcja przemysłowa kompozytów poliuretanowo-gumowych nowej generacji. Uzyskała m.in. nagrodę zespołową ministra, nagrodę Rady WCh za wybitne osiągnięcia technologiczne i 6 nagród na targach za wynalazki.

 

dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1999 roku pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Doktorat z dziedziny elektroniki uzyskała w 2008 roku (z wyróżnieniem). Była kierownikiem projektów: „Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi”, „Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”, „Optoelektroniczne warsztaty dla młodzieży Light for better life” i „Optymalizacja parametrów niskokoherencyjnego, interferometrycznego czujnika temperatury”. Uzyskała, samodzielnie lub w zespole, 3 patenty, liczne indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG oraz nagrody w konkursach eNgage, INTER i Innowacja jest Kobietą, złote medale za „System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych” podczas XI Targów TECHNICON-INNOWACJE 2015, XIX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016 oraz w Rumunii.

 

dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2006 roku rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechnice Gdańskiej w Katedrze Technologii Chemicznej, od 2016 jest zatrudniony w Katedrze Technologii Koloidów i Lipidów. Pracę doktorską obronił w 2006 roku na Uniwersytecie w Bremie (Niemcy), a stopień doktora habilitowanego (dziedzina nauk chemicznych, dyscyplina chemia) uzyskał w 2013 roku na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest kierownikiem interdyscyplinarnej specjalizacji Inter Applied Chemistry prowadzonej na WCh, finansowanej przez NCBiR w ramach programu POWER. Bierze aktywny udział w organizowaniu współpracy naukowej i programów wymiany
z uniwersytetami w Chinach. Autor 36 publikacji naukowych z listy JCR o całkowitym współczynniku IF 103.

 

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2000 roku został zatrudniony w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, od 2017 roku pracuje na stanowisku prof. nadzw. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień zastosowania metod termografii IR w aplikacjach medycznych. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, tytuł dr. hab. w 2017 roku w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Brał udział w projektach naukowych, m.in. „Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych” i „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe“. Jest współautorem trzech patentów oraz trzech zgłoszeń patentowych. Najważniejsze nagrody, jakie uzyskał, to Andronikos G. Kantsios Award (USA, 2001), Thermosense Award (USA, 2001) i Nagroda Siemensa za 2004 rok.

 

prof. dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1968 roku jest zatrudniona na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, w Katedrze Metrologii Elektronicznej, obecnie Katedrze Inżynierii Biomedycznej. Zajmuje się elektroniką, specjalizuje się w dziedzinie inżynierii biomedycznej. W 1978 roku uzyskała stopień doktora, w 2002 roku – stopień doktora hab., a w 2016 roku – tytuł profesora. Najważniejsze projekty, w których brała udział, to „Identyfikacja kompartmentowych modeli procesów terapeutycznych” i „Obrazowanie mózgu w badaniach PET i MRI”. Jej najważniejsze wdrożenia obejmują projekty skierowane do ośrodków diagnostycznych w zakresie pulmonologii: „Integracja danych wielomodalnych dla celów diagnostyki mikroangiopatii płucnej” i „Opracowanie testów diagnostycznych mikroangiopatii dla pojemności dyfuzyjnej i dla badania spirometrycznego”. Otrzymała 25 Nagród Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 2017 roku pracuje w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W 1991 roku uzyskał doktorat w dyscyplinie geodezja i kartografia, w 2000 roku – habilitację, w 2013 roku – tytuł naukowy prof. n. techn. Jego zainteresowania naukowe to: obliczenia geodezyjne z wykorzystaniem odpornej na obserwacje odstające M-estymacji, opracowanie wyników obserwacji realizowanych do celów geodezji inżynieryjnej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Promotor dwóch obronionych rozpraw doktorskich, jednego otwartego przewodu doktorskiego, opiekun naukowy dwóch doktorantów. Był m.in. recenzentem w 5 postępowaniach habilitacyjnych, członkiem 2 komisji habilitacyjnych, członkiem zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu prof. n. techn. Kierował 5 grantami naukowymi finansowanymi ze środków KBN, Komitetu Geodezji PAN i MNiSW.

 

dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2005 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Fizycznej. Tytuł doktora w dziedzinie chemii uzyskał w 2005 roku, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii – w 2015 roku. Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe to 31 publikacji w czasopismach z listy JCR (IF >170, indeks Hirscha = 12) oraz dwa patenty krajowe. Został wyróżniony Nagrodą Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne oraz Nagrodą Specjalną za publikację o najwyższym współczynniku oddziaływania.

 

 

prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracę w Katedrze Mechaniki Budowli podjął po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera budownictwa w roku 1978 i tam pracuje do dziś. W roku 1984 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1999 stopień doktora habilitowanego. W roku 2009 uzyskał tytuł profesora. Od roku 2013 jest kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli, w latach 2012–2016 był prodziekanem ds. nauki WILiŚ. Bada kompozytowe konstrukcje płytowo-powłokowe, a w szczególności konstrukcje z tkanin technicznych, konstrukcje drewniane oraz wybrane zagadnienia biomechaniczne. Kierował zespołem wykonującym obliczenia przekrycia Opery Leśnej w Sopocie i przekrycia amfiteatru w Pruszczu Gdańskim. Współpracuje z uniwersytetami we Francji i Niemczech (4 granty). Jest autorem 29 publikacji notowanych na WoS (IH = 9). Nagrodzony dwiema nagrodami MNiSW. Członek Zarządu Głównego PTMTS. Wypromował 5 doktorantów.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1989 roku pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Ukończył studia w 1989 roku, tytuł doktora nauk chemicznych zdobył w 1994 roku, dr. hab. – w 2008 roku, profesora – w 2014 roku. Kierował grantem KBN, był kierownikiem konsorcjum w projekcie POIG, brał udział w realizacji grantu NCBiR. Od 2013 roku jest koordynatorem ze strony PG w Erasmus Mundus „European Master in Quality in Analytical Laboratories EMQAL”. Autor i współautor 78 publikacji z listy filadelfijskiej, 7 książek, 1 patentu; jego sumaryczny IF wynosi 179,1, indeks Hirscha – 18. Jest członkiem Zespołu Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi (2004) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007).

 

dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1976 roku został zatrudniony w Katedrze Teleinformatyki na WETI. Zajmuje się informatyką (sieci komputerowe). W 1984 roku uzyskał doktorat w IPI PAN, a w 2007 roku habilitację. Uczestniczył w licznych projektach: „Teaching Programme in Telecommunications”, „User Misbehaviour in Distributed Computer Systems and Networks”, „Information Transfer in Wireless Networks”, „Information and Cooperation in Self-Organizing Networks”, „Bezpieczeństwo kooperacyjne w sieciach bezprzewodowych”, „Usługi i sieci następnej generacji: aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe”, „Projektowanie i ocena dedykowanych symulatorów sieci przewodowych i bezprzewodowych”, „Inżynieria Internetu Przyszłości”. Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, medal „Za zasługi dla Krajowego Sympozjum Telekomunikacji”, 11 Nagród Rektora PG i 3 Best Paper Award.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni (1983). Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1992 roku, doktora habilitowanego w 2000 roku, tytuł naukowy profesora nauk technicznych w 2011 roku. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej, na której pracuje od 2009 roku, obecnie jako Kierownik Katedry Siłowni Morskich i Lądowych WOiO. W ramach działalności naukowej kieruje zespołem diagnostycznym zajmującym się badaniami energetycznymi napędów okrętowych z turbinowymi i tłokowymi silnikami spalinowymi. Specjalizuje się w niekonwencjonalnych metodach diagnozowania silników okrętowych o ograniczonej podatności kontrolnej. Wypromował 3 doktorów, prowadzi 3 przewody doktorskie. Jest autorem 4 monografii, ponad 100 opracowań naukowych oraz blisko 200 artykułów i referatów. Współautor 3 patentów, w tym jednego w Unii Europejskiej. Za działalność naukowo-badawczą został czterokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora AMW i Rektora PG.

