dr hab. Ewa Augustin, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, od 1986 roku pracuje w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1998 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego w 2015 roku, oba w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Jest współautorem 26 publikacji z listy JCR (IF >94, IH = 11), była kierownikiem w 4 projektach badawczych (MNiSW, Polpharma, NCN), głównym wykonawcą w 6 projektach, jest współautorem 1 patentu europejskiego. Została wyróżniona Nagrodą Specjalną Rektora PG za publikację o największym współczynniku IF w 2016 roku, Nagrodami Rektora PG za wyróżniającą się działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz Nagrodą Rektora PG dla Najlepszego Opiekuna Roku. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest zatrudniony od 1987 roku w Katedrze Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym (chemia/biofizyka). W 1995 roku obronił doktorat. W latach 1995–1996 przebywał na stażu Fulbrighta na UCSD w USA. W 2007 roku uzyskał stopień dr hab. w IBB PAN w Warszawie, w 2016 roku – tytuł profesora. Prowadził badania nad mechanizmem działania leków przeciwgrzybowych z grupy makrolidów polienowych. Od 2005 roku rozwija własną tematykę związaną z poszukiwaniem nowych leków przeciwnowotworowych zaburzających funkcje telomerów. Uczestniczył jako kierownik lub główny wykonawca w 9 grantach naukowych (KBN, NCN, NCBR). Jest współautorem 45 publikacji z listy JCR. Laureat Nagrody Emila Tasznera (2007) i Rottendorf Foundation Europa Award (2003). Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

 

dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1995 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, w 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zaś w 2017 roku – habilitację w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Od 2016 roku jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym 4 samodzielnych monografii. Uczestniczył w pięciu projektach naukowych związanych z zarządzaniem jednostkami wymiaru sprawiedliwości, niewypłacalnością dłużnika czy wpływem euro na rozwój przedsiębiorczości. Otrzymał liczne Nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną (2004, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017) oraz złotą odznakę „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”.

 

dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od roku 2014  pracuje w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zajmuje się badaniem niezmienników występujących w analizie nieliniowej. Doktorat  w zakresie nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał w 2000 roku, zaś habilitację w zakresie matematyki, uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego – w 2016 roku (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Homotopijne własności przestrzeni odwzorowań lokalnych”).

 

 

dr hab. inż. Marek Blok, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i rozpoczął tam pracę w Katedrze Systemów Informacyjnych. Od 2007 roku kontynuuje pracę w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych, obecnie jako jej kierownik. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, a doktora habilitowanego w 2017 roku. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów telekomunikacyjnych. Jest autorem monografii pt. „Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające. Projektowanie metodą okien” oraz autorem i współautorem 81 referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach. Był wykonawcą w 5 grantach badawczych, a obecnie jest przewodniczącym komitetu sterującego konsorcjum w grancie „Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej”. Kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG

 

dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej (1987). Od 1987 roku pracuje w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (do 2014 r. Katedra Siłowni Okrętowych). Od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. organizacji studiów WOiO PG. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1996 roku, doktora habilitowanego w 2014 roku. Od 2018 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania i eksploatacji siłowni statków specjalnych, głównie pogłębiarek, statków rybackich i statków górnictwa morskiego. Jest autorem 1 monografii, współautorem 1 podręcznika akademickiego oraz ponad 60 publikacji naukowych. Brał udział w kilku projektach badawczych, jednym kierował. Kilkakrotnie otrzymał Nagrodę Rektora za działalność naukową.

 

dr hab. inż. Hubert Cieśliński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od roku 2004 pracuje w Katedrze Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej (obecnie Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii) na Wydziale Chemicznym. W roku akademickim 2006/2007 odbył roczny staż naukowy w BioCentrum DTU w Danii. Zajmuje się badaniami nad identyfikacją genów oraz charakterystyką molekularną i biochemiczną kodowanych przez nie psychrozymów o potencjale biotechnologicznym. Doktorat
w zakresie technologii chemicznej uzyskał w 2004 roku, zaś tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologia w roku 2014. Brał udział w realizacji kilku projektów badawczych (MNiSW, NCBR). Został uhonorowany kilkoma Nagrodami Rektora PG za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną oraz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018).

 

dr hab. inż. Jan Daciuk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na PG od 1988 roku – najpierw w Zakładzie Podstaw Informatyki Wydziału Elektroniki, a od 2004 roku w Katedrze Technik Programowania (obecnie Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Doktorat uzyskał w 1999 roku, habilitację w 2017 roku. Zajmuje się wykorzystaniem automatów w przetwarzaniu języka naturalnego i mowy. Jest autorem lub współautorem kilkunastu algorytmów przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia różnego rodzaju deterministycznych automatów, algorytmu przyrostowej minimalizacji deterministycznych automatów skończonych, metod kompresji automatów, realizacji funkcji mieszającej. Ponadto jest autorem dwóch pakietów programów i dwóch bibliotek do tworzenia i wykorzystywania automatów skończonych do przetwarzania języka naturalnego.

 

prof. dr hab. inż. Janusz Datta, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w 1988 roku. Stopień doktora nauk technicznych (2000) oraz doktora hab. nauk technicznych (2012) uzyskał na tym samym wydziale. Zajmuje się syntezą bio-polioli, elastomerów i termoplastów oraz dekompozycją chemiczną polimerów. Jego najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie efektywnej metody recyklingu chemicznego odpadów PU. Dwukrotnie sprzedał firmom licencję patentową tej metody. Od 2016 roku jest członkiem komitetu sterującego SYNChem. Brał udział w projektach KBN, NCBR. Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne staże naukowe. Jest współautorem 78 publikacji z IF i 2 skryptów, a także 5 monografii i 10 patentów. Wielokrotnie otrzymywał nagrody na targach przemysłowych oraz Nagrody Rektora PG za szczególne osiągnięcia. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN. Jest promotorem dwóch zakończonych prac doktorskich, trzech w toku, a w dwóch opiekunem.

 

dr hab. Anna Drapińska, prof. nadzw.PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii od 1993 roku. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskała w 1993 roku na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zarządzania. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1998 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na PG. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny zarządzania i marketingu. Laureatka Nagród Rektora PG. Członek komitetów konferencji naukowych, kolegiów czasopism naukowych, a także Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. W latach 2016–2017 pełniła funkcję pełnomocnika dziekana ds. kontaktów z otoczeniem.

 

dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony od 2004 roku w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał z wyróżnieniem w roku 1985 na Uniwersytecie Gdańskim za rozprawę „Fixed Point Theory for a Class of Nonacyclic Multivalued maps”. Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych otrzymał w roku 2013 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie osiągnięcia pt. „Niezmienniki topologiczne, w tym uwzględniające symetrie, z zastosowaniami do równań i inkluzji różniczkowych”. Był głównym wykonawcą lub wykonawcą w ok. 10 grantach badawczych finansowanych m.in. z KBN. Za pracę naukową był nagradzany Nagrodami Ministra, Rektora UG, Rektora PG.

 

dr hab. inż. Stefan Dzionk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn PG. Zatrudniony od 2001 roku na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w Zespole Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych. Stopnie naukowe doktora (2003) i doktora habilitowanego (2015) uzyskał w dziedzinie nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn. Jego zainteresowania naukowe związane są z technologią maszyn i automatyzacją produkcji, a w szczególności: przyrostowych metod produkcji, geometrycznej struktury powierzchni, obróbki wykończeniowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, brał udział w realizacji projektów badawczych MNiSW. Uzyskał Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach.

 

dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego (2000) i Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2003) Politechniki Gdańskiej. Od roku 2000 jest zatrudniony w Zespole Inżynierii Spajania na Wydziale Mechanicznym. Doktorat obronił w 2005 roku, habilitację uzyskał w 2018 roku na macierzystym wydziale. Zajmuje się zagadnieniami spawalności stali. Jego dorobek obejmuje około 70 artykułów i 15 ekspertyz. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Advances in Materials Science”, wiceprzewodniczącym Koła Spawalników przy gdańskim Oddziale SIMP i opiekunem Koła Naukowego Spawalników MMA. Był promotorem pomocniczym w dwóch zakończonych przewodach doktorskich, a obecnie sprawuje opiekę merytoryczną nad doktorantem (doktorat wdrożeniowy). Brał udział w kilku projektach badawczych i został nagrodzony przez Rektora PG czterema nagrodami.

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 1997 roku, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki, zaś w 2004 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki – badań operacyjnych. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2014 roku. Był uczestnikiem 12 projektów badawczych (finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, NCBR), wypromował 4 rozprawy doktorskie. Był laureatem m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Tygodnika Polityka „Zostańcie z nami” dla młodych naukowców, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska „Młody Heweliusz” w kategorii nauk ścisłych.