 

dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii od 2001 roku. W 2004 roku uzyskał dyplom doktora nauk ekonomicznych, a w 2015 roku – habilitację. Opracował przeszło 120 różnych modeli prognozowania upadłości firm, popularyzował nowatorskie metody prognozowania sytuacji finansowej firm wśród kadry menedżerskiej i syndyków, opracował wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania do prognozowania sytuacji finansowo-ekonomicznej firm, stanowiący nowość w literaturze światowej. W 2016 roku uzyskał trzyletni indywidualny grant badawczy z NCN. Jest autorem ponad 60 publikacji o znaczeniu praktycznym, w tym 5 artykułów w czasopismach z listy JCR. Członek uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ekspert zewnętrzny Państwowej Komisji Akredytacyjnej na Litwie. Laureat 2 międzynarodowych konkursów na roczne stanowiska naukowo-dydaktyczne (Tecnologico de Monterrey oraz I-Shou University). Otrzymał 7 Nagród Rektora za wyróżniającą działalność dydaktyczną i naukową.

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Tadeusz Kosmowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w Katedrze Automatyki. Realizuje na Politechnice Gdańskiej działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą od roku 1972 na różnych stanowiskach, w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie naukowej – elektrotechnika. Doktorat uzyskał w 1981 roku, habilitację – w 2003 roku, a profesorem tytularnym został w 2013 roku. Zajmuje się zagadnieniami niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych, metodami oceny ryzyka w instalacjach przemysłowych i systemach infrastruktury krytycznej. Prowadził badania w Japonii, Austrii (MAEA), Niemczech i Szwajcarii. Kierował i uczestniczył w ponad 20 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem ponad 230 publikacji naukowych i 5 monografii. Otrzymał ponad 30 nagród i wyróżnień, w tym nagrodę MNiSW. Aktywnie uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.

 

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1988 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym, początkowo w Katedrze Chemii Organicznej, a obecnie w Katedrze Chemii Analitycznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii (1995), nostryfikacja dyplomu odbyła się na Wydziale Chemicznym PG (1996). W 2009 roku uzyskała habilitację w dziedzinie nauk chemicznych, w 2014 roku – tytuł profesora, w 2017 roku – stanowisko profesora zwyczajnego. Była kierownikiem 4 projektów badawczych finansowanych przez NCN. Jest członkiem Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Komisji Śladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Rady Naukowej IO PAN. Jest współautorem 70 publikacji cytowanych ponad 1500 razy oraz 8 książek i skryptów. Otrzymała Nagrodę Techno-Service (1989), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1995), Królewskiej Akademii Nauk w Brukseli (1995), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Brązowy Krzyż Zasługi (2007). Wielokrotna laureatka Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W roku 2002 po uzyskaniu dyplomu mgr. inż. w zakresie konstrukcji budowlanych podjął pracę na WILiŚ. Kolejno uzyskiwał dyplomy: mgr. arch. na WA za projekt stacji badawczej na Marsie (2004), dr. w zakresie modelowania numerycznego (2007), lic. z zakresu fizyki teoretycznej na UG (2013), dr. hab. w dyscyplinie budownictwo (2014), mgr. z zakresu fizyki kwantowej (2015). Jego program obliczeniowy YADE przyczynił się do powstania 14 prac doktorskich oraz 76 artykułów notowanych na WoS. Współpracuje z uniwersytetami we Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Ukrainie, Rosji. Jest autorem 21 publikacji notowanych na WoS (IH = 11), w tym 2 książek. Nagrodzony nagrodami MNiSW (2010–2013) oraz stypendium FNP Start (2008, 2009). W latach 2011–2014 członek komisji MNiSW przyznającej nagrody MNiSW.

 

dr hab. sztuki Dominika Krechowicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1996 roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych. Zajmuje się dziedziną: sztuki plastyczne, dyscypliną: sztuki piękne. Od 1996 roku pracowała na stanowisku asystenta, w 2000 roku uzyskała kwalifikację I stopnia, w 2013 roku – stopień doktora hab. Od 2017 roku pracuje na stanowisku profesora PG. Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1991), Brązowy Medal w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień” (1997), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2002), Stypendium The Pollock-Krasner Foundation (2006), Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2014). Zrealizowała cykle prac malarskich: „Flagi”, „Historie obrazkowe”, „Alians znaków” oraz cykle fotograficzne: „Działki”, „Double time”, „Błękit Szadółek”.

 

dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej w 1971 roku. Doktorat uzyskał w 1980 roku, a habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – w 1999 roku. Zrealizował następujące przedsięwzięcia architektoniczne: Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy – Gdańsk 2002 (współpraca H. Klementowska), Kościół NMP, Wąglikowice 1994 (współpraca P. Loch), Pawilon Gdański – Festiwal 11 Cities/11 Nations Contemporary Nordic Art and Architecture, Leeuwarden, Holandia 1990, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, Gdańsk 1980 (współpraca). Został wyróżniony I nagrodą w konkursie na projekt Pomnika – Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy (2000) oraz odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013).

 

dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2016 roku. Reprezentuje dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Doktorat obroniła w 2005 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego z nadania Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymała w 2017 roku. Zajmuje się problematyką kształtowania i rozwoju struktur zurbanizowanych, w szczególności obszarów portów i miast portowych. Jest autorką i współautorką szeregu monografii, artykułów naukowych i opracowań eksperckich. Jest prezesem gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki PG i rozpoczął tam pracę. Doktorat obronił w 1978 roku, habilitację uzyskał w 1991 roku, a w 2015 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Architektury PG. W latach 1996–1999 był jego prodziekanem oraz członkiem Senatu PG. Jego zainteresowania badawcze obejmują akustykę architektoniczną. Od 2004 roku prowadzi także wykłady z akustyki muzycznej w gdańskiej Akademii Muzycznej. W latach 1980–1981 odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Salonikach, zaś w latach 1989–1990 przebywał w Stanford University jako visiting scholar, uzyskawszy stypendium Fundacji Fulbrighta. Prowadzi też aktywną działalność zawodową jako ekspert w zakresie akustyki architektonicznej i ochrony przeciwdźwiękowej, także jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej. Od 1982 roku jest zatrudniony w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat (1990) i habilitację (2006) obronił w dziedzinie nauk fizycznych. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz materiałów do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Jest współautorem ok. 80 publikacji z listy JCR i jednego patentu. Brał udział w badaniach w ramach 5 grantów i otrzymał 10 Nagród Rektora PG.

 

 

dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2002 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pracuje w Katedrze Nauk Ekonomicznych w Zakładzie Ekonomii. W 2007 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2016 roku – stopień doktora habilitowanego. Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych należą uczestnictwo i kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski, CERGE-EI oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka licznych publikacji z zakresu ekonomii rozwoju, rozprzestrzeniania się nowych technologii, problematyki krajów słabo rozwiniętych. W 2013 roku została wyróżniona międzynarodową nagrodą Emerald Literati Award przyznaną przez wydawnictwo naukowe Emerald.

 

dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 1996 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2003 roku, a doktora habilitowanego w 2014 roku. Od początku jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, obecnie w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują metody i przyrządy spektroskopii impedancyjnej, wykorzystanie DSP w metrologii, układy i metody pomiarowe dla czujników, metody pomiaru energii dla aplikacji niskomocowych. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, 2 patentów oraz 2 wdrożeń. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Za prace wdrożeniowe był (wspólnie z Jerzym Hoją) nagradzany m.in. medalami Innowacje i Mercurius Gedanensis.