 

prof. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1993 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, początkowo w Katedrze Politologii i Socjologii, a następnie w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych. Specjalizuje się w dziedzinie nauk społecznych: stosunki międzynarodowe, polityki publiczne. Doktorat uzyskała w 1986 roku, habilitację w 1995 roku, a profesurę w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była kierownikiem i wykonawcą 3 projektów naukowych: 1 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 2 z Programu Interreg. Otrzymała 18 Nagród Rektora za działalność naukową i 3 Nagrody Rektora za działalność organizacyjną.

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki od 2013 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hydroakustyki nieliniowej i jej zastosowania w badaniach środowiska morskiego. Stopień doktora uzyskała w 1990 roku. Prace nad konstrukcją i budową źródeł
o dużym natężeniu oraz badanie ich pola bliskiego zaowocowały rozprawą habilitacyjną „Fale sprężyste
o dużym natężeniu w wodzie” (2002). Zdobyte doświadczenie wykorzystała przy realizacji projektów badawczych, których efektem są unikalne dane o strukturze górnej warstwy dna Zatoki Gdańskiej. Tytuł profesora otrzymała w 2017 roku. Jest wiceprzewodniczącą Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk i członkiem zarządu International Commission for Acoustics. 

 

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1993 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Doktorat w zakresie budownictwa obronił w 1997 roku na Uniwersytecie Tokijskim, habilitację uzyskał w 2007 roku na PG, tytuł profesora nauk technicznych w 2014 roku. Jego zainteresowania naukowe związane są z dynamiką konstrukcji metalowych oraz inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną. Jest autorem/współautorem blisko 300 publikacji oraz 2 patentów. Jego indeks Hirscha wg Web of Science wynosi 19. Brał udział w realizacji 10 projektów badawczych. Wypromował 5 doktorów (w tym 2 razy jako współpromotor za granicą). Otrzymał nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, nagrodę Wydziału IV PAN, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrodę Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (Oddział Warszawski), nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz 19 Nagród Rektora PG.

 

dr Tomasz Janowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2016 roku pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, od 2017 roku jako kierownik katedry i od 2018 roku jako profesor nadzwyczajny. Jest też profesorem wizytującym na Danube University Krems w Austrii i Lugano University w Szwajcarii oraz współredaktorem naczelnym czasopisma „Government Information Quarterly”. Doktorat z informatyki uzyskał w 1996 roku na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii, a uprawnienia równoważne habilitacji w naukach o zarządzaniu w 2017 roku na Politechnice Gdańskiej. W latach 1995–2016 pracował dla United Nations University w Chinach i Portugalii, gdzie kierował programem badawczo-rozwojowym w tematyce cyfrowego państwa. Jest współautorem ponad 250 publikacji, w tym raportów dla: Banku Światowego, CTO, IDRC, ITU, Komisji Europejskiej, Microsoft, OBWE, UNDP, UNESCO i kilku administracji państwowych.

 

dr hab. inż. Grażyna Zofia Jarosz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1991 roku pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Uzyskała doktorat (1999) i habilitację (2011) w dziedzinie fizyki. Prowadzi badania w zakresie elektroniki organicznej, w szczególności transportu ładunku w wielowarstwowych układach organicznych i hybrydowych oraz organicznych ogniw fotowoltaicznych. Jest współorganizatorem i opiekunem Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych i Fotodetektorów Organicznych oraz Laboratorium Syntezy, Preparatyki i Pomiaru Własności Fotoelektrycznych Układów Organicznych. Była wykonawcą w 7 projektach badawczych, odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Poczdamskim. Otrzymała 14 Nagród Rektora PG (9 naukowych i 5 dydaktycznych). Jest członkiem PTF (od 2006 r. w zarządzie OG PTF) oraz członkiem NSZZ Solidarność (od 2018 r. w komisji zakładowej i w Krajowej Sekcji Nauki).

 

dr hab. inż. Waldemar Jendernalik, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2001 roku jest zawodowo związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pracuje w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych, początkowo zajmował stanowisko asystenta, później adiunkta. Doktorat w zakresie elektroniki obronił z wyróżnieniem w 2006 roku. Habilitację uzyskał w 2018 roku uchwałą Rady WETI. Specjalizuje się w projektowaniu mikroelektronicznych układów wielkiej skali integracji, m.in. szybkich sensorów obrazu. Uczestniczył w 7 projektach naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy JCR oraz współautorem dwóch patentów RP. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe: zespołową I stopnia (2001) oraz indywidualną (2006).

 

dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1993), od 1993 roku zatrudniony na Wydziale Mechanicznym. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się równolegle dwoma dziedzinami naukowymi. Pierwsza dotyczy materiałów ceramicznych w zastosowaniach tribologicznych ze szczególnym uwzględnieniem propagacji pęknięć i zjawisk z tym związanych. Druga dziedzina dotyczy technologii wytwarzania pojemników/opakowań PET metodą rozdmuchu, a w szczególności wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych w maszynach rozdmuchowych do wytwarzania tego typu opakowań, jak również badań naukowych z zakresu zjawisk zachodzącymi w tworzywie PET podczas procesu rozdmuchu.

 

dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1978 roku pracował w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej ówczesnego Wydziału Elektrycznego PG. W roku 1986 uzyskał stopień doktora nauk technicznych
i rozpoczął pracę w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki i przeszedł do Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu WEiA. Był autorem wniosku, na podstawie którego WEiA uzyskał fundusz 5,4 mln zł na modernizację i rozbudowę 10 laboratoriów. Opracował zasady modernizacji automatyki elektroenergetycznej sieci rozdzielczej CERN w Genewie wdrożone w latach 2012–2015. W latach 2009–2015 był współautorem wniosku i koordynatorem technologicznym budowy LINTE^2 o budżecie 52 mln zł. Uzyskał 22 Nagrody Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz Medal KEN i Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

 

dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. W 2004 roku uzyskał stopień doktora i został zatrudniony w Katedrze Elektroenergetyki. Habilitację w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2018 roku. Jego zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach sterowania, automatyki i stabilności we współczesnych systemach elektroenergetycznych, a wydana w 2017 roku monografia naukowa dotyczyła ważkiego aspektu projektowania i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, jakim jest dobór przewodów odgromowych. Jest autorem około 140 publikacji naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Rezultaty wielu zrealizowanych przez niego prac zostały w praktyce wykorzystane w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

 

dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym na stanowisku asystenta w 1984 roku. Pracował w zespołach doc. Cantka i prof. Cichego, wykonując pod ich kierunkiem pracę doktorską na temat sprężarek. Stopień dr. nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1995 roku. Jest współautorem książki
z dziedziny zasilania silników. Uzyskał stypendium naukowe w firmie Mercedes-Benz w Bremie na badania emisji spalin silników samochodowych (2006–2009). Od 2010 roku prowadzi współpracę naukowo-badawczą
z firmą Elpigaz z Gdańska nad rozwojem konstrukcji i sterowania instalacji gazowych do samochodów. W 2012 roku uzyskał stopień dr. hab., przedstawiając monografię „Studium problemów zarządzania ciepłem odpadowym silnika w samochodach osobowych”. W 2018 roku został awansowany na prof. nadzw. PG.

 

dr hab. inż. Joanna Krakowiak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2000 roku jest zatrudniona w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym. Pracę doktorską obroniła w 2000 roku, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych uzyskała w 2013 roku. Od 2018 roku obejmuje stanowisko profesora PG. Jej zainteresowania naukowe dotyczą oddziaływań w dwu- i trójskładnikowych roztworach identyfikowanych w oparciu o wielkości wolumetryczne, ściśliwość oraz badania spektroskopowe. Ponadto zajmuje się procesem powstawania włókien amyloidowych (którym mogą ulegać praktycznie wszystkie białka), badając wpływ znanych osmolitów na możliwość formowania tych struktur z lizozymu białka jaja kurzego. Jest autorką 29 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz realizowała dwa projekty naukowe (granty).

 

dr hab. inż. Stefan Krakowiak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1988 roku jest zatrudniony w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Od 2018 roku obejmuje stanowisko profesora PG. Jego zainteresowania naukowe dotyczą badania procesów korozji lokalnej stali nierdzewnych i stopów aluminium, inhibitorów korozji oraz powłok i wykładzin ochronnych. Jest autorem 30 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz realizował jako kierownik dwa projekty naukowe (granty). Jest również współautorem ok. 180 opracowań oraz ekspertyz dla przemysłu. 

 

 

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Polimerów od 2008 roku. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych, a stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2018 roku w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna. Jej zainteresowania naukowe obejmują biomateriały polimerowe stosowane jako implanty długo- i krótkoterminowe, modyfikacje polimerów związkami naturalnymi oraz wytwarzanie filamentów do druku 3D w technologii FDM. Jest autorką 26 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz 7 patentów krajowych i międzynarodowych. Była kierownikiem 7 projektów badawczych. Została laureatką 12 Nagród Rektora za działalność badawczo-rozwojową, 2 Nagród Rektora za działalność dydaktyczną oraz Nagrody dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego (2010).