 

dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2003 roku pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, zaś od 2007 roku w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Specjalizuje się w energoelektronice i napędzie elektrycznym. W 2003 roku uzyskał doktorat, w 2013 roku – habilitację, a od 2017 roku jest prof. nadzw. PG. Do jego ważniejszych osiągnięć zaliczają się: algorytmy modulacji wektorowej dla trójpoziomowych falowników napięcia ze sterowaniem rozkładem napięć w obwodzie DC, metody sterowania wielopoziomowymi falownikami kaskadowymi, metoda niezależnego formowania napięć pierwszej i trzeciej harmonicznej w falownikach pięciofazowych z wykorzystaniem modulacji wektorowej. Część z zaproponowanych rozwiązań została wdrożona w przemyśle – m.in. w przekształtnikach zasilających pompy ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Laureat Nagród Rektora PG za szczególne osiągnięcia naukowe (2003, 2004, 2011, 2013).

 

dr hab. Andrzej Lisak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim i w 1979 roku został zatrudniony na Politechnice Gdańskiej. W 1991 roku napisał doktorat pod kierunkiem prof. Andrzeja Połtawskiego na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego). Kolokwium habilitacyjne odbyło się na podstawie rozprawy „Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii” na Uniwersytecie Toruńskim w 2013 roku. Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na filozofii transcendentalnej, fenomenologii, problemie racjonalności cywilizacji i filozofii świadomości.

 

dr hab. inż. Wojciech Litwin

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w grudniu 1996 roku. Obecnie pracuje w Katedrze Mechatroniki Morskiej, a od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. nauki na WOiO. Prowadzi prace z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Koncentruje się na badaniach łożysk ślizgowych oraz napędów hybrydowych jednostek pływających. W 2004 roku obronił doktorat, w 2014 roku uzyskał habilitację. Jest autorem 22 prac indeksowanych przez Web of Science. Uczestniczył w ponad 20 projektach badawczych. Czynnie współpracuje z przemysłem w obszarze przyjaznego środowisku naturalnemu łożyskowania ślizgowego. Kilkukrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora za działalność dydaktyczną (jako opiekun Koła Naukowego KORAB) oraz naukową.

 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury PG. W latach 1996–1997 studiował na MIT oraz na Harvard University (w ramach stypendium Fulbrighta). W 2001 roku obronił pracę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia dr. hab., objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego. W 2016 roku otrzymał tytuł naukowy prof. nauk techn. Reprezentuje dyscyplinę architektura i urbanistyka. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z programem UNDP w Polsce oraz udzielał się przy realizacji projektu Młode Miasto w Gdańsku. Pełni funkcję prezesa TUP (od 2015) oraz wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP) (od 2011).

 

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2000 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Geoinformatycznych. W 2001 roku obronił z wyróżnieniem doktorat w dyscyplinie telekomunikacja. W 2015 roku uzyskał habilitację w dyscyplinie oceanologia. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy informacji przestrzennej, satelitarną obserwację Ziemi i akustykę podwodną. Odbył staż naukowy w Ośrodku Badań Podmorskich NATO w La Spezia. Kierował projektami: „Safe City GIS” oraz „Klasyfikacja rodzaju dna morskiego na podstawie ech z sonarów wielowiązkowych”. Jest współautorem 1 patentu, który otrzymał złoty medal na 62. Targach BRUSSELS INNOVA 2013. Wielokrotnie otrzymywał Nagrodę Rektora PG za działalność naukową.

 

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W 2003 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, a w 2014 uzyskała habilitację. Zajmuje się zaawansowanymi technologiami oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gospodarką osadową i odpadową. W pracy naukowej łączy inżynierię środowiska z elementami biotechnologii i inżynierii materiałowej. Uczestniczyła w 16 projektach badawczych, jest współautorem licznych ekspertyz, wdrożeń, opracowań oraz zgłoszenia patentowego. Otrzymała nagrodę Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych badaczy (2004), wyróżnienie w Konkursie Mistrz Techniki (2014/2015), Brązowy Medal Prezydenta RP (2008), Medal KEN (2016) oraz 5 Nagród Rektora PG. Jest członkiem American Society for Microbiology, International Water Association, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Klubu Polarnego.

 

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1991 roku, po czym rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 1999 roku uzyskał stopień doktora, a w 2015 roku – doktora habilitowanego w dyscyplinie fizyka. Od 2015 roku pracuje w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, a od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się pierwotnie wokół nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Obecnie pracuje nad wykorzystaniem grafenu w sensorach elektronicznych. Jest autorem lub współautorem 27 publikacji naukowych, w tym 17 artykułów w czasopismach z bazy JCR, oraz recenzentem kilku czasopism naukowych. Kierował dwoma projektami badawczymi. Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora za działalność naukową.

 

dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1999 roku po uzyskaniu dyplomu mgr. inż. z informatyki teoretycznej (I nagroda Polskiego Towarzystwa Informatycznego) podjął pracę na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską z dziedziny szeregowania zadań i optymalizacji dyskretnej, za którą uzyskał nagrodę Premiera RP. Został wyróżniony nagrodą Heweliusza dla młodych naukowców (2005) oraz stypendium FNP (2003, 2004). Stopień dr. hab. (dyscyplina: informatyka) uzyskał w 2014 roku. Autor 26 publikacji w czasopismach z listy JCR (m.in. „Algorithmica”, „Discrete Applied Mathematics”, „European Journal of Operational Research”, „Journal of Combinatorial Optimization”). Współtwórca portali Online Judge (spoj.com) oraz Online Compiler & IDE (ideone.com), z których korzysta kilka milionów studentów oraz programistów z całego świata.

 

dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od roku 1977 pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej. Jego specjalnością naukową jest hydroakustyka. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 2014 – stopień doktora habilitowanego. Od roku 2015 jest kierownikiem katedry, a od roku 2017 prof. nadzw. PG. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych, 10 patentów oraz licznych wdrożeń związanych z systemami sonarowymi. Członek European Acoustics Association oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego, w którym od roku 2014 sprawuje funkcję przewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy
i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP oraz 30 Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Architektury PG (2001), Politechniki Warszawskiej (2010) oraz Special Program for Urban and Regional Studies na MIT (Fulbright Scholar 2005). Była stypendystką DAAD na Universität Stuttgart (2000). Tytuł doktora hab. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskała na Politechnice Warszawskiej (2014). Od 2008 roku pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Specjalizuje się w architektonicznym projektowaniu światła. Realizowała projekt POKL (2009–1400), grant NCN OPUS (2013–2017), projekt Quo vadis, Gdańsku? (2014–2015). Jest autorką monografii i doświadczonym projektantem, a także współredaktorem serii wydawniczej Miasto-Metropolia-Region. Członkini Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (2011) i zespołów badawczych.

 

prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W 1977 roku podjęła pracę w Katedrze Technologii Leków i Biochemii w zespole prof. Andrzeja Ledóchowskiego. W 1978 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych (z wyróżnieniem), w 2004 roku – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie biochemii. W 2008 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego PG, a tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych otrzymała w 2015 roku. Od 2017 roku jest profesorem zwyczajnym PG. Jest autorką 45 publikacji z listy filadelfijskiej. Jej sumaryczny współczynnik oddziaływania, IF, wynosi 139. Była promotorem 6 obronionych prac doktorskich (3 z wyróżnieniem), obecnie prowadzi 3 otwarte przewody doktorskie. Kierowała 9 projektami KBN/NCN, była też współwykonawcą 4 projektów KBN/NCBR.