 

dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od 2011 roku. Od początku pracy naukowej jest związany z Katedrą Chemii Analitycznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera nauk chemicznych uzyskał w 2006 roku. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 2011 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 2018 roku. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny ekotoksykologii i badań środowiska. Jest laureatem Nagród Rektora PG oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od października 2012 roku pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. programu ERASMUS+ (studenci przyjeżdżający).

 

dr hab. inż. Marek Lieder, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego PG, a obecnie pracownikiem Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej tego wydziału. Obszar jego specjalizacji naukowej obejmuje elektrochemię stosowaną, elektrokatalizę i technologię chemiczną ze szczególnym naciskiem na rozwój i charakterystykę nowych materiałów elektrodowych do baterii i ogniw paliwowych.

 

 

dr hab. Agata Lisińska-Czekaj, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Rozpoczęła pracę na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania w 2017 roku. Pracę naukową prowadzi w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiając monografię pt. „Wielofunkcyjne materiały ceramiczne na osnowie tytanianu bizmutu”. W 2001 roku na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obroniła pracę doktorską „Otrzymywanie ferroelektrycznej ceramiki SrBi3Ti2NbO12 oraz zbadanie jej struktury i właściwości dielektrycznych”. Prowadzi badania naukowe w zakresie technologii elektroceramiki, kompozytów polimerowo-ceramicznych i cienkich warstw. Jest autorką 60 artykułów opublikowanych w czasopismach JCR (indeks Hirscha = 10).

 

prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr chemii 1975). Od końca 1977 roku pracuje na Wydziale Chemicznym PG, obecnie w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Doktorat uzyskała w 1982 roku (elektrochemia), habilitację w 2003 roku, tytuł profesora w 2011 roku (technologia chemiczna, elektrochemia stosowana). Opublikowała 83 prace w czasopismach z JCR (SIF >205, IH = 16), posiada 5 patentów. Zajmuje się elektrochemią środowisk niewodnych, fotoelektrokatalizą, wykorzystaniem nanomateriałów
w urządzeniach do magazynowania i konwersji energii elektrycznej. Kierowała 8 grantami (KBN, MNiSW, NCN). Uzyskała wiele Nagród Rektora za osiągnięcia w badaniach naukowych. Jest wyróżniona Medalem KEN (2009), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003) i Złotym Krzyżem za Długoletnią Służbę (2015). Wraz z zespołem została trzykrotnie nagrodzona za wynalazki, w tym Medalem Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne: biotechnologia. W latach 2006–2015 pracował w Institute of Food Research (Norwich, Wielka Brytania). Dodatkowo w latach 2012–2014 pracował na stanowisku profesora w Agrocampus Ouest Université (Rennes, Francja) oraz jako Senior Scientist w instytucie naukowym INRA STLO (Rennes, Francja). Od 2015 roku jest kierownikiem Katedry Technologii Koloidów i Lipidów na Wydziale Chemicznym PG. Otrzymał nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne i badawczo-rozwojowe. Jego publikacje naukowe były dotychczas cytowane niezależnie ponad 1200 razy (wg Web of Science), a współczynnik Hirscha wynosi 14.

 

dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, doktorat uzyskał w 1992 roku, habilitację w 2008 roku w dyscyplinie naukowej budownictwo morskie, od 2018 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Tematyka badawcza, którą się zajmuje, to oddziaływanie podłoża morskiego, falowania i konstrukcji morskich. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie oraz w Instytucie Franziusa w Hanowerze. Uczestniczył w projektowaniu polskiego rurociągu podmorskiego. Jest stypendystą prestiżowego stypendium JSPS rządu Japonii. Został wyróżniony przez Ministra Transportu i Budownictwa RP za książkę pt. „Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania”. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, laureat Nagród Rektora PG.

 

dr hab. Sławomir Makowiec, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1998 roku jest zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym. Zajmuje się dyscypliną naukową chemia organiczna. Doktorat uzyskał w 2003 roku, habilitację – w 2013 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć zalicza się dwanaście zgłoszeń patentowych oraz osiem uzyskanych patentów polskich i zagranicznych dotyczących sposobu wytwarzania hydroksybisfosfonianów, substancji czynnych w leczeniu osteoporozy. Uzyskał takie nagrody jak: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (2005) oraz II Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (2006).

 

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od października 2018 roku dołączyła jako prof. nadzw. PG do zespołu Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury. Swoją działalność naukową, obejmującą ponad 100 publikacji, prowadzi w dyscyplinie architektura i urbanistyka, koncentrując się na problematyce dynamiki i rozwoju miast. Jej praca doktorska, obroniona w roku 2000, została uhonorowana Nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2017. Jest uznaną ekspertką w dziedzinie kształcenia urbanistów w Europie. W latach 2011–2015 pełniła funkcję Sekretarz Generalnej Association of European Schools of Planning (AESOP). Zasiada w zespole Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów przygotowującym European Week of Regions and Cities University oraz towarzyszącą temu wydarzeniu Master Class. 