 

dr hab. inż. Michał Meller, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Automatyki od 2010 roku. Stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał, odpowiednio, w 2010 roku – na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej – oraz w 2017 roku – na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stypendia START (2010), InnoDoktorant (2010) oraz Advanced PhD (2013, 2014). Był i jest wykonawcą w sześciu projektach finansowanych przez NCN i NCBR. Współuczestniczył w rozwoju pierwszego krajowego radaru z aktywną anteną i rozproszonym nadajnikiem półprzewodnikowym, dla którego opracował algorytmy cyfrowej kompresji impulsu, formowania wiązek oraz estymacji współrzędnych.

 

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1977 roku, obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UG oraz na Wydziale Budownictwa Lądowego PG. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie w 1989 roku – stopień doktora nauk matematycznych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie budownictwa uzyskał w 1997 roku, tytuł profesora nauk technicznych – w 2007 roku. Kierował kilkoma projektami, a w realizacji kilku kolejnych brał udział. Współpracuje z przemysłem. Duży nacisk kładzie na zastosowania i innowacje, czego najlepszym przykładem jest przyznany w 2017 roku patent. Przebywał na Uniwersytetach w Nagoi i Odessie. Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej (2007–2015), a od 2011 roku Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Otrzymał liczne odznaczenia, medale i wyróżnienia.

 

prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1983 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej. Doktorat w zakresie chemii uzyskała w 1985 roku (rozprawa pt. „Synteza analogów sideroforów pochodnych kwasu cytrynowego”), habilitację – w 2000 roku („Stereochemia oraz spektroskopia związków o szkielecie 3-oksa- oraz 3-azabicyklo[3.1.0]heksanu”), tytuł naukowy profesora – w 2013 roku. Do jej najważniejszych osiągnięć należy 60 publikacji w czasopismach z listy JCR (IF >168, indeks Hirscha = 14), a także 4 patenty krajowe i zagraniczne. Została wyróżniona kilkunastoma Nagrodami Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

 

 

dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Tytuł magistra inżyniera obronił w 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od 2003 roku jest związany z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów naukowych, w tym 2 monografii oraz 2 rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest autorem 5 zgłoszeń patentowych oraz jednego patentu, wykonawcą 11 krajowych projektów badawczych oraz kierownikiem jednego z nich. Od 2008 roku współpracuje z przemysłem.

 

 

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PG (1994), od 1996 roku zatrudniony na macierzystym wydziale. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Od roku 2017 pracuje na stanowisku profesora nadzw. PG. Główny obszar jego aktualnych zainteresowań naukowych stanowi diagnostyka elementów murowych i żelbetowych z zastosowaniem metod bezinwazyjnych oraz analiza ich nośności z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli. Wcześniej jego działalność naukowa koncentrowała się wokół zjawisk związanych z przepływem dynamicznym materiałów sypkich w silosach oraz mechaniką ośrodka sypkiego. Był członkiem Wydziałowej Komisji Akredytacyjnej (2003, 2008), Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów (2003–2014) oraz przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej (2015–2016) i członkiem Senatu PG (2012–2014).

 

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Absolwent Wydziału Elektrycznego PG (1981) i pracownik naukowo-dydaktyczny tego wydziału od ukończenia studiów. Obecnie kierownik Laboratorium LINTE^2 i dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Reprezentuje dyscypliny naukowe elektrotechnika oraz automatyka i robotyka. W 1990 roku uzyskał stopień doktora, w 1999 roku stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem 120 publikacji naukowych, m.in. w „IEEE Transactions on Industrial Electronics”, „IEEE Power Electronics Letters”, „IEEE Journal of Solid-State Circuits” i innych czasopismach JCR. Był kierownikiem projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 51 mln zł, w tym projektu strukturalnego LINTE^2, 3 projektów w programach ramowych UE oraz 5 projektów krajowych. Trzykrotnie odbył misje visiting professor w uczelniach francuskich.

 

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje na Wydziale Architektury od 1987 roku, specjalizuje się w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2007 roku stopień doktora hab., a w 2016 roku – tytuł profesora. Jej najważniejsze osiągnięcie to wypracowanie oryginalnego ujęcia teoretycznego ukazującego proces przekraczania granic pomiędzy architekturą i wodą oraz jego konsekwencji dla współczesnego kształtowania budynków i przestrzeni miejskich. Została wyróżniona m.in. Nagrodą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę doktorską (1995) i Nagrodą Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną (2007). W 2011 roku została powołana do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, zaś w 2014 roku – do Rady European Association for Architectural Education i rozpoczęła pracę w ramach Research Committee i Research Academy.

 

dr hab. inż. Marek Olesz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem obecnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (1990). Od 1989 roku pracuje w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć na WEiA. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 1998. W roku 2017 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji związanych z tematem: „Diagnostyka ograniczników przepięć oraz izolacji kondensatorów niskiego napięcia”. Zajmuje się ochroną odgromową i przeciwprzepięciową, a także pomiarami jakości energii elektrycznej oraz diagnostyką stanu izolacji w urządzeniach i instalacjach średnio- i wysokonapięciowych. Opublikował w tej dziedzinie około 150 publikacji i referatów naukowych. Uczestniczył w pracach na rzecz uznanych producentów i firm polskich i zagranicznych.

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje na PG od 1976 roku, obecnie na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Jego działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1985 roku, doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych – w 2004 roku, profesora nauk technicznych – w 2009 roku. Jego dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, 21 artykułów w czasopismach z listy JCR, 14 patentów, a także szereg wdrożeń, m.in. pilarka ramowa PRW15M, urządzenie do automatycznego sprawdzania ostrzy pił tarczowych, piła tarczowa do przecinania oszczędnego drewna i przyrząd do określania promienia głowicy strugarskiej. Otrzymał zespołową nagrodę III stopnia MNiSW, Puchar Prezesa NOT, złote i srebrne medale na wystawach wynalazków i innowacji, a także dwa złote medale na Targach Drema w Poznaniu. Wielokrotnie był nagradzany przez Rektora PG.

 

dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych na WETI. Specjalizuje się w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. Stopień doktora uzyskał w 2002 roku, a habilitację w 2017 roku. Zajmuje się układami i systemami scalonymi CMOS oraz analogowymi i cyfrowymi systemami programowalnymi. Opublikował ponad 65 prac naukowych, w tym 12 w czasopismach z bazy JCR. Jest współautorem patentu krajowego oraz dwóch skryptów akademickich. Jego prace były cytowane ponad 120 razy, indeks Hirscha wynosi 6. Brał aktywny udział w 8 projektach badawczych. Jest współautorem 8 układów scalonych typu ASIC w technologiach CMOS od 2 μm do 90 nm oraz wdrożenia koprocesora QoS w firmie Intel Technology Poland. Został wyróżniony 7 Nagrodami Rektora PG i odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

 

dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2008 roku pracuje w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych WZiE – od 2017 roku jako profesor nadzwyczajny. Jest także profesorem nadzwyczajnym Polskiej Akademii Nauk. W 2007 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2014 roku na podstawie uchwały Rady Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uzyskał stopień dr. hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Siedmiokrotny laureat Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Autor 8 monografii oraz licznych artykułów, redakcji, opracowań i przekładów tekstów naukowych. Kierownik czterech projektów badawczych, wykonawca pięciu (granty KBN, NPRH, NCN, IFiS PAN, IF UMK). Znawca filozofii kantowskiej i neokantowskiej, historyk i teoretyk transcendentalizmu niemieckiego.

 

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003), Università Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Sussex University (Brighton, Wielka Brytania; 2006). W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Università Politecnica delle Marche. W 2016 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od 2008 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW, CERGE-EI; wielokrotna laureatka nagród Rektora PG, laureatka nagrody Narodowego Banku Austrii. Autorka i współautorka 11 publikacji w czasopismach z listy JCR; kierownik wielu projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (NCN, NBP) i zagranicznych. Stypendystka Komisji Fulbrighta (Fulbright Senior Award – staż naukowy w UC Berkeley).