 

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej PG, zatrudniony od 1983 roku na Wydziale Chemicznym. Stopień doktora (1998) i doktora habilitowanego (2013) uzyskał w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną przed korozją i degradacją materiałów, w szczególności zastosowaniem powłok organicznych, oceną ich trwałości w różnych warunkach. W latach 2002–2004 odbył staż w Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke w Stuttgarcie, zajmując się problemami powłokowej ochrony samochodów. Autor lub współautor 27 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 2 patentów. Uczestniczył w realizacji 5 grantów jako kierownik lub główny wykonawca. Realizował projekt dotyczący konserwacji obiektów Muzeum Auschwitz. Jest laureatem ok. 20 Nagród Rektora PG, głównie za osiągnięcia naukowe i współpracę z przemysłem.

 

dr hab. Mariusz Mróz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1992 roku, a od 2018 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Stopień doktora sztuki muzycznej uzyskał w 2006 roku na UKW w Bydgoszczy, a habilitację w 2017 roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, z którym koncertuje na scenach krajowych i zagranicznych. Wraz z AChPG jest laureatem ponad 50 nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Został odznaczony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medalem Heweliusza oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Obronił doktorat w 1998 roku na Wydziale Chemicznym. Bezpośrednio po ukończeniu studium doktoranckiego został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Postępowanie habilitacyjne zostało ukończone na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej w roku 2010, w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Jego najważniejszym osiągnięciem jest kierowanie grantem NCN „Automatyczny, bezobsługowy system monitorowania korozji”. Najważniejszym wdrożeniem był „System pomiaru szybkości korozji metodą polaryzacji liniowej na platformie wydobywczej Baltic Beta” zrealizowany w roku 2016. Najważniejsze wyróżnienie to nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk uzyskana w roku 2008.

 

prof. dr hab. Anna Perelomova

Stanowisko profesora zwyczajnego

Została zatrudniona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1997 roku. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskała w Instytucie Fizyki Ziemi im. Szmidta w Moskwie (1994). Stopień doktora hab. nauk fizycznych nadano jej na Wydziale Fizyki na UAM w Poznaniu (2006). Zajmuje się nieliniową mechaniką płynów i akustyką. Jej najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie nowej metody wyprowadzenia równań nieliniowych dynamicznych w mechanice płynów. Jest jedyną autorką m.in. 40 publikacji w czasopismach z LF i 2 skryptów, a także współautorką monografii „The Dynamical Projectors Method: Hydro and Electrodynamics” (2018). Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora PG i dziekana WFTiMS za szczególne osiągnięcia naukowe. Jest promotorką dwóch i współpromotorką jednej zakończonej pracy doktorskiej.

 

dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od 2002 roku zatrudnionym w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2004 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie fizyki, a w 2017 roku stopień doktora hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Zajmuje się problematyką wykorzystania efektów magnetosprężystych w nieniszczącej diagnostyce stanu materiałów konstrukcyjnych wykazujących właściwości ferromagnetyczne. W centrum jego zainteresowań znajdują się emisja magnetoakustyczna oraz klasyczny (polowy) efekt Barkhausena. Jest autorem 31 publikacji notowanych w bazie WoS oraz około 50 innych publikacji polsko- i obcojęzycznych. Uczestniczył w 7 zagranicznych i ponad 10 krajowych konferencjach naukowych. Brał udział w 3 projektach finansowanych przez KBN oraz NCBR.

 

dr hab. inż. Robert Piotrowski

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001, automatyka i robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002, organizacja systemów produkcyjnych). Od 2005 roku pracuje na WEiA, obecnie w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską w dyscyplinie automatyka i robotyka. W 2018 roku uzyskał stopień doktora hab. Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania i zaawansowanych metod sterowania obiektami i procesami przemysłowymi. Jest autorem/współautorem ponad 80 artykułów, z których 17 umieszczonych jest w bazie WoS. Brał udział w 1 europejskim i 4 krajowych projektach badawczych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Information Technology and Control”. Został nagrodzony przez Rektora PG dwoma nagrodami.