 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Został zatrudniony w Katedrze Historii Architektury na WA w 1974 roku. Pracę doktorską obronił w 1997 roku. Tytuł dr. hab. otrzymał w 2009 roku, zaś prof. nauk techn. w 2015 roku. Zajmuje się historią architektury i konserwacją zabytków Pomorza, szczególnie działalnością budowlaną i artystyczną cystersów. Do ostatnich najważniejszych prac należą: „Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów” (2006) oraz „Wystroje artystyczne kościoła pocysterskiego w Oliwie” (2013). Do cennych prac wykonanych w zespole należą badania Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku (2015) i dawnego Domu Dobroczynności w Gdańsku (2016). Za swoją działalność otrzymał nagrody m.in.: Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1998), im. Prof. Jerzego Stankiewicza (2008), Conservator Ecclesiae (2011).

 

dr hab. inż. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1995 roku został zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa i do 2015 roku pracował w Katedrze Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych (obecnie Automatyki i Energetyki). Od 2015 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej, w Zespole Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych. Zajmuje się mechaniką i budową maszyn. Tytuł naukowy mgr. inż. uzyskał w 1996 roku, stopień naukowy dr. nauk techn. w 2002 roku, a dr. hab. nauk techn. w 2014 roku. Jest autorem m.in. 9 monografii naukowych, 64 publikacji recenzowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, 22 zgłoszeń patentowych i 6 przyznanych patentów, 39 osiągnięć projektowych i technologicznych. Czterokrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora PG za szczególne osiągnięcia naukowe i raz Nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie nauk technicznych.

 

dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1984 roku pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, gdzie obecnie jest kierownikiem Zespołu Optoelektroniki w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Stopień doktora w specjalności optoelektronika uzyskał z wyróżnieniem w 1994 roku, a doktora habilitowanego (również z wyróżnieniem) w 2010 roku. W 1996 roku odbył półroczny staż podoktorski w Laboratorium Pomiarów i Czujników w Kajaani, należącym do Uniwersytetu w Oulu w Finlandii; na tym samym uniwersytecie w latach 1997–2003 przepracował naukowo 21 miesięcy. Specjalizuje się w optoelektronice i fotonice. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN, otrzymał 18 razy Nagrodę Rektora PG, a także Nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym od 1988 roku, a od 1990 roku pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 1996 roku, dr. hab. – w 2008 roku, profesora – w 2014 roku. Była kierownikiem czterech grantów KBN (w tym habilitacyjnego). Jest autorką i współautorką 136 publikacji z listy filadelfijskiej, 80 publikacji w recenzowanych czasopismach, 34 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Jej sumaryczny IF wynosi 368,213, indeks Hirscha – 19. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Nagrodę Zarządu Głównego PTChem im. Wiktora Kemuli za cykl prac w dziedzinie analityki i monitoringu środowiska w roku 2006 (2007) i liczne Nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2000 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, zaś w 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W 2014 roku został doktorem habilitowanym w obszarze nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zaś w 2017 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG. Głównym obszarem jego zainteresowań są szeroko rozumiana upadłość przedsiębiorstw oraz analiza finansowa. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów na WZiE. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PG i redaktorem działowym Zeszytów Naukowych i Monografii PG. Od 2004 roku organizuje lub współorganizuje Międzynarodową Konferencję ENTIME. Współtworzył nowy międzywydziałowy kierunek studiów – inżynieria danych. Jest autorem 4 monografii.

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W latach 1996–1999 był zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej w Katedrze Mechaniki Budowli, od 2000 roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. Reprezentuje dyscyplinę naukową budownictwo. W 1985 roku uzyskał doktorat, następnie habilitację (1998) i profesurę (2007). Jest autorem i współautorem około 100 publikacji naukowych, w tym 9 książek i 7 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej. Otrzymał nagrodę naukową im. S. Hueckla w dziedzinie budownictwa lądowego, przyznaną przez Wydział Nauk Technicznych PAN (1999), dwa wyróżnienia Ministra Budownictwa RP za publikacje (2007), Złoty Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP (2015), osiem indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej i za wyróżniającą się działalność dydaktyczną.

 

prof. dr Satish Raina, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 2010 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Pracowni Genetyki Bakterii. W 1987 roku uzyskał tytuł doktora (Indie), a w 2013 roku – profesora. Specjalizuje się w fałdowaniu białek i genetyce bakterii. Jego najważniejsze osiągnięcia to: odkrycie tworzenia mostków disulfidowych, czynników fałdowania białek, czynnika sigma i nowych regulatorowych sRNA. Na University of Geneva kierował niezależną grupą badawczą obejmującą 7 post-doców (1992–2005). Pracował jako profesor w AIMS (Indie) i Leibniz-Zentrum Borstel (2007–2011), visiting professor w Max Planck Institute, University of Yamaguchi i University of Western Ontario. Zasiadał w radach redakcyjnych „Journal of Bacteriology” i „Molecular Microbiology”, jest recenzentem wielu czasopism, m.in. „Nature”, oraz grantów. Jego badania były finansowane przez szwajcarską SNSF i NCN.

 

dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 2004 roku – obecnie jako adiunkt Katedry Teleinformatyki WETI. Na WETI uzyskał stopień naukowy doktora (2009) i doktora habilitowanego (2016). Zajmuje się informatyką oraz telekomunikacją w specjalnościach: sieci komputerowe, niezawodność sieci oraz teleinformatyka. Jest autorem ponad 100 prac, głównie z zakresu niezawodności sieci teleinformatycznych, w tym 21 prac naukowych w wydawnictwach z listy JCR i monografii „Resilient routing in communication networks”. Brał udział w realizacji kilku projektów, również jako kierownik międzynarodowego projektu COST CA15127 – RECODIS dotyczącego niezawodności transmisji w sieciach teleinformatycznych w obliczu awarii masowych. Otrzymał m.in. pięciokrotnie Nagrodę Rektora PG (II i III stopnia oraz dla Młodych Pracowników Nauki) i stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (2012–2015).

 

dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2002 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, zaś w 2011 – stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się identyfikacją i diagnostyką uszkodzeń konstrukcji, jest współautorką trzech patentów. Od 2007 roku jest opiekunem Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO. Otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (za rozprawę doktorską), Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (za monografię habilitacyjną), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011–2014) oraz medal Komisji Edukacji Narodowej (2016). Była członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN w kadencji 2011–2016, obecnie jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Mechaniki PAN.

 

dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, z którym jest związany od zakończenia studiów w 1995 roku. Doktorat z zakresu informatyki obronił w 2002 roku, habilitację w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w 2016 roku. Zajmuje się zastosowaniem informatyki w medycynie, w szczególności obrazowaniem i przetwarzaniem obrazów, interakcją człowiek–komputer oraz rozwojem systemów informacyjnych. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym 48 indeksowanych w bazie Web of Science. Był głównym koordynatorem projektu europejskiego eGlasses, kierownikiem projektu krajowego poświęconego obrazowaniu mózgu oraz koordynatorem i wykonawcą w 12 innych projektach. Jest współautorem 2 patentów, wzoru użytkowego oraz 3 innych zgłoszeń patentowych. Był ekspertem w polskich i europejskich komitetach normalizacyjnych w zakresie zastosowania informatyki w ochronie zdrowia. Efekty jego prac prezentowane były na krajowych i zagranicznych targach, takich jak Technicon, Salmed, Cisco Forum czy CeBIT. Otrzymał 13 nagród za aktywność naukową oraz za opracowane innowacje.

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1982 roku jest zatrudniony w Katedrze Fizyki Ciała Stałego WFTiMS, specjalizuje się w fizyce ciała stałego, fizyce komputerowej i fizyce teoretycznej. W 1983 roku otrzymał tytuł mgr. inż. podst. problemów techniki, w 1989 roku został doktorem nauk fizycznych, w 2002 roku uzyskał habilitację, a w 2014 roku tytuł profesora. Jest autorem 120 publikacji w czasopismach międzynarodowych (ok. 500 cytowań). Był kierownikiem 9 grantów KBN/MNiSW i koordynatorem pakietu zadaniowego jednego grantu UE. Sprawował opiekę nad 5 doktorantami. W 2012 roku otrzymał Medal KEN. Jest redaktorem czasopisma „TASK Quarterly” (od 1997) i prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 2010).

 

 

prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Po ukończeniu w 1966 roku studiów na ówczesnym Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej i rocznej pracy w Technikum Komunikacyjnym został zatrudniony na stanowisku asystenta na tym wydziale w Katedrze Radionawigacji. Od tej pory do dnia dzisiejszego pracuje naukowo w dziedzinie hydroakustyki. Z tej dziedziny obronił w 1975 roku rozprawę doktorską, a w 1990 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora został mu nadany w 2007 roku. Za główne osiągnięcia swojej pracy naukowej uważa opracowanie projektów koncepcyjnych i metod przetwarzania sygnałów, które zostały wdrożone w licznych systemach hydrolokacyjnych wykorzystywanych w Marynarce Wojennej i gospodarce morskiej. Za te osiągnięcia otrzymał m.in. tytuł Mistrza Techniki Polskiej, dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kilkadziesiąt Nagród Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki

Stanowisko profesora zwyczajnego

Po ukończeniu w roku 1973 na Politechnice Gdańskiej studiów w zakresie inżynierii środowiska podjął pracę na uczelni, obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Autor i współautor ponad 200 publikacji (w tym 13 książek i monografii naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz 3 patentów). Podstawowa tematyka naukowa i ważniejsze wyniki jego badań dotyczą turbulencji (opracowanie konwekcyjnego równania konstytutywnego dla równania Reynoldsa), uogólnienia i systematyzacji równań ruchu płaskiego (model Saint-Venanta i model biharmoniczny) oraz opracowania kilku technicznych metod opisu ruchu wirowego z zastosowaniami (piaskowniki napowietrzane, separatory wirowe, regulatory rotacyjne typu diody hydraulicznej). Od 2016 roku jest redaktorem prowadzącym „Pisma PG”. Autor 6 książek beletrystycznych (członek ZLP).

 

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Rozpoczął pracę na PG w 1980 roku w obszarze ergonomii przemysłowej. W 1990 roku uzyskał doktorat z nauk technicznych, a następnie (w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu) habilitację w 2001 roku oraz profesurę w 2015 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych i praktycznych należą: włączenie Politechniki Gdańskiej do grupy liczących się instytucji badawczych w dyscyplinie Human-Computer Interaction (HCI), podjęcie badań w zakresie jakości usług online i metod ich projektowania, a także wdrażanie wyników badań w zakresie zarządzania jakością oprogramowania dla firm branży informatycznej i finansowej. Jest autorem 4 prac monograficznych oraz ponad 100 publikacji naukowych. Przedstawiciel Polski w Komitecie Technicznym TC13 „Human-Computer Interaction”, międzynarodowej organizacji International Federation of Information Processing.

 

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od początku kariery jest związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003), Uppsala University (2006, 2008), MIT (2011, 2013). Jest profesorem nauk technicznych, z dyscypliny elektronika (2016). Pełni funkcję kierownika Katedry Metrologii i Optoelektroniki (od 2013) oraz prorektora ds. nauki (od 2016). Opublikował ponad 150 prac naukowych. Wygłosił 12 wykładów zaproszonych. Jego h-indeks wynosi 16. Wypromował 4 doktorów. Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Wydziału ETI PG” (2012–2013) oraz „Metrology and Measurement Systems” (od 2016, IF za 2015 r. wynosi 1,140). Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2011). Kierował 6 projektami badawczymi na kwotę ponad 3 mln zł. Został wyróżniony 16 Nagrodami Rektora PG, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009).

 

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony na PG w 2015 roku, pracował w Katedrze Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego i Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego, obecnie w Katedrze Projektowania Środowiskowego. Specjalizuje się w planowaniu przestrzennym, zwłaszcza regionalnym. W 1984 roku uzyskał stopień doktora, a w 2010 roku – doktora habilitowanego. Zajmuje się metodami planowania przestrzennego i strategicznego, w tym metodą scenariuszy, rozwojem zrównoważonym, siecią osadniczą, typologiami miast i regionów, procesami suburbanizacji, aktywizacją gospodarczą obszarów peryferyjnych. Pracował w wielu projektach badawczych, dwoma kierował. Autor i współautor wielu ekspertyz, planów i opracowań studialnych dotyczących gmin, powiatów i województw, w tym ponad 30 strategii gmin. Został wyróżniony 7 Nagrodami Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracę w Instytucie Architektury i Urbanistyki (obecnym Wydziale Architektury) Politechniki Gdańskiej podjęła w marcu 1974 roku w Zakładzie Historii Architektury, rozpoczynając badania w dziedzinie architektury XX wieku. Stopień doktora uzyskała w 1988 roku, stopień doktora habilitowanego w 2005 roku, a tytuł naukowy profesora nauk technicznych w 2016 roku. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych polskich i zagranicznych, pośród których najważniejsze są 3 autorskie książki: „Gdynia – miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura” (1993); „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego” (2003); „Orłowo – perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura” (2013). Otrzymała wiele nagród naukowych, w tym 3 nagrody ministra. Jest prekursorką badań architektury gdyńskiego modernizmu.

 

dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1984 roku jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury – początkowo w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, później w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej. Jego działalność obejmuje architekturę i sztukę. W 1978 roku uzyskał dyplom mgr. inż. architekta PG, w 1982 roku – dyplom mgr. sztuki ASP w Gdańsku. W 1986 roku ukończył studium pedagogiczne, w 1992 roku uzyskał stopień doktora sztuki, w 2006 roku zakończył przewód habilitacyjny ASP Gdańsk, a w 2017 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jest autorem wielu wystaw rysunku i malarstwa w kraju i za granicą, a także realizacji witraży w kościołach oraz tkanin do wnętrz o charakterze reprezentacyjnym.

 

prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniony od 1972 roku na Wydziale Elektrycznym (obecnie – Elektrotechniki i Automatyki), w Katedrze Miernictwa Elektrycznego (obecnie Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych), od 2017 roku jako prof. zw. PG. Od 2006 roku kieruje tą Katedrą (z przerwą 2012–2015). Pełnił funkcje prodziekana (2005–2012) i dziekana (2012–2016) WEiA. Dyscyplina naukowa, którą się zajmuje, to elektrotechnika. Studia ukończył w 1972 roku, doktorat uzyskał w 1981 roku, habilitację w 2005 roku, a tytuł naukowy profesora w 2015 roku. Jest przedstawicielem PG w Krajowym Konsorcjum Femtofizyka. Od 2015 roku jest kierownikiem projektu badawczego związanego z budową akceleratora ciężkich jonów. Członek zarządu w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society on Condition Monitoring z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1969 roku. Pracę doktorską obronił w 1986 roku na Wydziale Elektroniki (obecnie WETI), w 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2015 roku tytuł profesora. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Mikroelektronicznych. Był kierownikiem kilkunastu projektów badawczych krajowych i zagranicznych. Odbył staże naukowe na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia analizy i syntezy analogowych oraz cyfrowych układów elektronicznych, w tym metody projektowania i optymalizacji specjalizowanych układów scalonych CMOS. Jest autorem lub współautorem 4 monografii i około 200 publikacji naukowych cytowanych ponad 1600 razy (jeden z jego artykułów z listy JCR uzyskał 600 niezależnych cytowań). Otrzymał ponad 30 nagród i wyróżnień, w tym 2 nagrody MNiSW.