 

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego PG. W 1999 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2013 roku doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Prowadzi badania z zakresu chemii biopolimerów, jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych o modyfikacjach białek i polisacharydów oraz rozdziałów w książkach o chemii żywności. Brała udział w realizacji siedmiu projektów badawczych (MNiSW, NCBR), w tym w dwóch jako kierownik. Jest współautorką jednego patentu polskiego. Została wyróżniona kilkoma Nagrodami Rektora PG za wyróżniającą się działalność naukową i działalność dydaktyczną.

 

dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Po ukończeniu studiów z zakresu fizyki technicznej rozpoczął pracę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1998 roku. Doktorat (2005) i habilitację (2013) uzyskał w dyscyplinie nauk fizycznych. W latach 2006–2012 przebywał na stażach podoktorskich w Niemczech (Karlsruhe Institute of Technology), Kanadzie (University of Saskatchewan) i USA (University of Florida). Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykę molekularną, elektronikę organiczną oraz fotowoltaikę. Opublikował 29 artykułów w czasopismach z listy JCR (indeks Hirscha = 13). Obecnie jest członkiem Advisory Panel w „Journal of Physics D: Applied Physics” (kadencja 2017–2018).

 

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony od 2001 roku na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. innowacji i organizacji dydaktyki na kadencję 2016–2020. Doktorat (2006)
i habilitację (2017) realizował w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniach rozwojowych elementów napędów i sterowania hydrostatycznego maszyn. W 2015 roku został wyróżniony tytułem Very Important Polish Innovator za osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Trzykrotnie był nagradzany przez Rektora PG: za działalność badawczo-rozwojową (2017), za osiągnięcia naukowe (2016) i za działalność dydaktyczną (2009). Otrzymał też dyplom MNiSW, Puchar Ministerstwa Gospodarki, złote medale na międzynarodowych targach, w tym BRUSSELS INNOVA i Concours Lépine w Paryżu.

 

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2004 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Inżynierii Materiałowej. Stopień dr. inż. otrzymała na Politechnice Poznańskiej (2005), a dr. hab. inż. na Politechnice Gdańskiej (2017). Jest autorką i współautorką kilku zgłoszeń patentowych, w tym dwóch patentów. Brała udział w licznych projektach krajowych i zagranicznych. Otrzymała wiele indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG za szczególne osiągnięcia naukowe (2013, 2014, 2015, 2017), za działalność dydaktyczną (2014, 2017), za podręcznik „Biomateriały” (2009) i za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową (2016). Tematyka jej badań obejmuje zakres kształtowania właściwości powłok na implantach oraz wpływ parametrów nawierzchni drogowych na opór toczenia kół samochodowych.

 

dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1982 roku ukończył studia i podjął pracę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora. Od 1 stycznia 2018 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Jest autorem i współautorem wielu opracowań studialnych, projektów i realizacji w zakresie architektury obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa, dziedzinie będącej przedmiotem jego głównych zainteresowań naukowych i zawodowych. Jest uczestnikiem konferencji, autorem publikacji i autorskich wykładów w kraju
i za granicą. Jego architektoniczne realizacje były wielokrotnie nagradzane oraz prezentowane w monografiach, czasopismach tematycznych, na wystawach krajowych i zagranicznych.

 

dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Analitycznej od 2012 roku. Stopień doktora otrzymał w 2012 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2017 roku w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia. Jego zainteresowania naukowe obejmują analitykę chemiczną, zieloną chemię oraz chemometrię. Jest autorem 45 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz współredaktorem anglojęzycznej książki naukowej. Był kierownikiem dwóch grantów finansowanych w ramach programu Iuventus Plus. Został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena oraz laureatem Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych. Został nagrodzony przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepszą habilitację w 2017 roku.

 

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego, a od 2002 roku pracownikiem tego wydziału, obecnie pracuje w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Stopnie naukowe doktora (2002) oraz doktora habilitowanego (2013) uzyskała w dziedzinie nauk chemicznych. Jej zainteresowania naukowe związane są głównie z chemią supramolekularną, a dotyczą m.in. syntezy i badania właściwości chromo- i fluorogenicznych organicznych receptorów molekularnych. Specjalizuje się także w badaniach strukturalnych z wykorzystaniem metod spektroskopowych. Jest współautorką ok. 50 publikacji naukowych (w tym 30 z listy JCR), ponad 50 komunikatów oraz 10 opracowań dla przemysłu farmaceutycznego. Uzyskała Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Została odznaczona Medalem KEN.

 

dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2000 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Doktor (2007) i doktor hab. (2018) nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność: termodynamika i wymiana ciepła, systemy i urządzenia energetyczne). Jego dorobek naukowo-badawczy to 3 współautorskie monografie, 9 rozdz. w książkach, 155 art. naukowych, 90 raportów z badań dla jednostek nauk. i przemysłu, 4 ekspertyzy, 3 wdrożenia wyników badań. Dorobek wynalazczy to: 3 patenty, 2 wzory przemysłowe i 5 zgłoszeń (w tym EPO). Kierownik 1 projektu MNiSW i 4 w ramach Inkubatora Innowacyjności, kierownik B+R w 1 projekcie RPOWP, wykonawca w 12 projektach. Laureat nagrody badawczej Siemensa, 3 Nagród Rektora PG (w tym nagrody naukowej Sukces Roku 2016), 2 złotych i 2 srebrnych medali na targach innowacji. Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

 

dr hab. Tomasz Jarosław Wąsowicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony od 2008 roku w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat z zakresu fizyki atomowej obronił w 2006 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych otrzymał w 2018 roku. Od 2015 roku kieruje Zespołem Spektroskopii Elektronowej. Był kierownikiem lub wykonawcą w 10 projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. na synchrotronie Elettra we Włoszech). Jest autorem 38 prac naukowych oraz współredaktorem 3 książek. Współorganizował 7 międzynarodowych konferencji naukowych. Otrzymał 7 nagród i wyróżnień za aktywność naukową oraz organizacyjną. Jest członkiem krajowych (PTF, PTPS) i międzynarodowych (OSA, SAS, EPS) organizacji naukowych. Sprawuje funkcję korespondenta i sekretarza Oddziału Gdańskiego PTF.

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym PG. Uzyskał stopień doktora nauk chemicznych
w zakresie chemii w 1996 roku i stopień doktora habilitowanego w 2010 roku. W 2018 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. Jego kariera naukowa związana jest z Katedrą Chemii Organicznej. Odbył dwa naukowe staże zagraniczne: w University of Maryland i w Université de Provence w Marsylii. Jego dorobek naukowy obejmuje 44 publikacje z listy JCR, 2 patenty krajowe i 4 międzynarodowe. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2004) oraz wyróżniony Nagrodą Zespołową II stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (2005) i Zespołową Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (2005).

 

dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2000), stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2005 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni (2013). W latach 2005–2018 pracował jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG. Kierował i brał udział w wielu projektach badawczych, prowadzi ścisłą współpracę z przemysłem. W swoim dorobku ma liczne, w tym nagrodzone wdrożenia systemów do poprawy jakości energii elektrycznej o mocach do 2 MVA. Jest autorem układów sterowania przekształtnikami w laboratorium Linte^2. Otrzymał liczne nagrody, w tym zespołową Drugą Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2014).

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2017 roku pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury. Jest absolwentką WA PG. W latach 1997–2017 pracowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień architektury proekologicznej. Stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2016) uzyskała na WA PW. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. monografii „Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej” (2012), „Współczesna architektura proekologiczna” (2012), „Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta” (2013), a także rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych. Otrzymała m.in. wyróżnienie Ministra Budownictwa i Infrastruktury za pracę doktorską, stypendium Fundacji Nauki Polskiej, 2 Nagrody Rektora PW za osiągnięcia naukowe.

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 1973 roku uzyskał tytuł mgr. inż., w 1981 roku – stopień dr. nauk technicznych, a w 2006 roku – stopień dr. habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w roku 2017. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Był stypendystą rządu francuskiego (1981) oraz pracownikiem naukowym CNRS (1984), a także stypendystą Instytutu Szwedzkiego (1991). Tematyka jego prac badawczych dotyczy teorii i projektowania anten planarnych oraz ich układów zasilania. Opublikował blisko 100 prac naukowych. Jest autorem podręcznika z zakresu podstaw teorii anten oraz redaktorem monografii z zakresu anten dla techniki radarowej. Laureat nagrody Sekretarza Naukowego PAN, nagrody zespołowej MNSzWiT I stopnia oraz szeregu Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Kamila Żelechowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym w 2009 roku. Została zatrudniona na stanowisku adiunkta w 2010 roku na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych. Od 2014 roku pracuje w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2018 roku uzyskała stopień dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2018 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W swoim dorobku ma 34 publikacje z listy JRC, 16 spoza listy, 3 zgłoszenia patentowe i 3 podręczniki akademickie. Jest kierownikiem projektów finansowanych przez NCN oraz NAWA. Jest opiekunem dwóch doktorantów. Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (2009–2013, 2016, 2018), dydaktyczne (2009, 2012, 2017), badawczo-rozwojowe (2018) i organizacyjne (2016).