 

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, od 2003 roku zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (obecnie w Katedrze Mechatroniki Morskiej). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (specjalność: automatyka okrętowa), a w 2015 roku – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie transport (specjalność: bezpieczeństwo transportu morskiego). Jego praca naukowa dotyczy głównie zastosowań metod informatycznych do problemów unikania kolizji na morzu i routingu statków. Jest autorem jednej monografii i kilkudziesięciu innych publikacji, a także redaktorem pomocniczym czasopism „Journal of Navigation” oraz „Polish Maritime Research”. Czterokrotnie był wyróżniony Nagrodą Rektora za działalność naukową.

 

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PG (1979). W 1989 roku uzyskał stopień doktora, w roku 1999 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2014 tytuł profesora. W latach 1980–2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sterowanie i automatykę, automatykę okrętową, sztuczną inteligencję, optymalizację, bezpieczeństwo na morzu. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Był kierownikiem 7 projektów krajowych, wykonawcą projektów SAFERELNET i Tempus. Wygłosił szereg wykładów na zaproszenie uczelni zagranicznych. W ramach programu Erasmus prowadził wykłady na uczelniach w Irlandii, Hiszpanii i Finlandii.

 

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1983 roku jest zatrudniony na Wydziale Architektury w Katedrze Architektury Mieszkaniowej. Zajmuje się architekturą i urbanistyką. W 1995 roku uzyskał doktorat, w 2006 roku habilitację, a w 2016 roku profesurę. Jego najważniejsze osiągnięcia to zaprojektowanie kwartału kamienic w Gdańsku przy ul. Szerokiej (realizacja 2012), budynku „B” Centrum Nanotechnologii PG (realizacja 2015), Centrum Ekoinnowacji PG (projekt 2016). Został uhonorowany Nagrodami Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (1986, 1992, 1995, 2006, 2009, 2012, 2015), otrzymał wyróżnienie Rektora PG za rozprawę doktorską (1996) oraz wyróżnienie Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę habilitacyjną (2007).

 

dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i w 2000 roku został na nim zatrudniony. Doktorat z mechaniki płynów obronił w 2002 roku. Drugi doktorat z wymiany ciepła obronił w 2009 roku w Brunel University w Londynie. Habilitował się w 2012 roku na PG w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność mechanika płynów. W latach 2000–2002 przebywał na stażu w London South Bank University, a w latach 2006–2008 w Brunel University. Specjalizuje się w zagadnieniach mechaniki płynów, bioprzepływów, optymalizacji, CFD i metodach numerycznych. Autor ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych oraz 4 książek poświęconych mechanice płynów i optymalizacji. W roku 2004 został laureatem pierwszej nagrody im. prof. Elsnera Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za najlepszą pracę z mechaniki płynów.

 

dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1986 roku jest pracownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie Katedry Sztuk Wizualnych PG. Artysta rzeźbiarz. W 1995 roku zrealizował przewód kwalifikacyjny I stopnia, w 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk pięknych. Na początku drogi twórczej interesował się rzeźbą figuratywną, kompozycjami głównie w marmurach. Później zajął się syntetycznymi kompozycjami abstrakcyjnymi (stal + kamień) z naciskiem na naturalny granit narzutowy. Prace artysty znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, instytucjach kultury oraz zbiorach prywatnych. Wystawia prace w kraju i za granicą. Wielokrotnie był uczestnikiem międzynarodowych sympozjów rzeźby w granicie. Galeria jego prac jest dostępna na stronie internetowej: www.tkaczuk.pl.

 

dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 1974 roku. W pierwszych latach pracy uczestniczył w opracowaniu 9 systemów pomiarowo-diagnostycznych do kontroli produkcyjnej, wdrożonych w przemyśle. Od 1983 roku pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Uzyskał stopień doktora w zakresie elektroniki i metrologii elektronicznej (1992) oraz stopień doktora hab. w tej samej dyscyplinie (2010). Jest autorem i współautorem 3 patentów oraz ponad 100 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Zajmuje się diagnostyką układów elektronicznych, modelowaniem i symulacją systemów elektronicznych, zastosowaniem statystyki Bayesowskiej do oceny niepewności pomiarów, badania zgodności i analizy ryzyka. Wypromował 56 inżynierów i 1 doktora.

 

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2002 roku jest zatrudniona na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, w Katedrze Mechaniki Budowli. Pracę doktorską obroniła w 2007 roku w dyscyplinie budownictwo, a habilitacyjną w 2016 roku w dyscyplinie mechanika. Kierowała pracami Politechniki Gdańskiej w projekcie UE POIR „Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów syntetycznych” (2009–2010). Jest współtwórcą zgłoszenia patentowego nr WIPO ST 10/C PL400203 „Sposób mocowania implantu w wideoskopowych operacjach przepuklin brzusznych” (2012) oraz skomercjalizowanego systemu eksperckiego wspierającego operatora przepukliny brzusznej „HAL 2010” (2017). Otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską (2008) i Nagrody Rektora PG: zespołową organizacyjną (2010) i zespołową dydaktyczną oraz indywidualną naukową (2017).

 

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Ukończył Wydział Budowy Maszyn i pracuje na Politechnice Gdańskiej od 1986 roku, obecnie jako kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów na Wydziale Mechanicznym. Zajmuje się budową i eksploatacją maszyn, specjalizuje się w nauce o tarciu (tribologia) i inżynierii łożyskowania. Tytuł dr. inż. uzyskał w 1994 roku, dr. hab. inż. – w 2004 roku, profesora nauk technicznych – w 2016 roku. Jego najważniejsze osiągnięcia to m.in. zaprojektowanie i wdrożenie ulepszonych łożysk do czterech dużych elektrowni wodnych, patent na łożysko poprzeczno-wzdłużne, zaproszenie wydawcy do napisania hasła dotyczącego dużych hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych w „Encyklopedii Tribologii”, Springer 2013. Otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (2012), Nagrodę ASME (2013) i liczne Nagrody Rektora.

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Pracę na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w 1990 roku. W latach 1992–1995 był doktorantem na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii, gdzie uzyskał stopień doktora. W latach 1995–1999 pracował na Uniwersytecie Tokijskim, uzyskując stanowisko profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora hab. uzyskał w roku 2003, tytuł profesora w 2009 roku, a od 2016 roku jest członkiem korespondentem PAN. Specjalizuje się w tematyce mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki konstrukcji inżynierskich. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji i 4 patentów. Laureat nagrody Premiera Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną. W kadencji 2017–2019 pełni funkcję przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji w infrastrukturę nauki w MNiSW.

 

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1996 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i została zatrudniona w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Doktorat (2002) i habilitację (2015) uzyskała w dziedzinie nauk fizycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (XAS) oraz spektroskopii fotoemisyjnej (PES) do charakteryzacji lokalnej struktury oraz właściwości fizykochemicznych układów nieuporządkowanych. Jest współautorką 70 publikacji naukowych (58 z listy JCR). Brała udział w 2 projektach badawczych krajowych i 3 międzynarodowych oraz w 16 projektach pomiarowych realizowanych w laboratoriach synchrotronowych we Włoszech, Francji i w Niemczech. Uzyskała 5 Nagród Rektora PG. Jest m.in. członkiem Komitetu Krystalografii PAN i przedstawicielem PG w Radzie Konsorcjum Polski Synchrotron.

 

dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Studia ukończył w 1999 roku, od tego czasu jest zatrudniony na wydziale jako asystent. Pracuje w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. W roku 2005 uzyskał stopień doktora w dziedzinie budownictwo, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego. W roku 2002 otrzymał Stypendium Fulbrighta, a w latach 2004 i 2005 Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kieruje dwuletnim projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Promotor dwóch doktorantów.

 

 

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje na PG od 2002 roku w dziedzinie inżynieria środowiska, dyscyplina – technologia wody i ścieków. Doktorat uzyskała w 2002 roku, zaś habilitację w 2013 roku. Jest autorką lub współautorką około 100 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów JCR i 5 monografii (w tym jedna w języku angielskim) oraz 11 rozdziałów w monografiach. Uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz 6 projektów badawczych finansowanych ze źródeł międzynarodowych. Uzyskała 8 Nagród Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyróżnienie w Konkursie Mistrz Techniki (2011/2012), nagrodę specjalną Rektora PG za opublikowanie monografii popularno-naukowej (2015) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).

 

dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, od 2000 roku zatrudnionym w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa uzyskał w 2009 roku, a doktora hab. – w 2017 roku. Jego działalność naukowo-badawcza dotyczy m.in. doświadczalnej i numerycznej analizy konstrukcji silosów stalowych oraz zachowania się materiałów sypkich. Jest współautorem 64 publikacji, w tym 14 artykułów z bazy JCR (indeks Hirscha wg WoS = 8) oraz 1 monografii. Współautor patentu na sposób zabezpieczenia silosu przed efektami dynamiczno-akustycznymi oraz wdrożenia nowego typu profili słupowych w produkcji silosów. Uczestnik krajowych (POIG, NCN, NCBR) oraz zagranicznych projektów naukowo-badawczych, m.in. na uczelniach w Karlsruhe (Niemcy), Lulea (Szwecja) oraz Porsgrunn (Norwegia).

 

dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Obronił doktorat w 2002 roku, habilitację – w 2016 roku. Od początku jest związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Odbył 6-miesięczny staż naukowy w Universität Karlsruhe w Niemczech (1996). Zajmuje się bezprzewodowymi sieciami sensorowymi, programowalnymi systemami mikroelektronicznymi i wbudowanym oraz niskomocowym przetwarzaniem obrazów (ponad 60 prac naukowych, w tym 9 w czasopismach z bazy JCR, współautor podręcznika akademickiego). Od 2013 roku jest zastępcą kierownika Katedry Systemów Mikroelektronicznych. Brał udział w 7 projektach badawczych, w 2 projektach był głównym wykonawcą. Jest współautorem układów scalonych typu ASIC, wielu systemów wykonanych w technologii FPGA oraz współautorem wdrożenia koprocesora QoS w firmie Intel Technology Poland. Wyróżniony 4 Nagrodami Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki PG, a stopień doktora nauk technicznych (1986) i doktora habilitowanego (2004) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Tytuł profesora uzyskał w 2016 roku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej i jest dziekanem WETI. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości tkanek, spektroskopii impedancyjnej oraz inteligentnego otoczenia. Współpracuje z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi (Finlandia, Belgia, Niemcy, Hiszpania). Jest autorem i współautorem ponad 220 opublikowanych doniesień konferencyjnych i artykułów w czasopismach oraz około 20 patentów. Wiele rozwiązań opracowanych wraz z zespołem było wielokrotnie nagradzanych na targach, konkursach i konferencjach.

 

dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2003 roku jest zatrudniony w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Zajmuje się naukami ekonomicznymi. Główny nurt jego zainteresowań naukowych obejmuje: przedsiębiorczość, opodatkowanie przedsiębiorców oraz rachunkowość podatkową. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora, w 2015 roku – doktora habilitowanego, a w 2016 roku – profesora nadzwyczajnego. Na jego dorobek naukowy składa się 56 publikacji, w tym 5 samodzielnych monografii, 6 monografii we współautorstwie oraz 26 rozdziałów w innych monografiach. Czterokrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora II stopnia i dwukrotnie – Nagrodą Rektora III stopnia.

 

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1989 roku został zatrudniony na Wydziale Architektury w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku na Politechnice Wrocławskiej – tytuł dr. hab. Zajmuje się zagadnieniami projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Jest autorem ponad 40 artykułów z tematyki projektowania uniwersalnego i Standardów Dostępności wdrażanych obecnie w polskich miastach. Jest twórcą wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych. Od 2014 roku organizuje warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem, nie obok siebie”. Jest inicjatorem powołania na PG Centrum Projektowania Uniwersalnego. Współpracuje w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i NGOs.

 

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. zw. PG

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Ukończyła studia w 1988 roku, tytuł doktora nauk chemicznych otrzymała w 1997 roku, dr. hab. w 2010 roku, a profesora w 2016 roku. Kierowała dwoma grantami KBN (badawczym rozwojowym i badawczym habilitacyjnym), uczestniczyła w realizacji grantu NCBR jako główny wykonawca. Jest autorką i współautorką 58 publikacji z listy filadelfijskiej, jej IF wynosi 155, indeks Hirscha – 17. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Zespołu Chromatografii i Nauk Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony pracy (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010) i 7 Nagród Rektora za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i naukową.

 

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1995 roku pracuje na Wydziale Architektury, od 2001 roku jako adiunkt, od 2017 roku jako prof. nadzw. PG. W latach 2014–2015 był prof. nadzw. UWM na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2009–2014 wykładowcą na studiach podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich” na WA PG w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i pokolejowych. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora (praca wyróżniona), w 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji i Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, doradcą PKP PLK S.A. w zakresie budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce oraz Zarządu Centrali PKP S.A. w zakresie przebudowy polskich dworców.

 

dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1997 roku pracuje na PG, początkowo w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a obecnie w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W 2002 roku uzyskał doktorat, w 2016 roku – habilitację. Był kierownikiem projektu w przypadku dwóch grantów – MNiSW (2010) i NCN (2012), ekspertem ds. sektora MSP w badaniu EURO 2012 – szanse i zagrożenia dla Pomorza (2010), członkiem zespołu projektowego w INNOCASE (2012) i Best Agers Lighthouses (2014), a także członkiem zespołu badawczego w BSR QUICK oraz w Pomorskim Obserwatorium Gospodarczym, edycjach I–IV. Jest autorem ponad 60 publikacji poświęconych preprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości, problematyce MSP i franchisingu. Stypendysta University of Glasgow, wielokrotny laureat Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

 

dr hab. inż. Piotr Wojciech Zima, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Studia wyższe ukończył w 1992 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera na Wydziale Hydrotechniki PG (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), na którym w tym samym roku został zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii (obecnie Hydrotechniki). Doktorat (2001) i habilitację (2013) uzyskał w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina inżynieria środowiska) na swoim macierzystym wydziale. W 2001 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od marca 2017 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest autorem lub współautorem łącznie ponad 120 prac, w tym 59 publikacji naukowych (w tym z listy JCR) oraz ponad 60 prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń oraz 1 patentu. Uzyskał 4 Nagrody Rektora za działalność dydaktyczną i naukową. Członek m.in. Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN.

 

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1999 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Drogowej. Pełni funkcję prodziekana ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2016 roku doktora habilitowanego. Specjalistka inżynierii drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest autorką licznych publikacji traktujących o systemach transportowych, ekspertyz dla Banku Światowego i Ministerstwa Infrastruktury oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji publicznej. Ściśle współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi w Szwecji i Francji. Prowadzi europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest członkiem Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN.