dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Prowadzi badania w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria lądowa i transport. Studia na WEiA ukończył w 2007 roku. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2019 roku na Politechnice Warszawskiej – stopień doktora habilitowanego. W latach 2012–2014 odbył długookresowe staże naukowe w Żylinie (Słowacja), Ostrawie (Czechy) i Rostowie nad Donem (Federacja Rosyjska). W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami zasilania zelektryfikowanych systemów transportowych, zmniejszenia zużycia energii w transporcie publicznym, pojazdów o zasilaniu autonomicznym oraz energooszczędnych technik jazdy (Ecodriving). Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu EfficienCE Interreg Europa Środkowa.

 

dr hab. Maciej Bobrowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz w CI TASK. Doktorat obronił w 2003 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zaś stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku w dyscyplinie fizyka na Politechnice Gdańskiej. Pracuje nad rozwiązaniami w aplikacjach technologii SOLID, dzięki której w zwartej technologicznie linii można uzyskiwać elastyczne soczewki dostrajalne, konwertery termoelektryczne, detektory. Współpracuje z ośrodkami badawczymi i komercyjnymi z Europy i z Izraela. Autor i współautor ponad 20 publikacji z listy filadelfijskiej (ponad 150 cytowań). Kierownik i wykonawca 7 projektów badawczych, w tym 4 realizowanych w międzynarodowych konsorcjach badawczych w programach europejskich (Horyzont 2020, 7PR, 6PR, Program Polsko-Szwajcarski). Czterokrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora PG.

 

dr hab. inż. Rafał Tytus Bray, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Na Politechnice Gdańskiej został zatrudniony w 1989 roku w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na macierzystym wydziale. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska uzyskał w 2000 roku. W roku 2018 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji: „Procesy w usuwaniu manganu, amoniaku i arsenu z wód podziemnych oraz możliwość jednoczesnego ich usuwania”. Specjalizuje się w technologii oczyszczania wody, w której to dziedzinie jest autorem i współautorem wielu publikacji i referatów naukowych. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, w wyniku czego powstały m.in. liczne wdrożenia technologii oczyszczania wód podziemnych dla nowo budowanych i modernizowanych stacji uzdatniania wód.

 

dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) w Katedrze Geotechniki w 1999 roku. Jego działalność naukowa i inżynierska dotyczy zagadnień obliczeniowych w dziedzinie geotechniki ze specjalizacją w modelowaniu materiałowym gruntów. Doktorat (1999) oraz habilitację (2013) obronił z wyróżnieniami na Politechnice Gdańskiej, od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 2000–2004 odbył staż na Uniwersytecie w Stuttgarcie w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego modelowania konstytutywnego gruntów organicznych. Jest autorem publikacji naukowych w tematyce anizotropii gruntów, modelowania dynamiki gruntów nasyconych, analiz numerycznych współpracy konstrukcji z podłożem. Brał udział w projektowaniu i analizach eksperckich posadowienia wielu ważnych obiektów budowlanych w Polsce, np. Most Rędziński, tunel pod Martwą Wisłą.

 

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (wówczas Instytut Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych) w 1992 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1996 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, doktora habilitowanego w roku 2004, a tytuł profesora nauk ekonomicznych został jej nadany w 2018 roku. Główne obszary jej badań obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz biznes międzynarodowy. Jest autorką i współautorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestniczyła w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz recenzentem licznych czasopism.

 

dr hab. Jan Franz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Uniwersytetu w Bonn. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie chemii teoretycznej (2003) i stopień doktora hab. w dziedzinie nauk fizycznych (2018). W latach 2003–2018 odbył 13 staży naukowych. Od 2013 roku jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Jego zainteresowania naukowe to antymateria oraz astrochemia. Jest autorem 31 publikacji i współredaktorem 1 monografii. Kierował 11 projektami badawczymi (European Cooperation in Science and Technology) i realizacją 5 międzynarodowych grantów (National Research Council of Italy). Obecnie jest podwykonawcą w projekcie „Rozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach – eksperyment i teoria” (NCN). Otrzymał 5 Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wyróżniającą działalność organizacyjną.

 

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W roku 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Główny obszar jego działalności skupia się wokół modelowania matematycznego oraz numerycznego przepływów w kanałach otwartych oraz zbiornikach.

 

 

dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2008 roku pracuje na Wydziale Chemicznym. Doktorat obroniła w 2007 roku (praca wyróżniona przez Oddział Gdański PTChem), habilitację w zakresie biotechnologii uzyskała w 2016 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z serodiagnostyką toksoplazmozy i boreliozy. Zajmuje się biotechnologicznym otrzymywaniem różnych form rekombinantowych antygenów o użyteczności diagnostycznej i szczepionkowej. Jest współautorem 27 publikacji z listy JCR. Była kierownikiem 4 projektów badawczych (KBN, MNiSW i NCN) oraz głównym wykonawcą w 3 kolejnych projektach. Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Rektora PG dla Młodych Pracowników Nauki za wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz Nagrody Rektora PG II i III stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną. Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

 

dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Pracę na macierzystym wydziale rozpoczął w 1985 roku w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej. Jego dyscypliną naukową jest elektrotechnika. Pracę doktorską obronił w roku 1996. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Od 2019 roku jest profesorem uczelni Politechniki Gdańskiej. W jego obszarze zainteresowań naukowych znajduje się m.in. szeroko rozumiane modelowanie i symulacja zjawisk elektromagnetycznych w maszynach i obwodach elektrycznych. W swoim dorobku naukowym ma monografię habilitacyjną oraz wiele publikacji w czasopismach JCR i artykułów na konferencjach indeksowanych w WoS. W 2002 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 2016 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. Katarzyna Jankowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG otrzymała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2019 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego. Pracuje w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące rejonów przybrzeżnych szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego oraz mikrobiologii środowisk polarnych w kontekście zmian klimatycznych. Jak dotychczas w Arktyce i Antarktyce spędziła łącznie dwa lata, w tym rok w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Jest współautorką ponad 60 publikacji, w tym ponad 20 posiadających IF, brała udział w kilkunastu projektach międzynarodowych i krajowych. Otrzymała 5 Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2008 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technologii Polimerów. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2019 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. Kierowała 5 projektami naukowymi. Jest współautorką 22 publikacji naukowych o sumarycznej wartości współczynnika oddziaływania IF = 89,369, trzech patentów oraz 20 zgłoszeń patentowych. Za działalność naukową i organizacyjną została uhonorowana Nagrodami Rektora PG w 2014 i 2015 roku oraz wyróżnieniem Rektora Politechniki Gdańskiej po uzyskaniu przez Wydział Chemiczny PG kategorii A+ w ocenie parametrycznej uczelni w 2018 roku.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki w 1992 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W Politechnice Gdańskiej jest zatrudniony od 1992 roku. Pracując na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego, uzyskiwał kolejno stopień doktora (2000), doktora habilitowanego (2009) i tytuł profesora (2019). Między 2001 a 2004 rokiem oraz w latach 2008–2010 odbył staż naukowy w Missouri University of Science and Technology. Obecnie jest kierownikiem Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z elektroniką, inżynierią materiałową oraz inżynierią biomedyczną. Jego dorobek we wskaźnikach bibliometrycznych to 140 publikacji w bazie Web of Science, indeks Hirscha 19, 1400 cytowań bez autocytowań.

 

dr hab. inż. Ryszard Jasiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony od 1993 roku na Wydziale Mechanicznym PG. Doktorat (2002) i habilitację (2018) realizował w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniach zespołów i układów hydraulicznych oraz mechatronicznych. Od 1996 roku prowadzi badania eksperymentalne i rozwija teorie związane z funkcjonowaniem zespołów oraz układów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, a w szczególności w warunkach szoku termicznego. Jest autorem 9 patentów, w tym 6 indywidualnych. Otrzymał Nagrody Rektora PG I, II i III stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną, dyplom uznania Rektora PG za wyjątkowy wkład w parametryzację Wydziału Mechanicznego za lata 2013–2016 (2018), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008).

 

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska PG (1998). W 2002 roku, po uzyskaniu stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, została zatrudniona na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (aktualnie Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego). W 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. Specjalizuje się w hydrogeologii i ochronie wód podziemnych, główny obszar jej zainteresowań stanowią badania modelowe przepływu wód podziemnych oraz badania transportu zanieczyszczeń. Uczestniczyła w 5 projektach badawczych KBN, NCN i NCBR. Jest autorką lub współautorką około 70 publikacji naukowych, w tym 3 monografii. Uzyskała 3 Nagrody Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (mgr), a także Wydziale Zarządzania i Ekonomii (inż.), obronił doktorat (2003) i uzyskał stopień doktora habilitowanego (2008). Staże podoktorskie odbył na Uniwersytetach w Lejdzie (4 msc.) i Princeton (2 lata), Laboratorium Rządowym w Los Alamos (3 lata) i Instytucie Pierwiastków Transuranowych w Karlsruhe (3 lata). Od 2012 roku na Politechnice Gdańskiej buduje grupę badawczą. Uzyskał ponad 5 mln zł w ramach pięciu projektów NCN. Współpracuje z naukowcami w Polsce, a także w USA, Japonii, Chinach i Korei. Jego dorobek naukowy to blisko 170 prac z listy JCR, ponad 3700 cytowań (Google Scholar). Pełni funkcję pełnomocnika rektora PG ds. inżynierii materiałowej, prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Jest ekspertem w NCN, FNP i NAWA.

 

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2010 roku. Specjalizuje się w dziedzinie inżynierii środowiska. Doktorat uzyskał w 2004 roku w IBW PAN, a habilitację w 2017 roku na PG. Brał udział w projektach: Modelowanie zjawisk lodowych na rzece Niagara (dla NYPA); Oddziaływanie lodu na rumowisko denne na rzece St. Clair (dla International Joint Commission); Modelowanie matematyczne przegrody lodowej na rzece Grasse (dla Alcoa Inc.); Możliwości spławiania lodu przez projektowany stopień poniżej Włocławka (dla Energa SA); Model rozrządu wód węzła gdańskiego (dla RZGW Gdańsk). Uzyskał nagrodę w konkursie młodych pracowników naukowych podczas XXII Szkoły Hydrauliki i nagrodę zespołową naukowo-organizacyjną dyrektora IBW PAN. Od 2017 roku zasiada w komitecie Sekcji Badań Lodowych IAHR, od 2018 roku jako jego sekretarz.

 

dr hab. inż. Roman Kotłowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1994 roku ukończył studia magisterskie na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora uzyskał po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG w 1999 roku. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. W 1999 roku został zatrudniony w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. W latach 2000–2002 był zatrudniony jako Postdoctoral Fellow w Instytucie Medycyny Tropikalnej w Antwerpii w ramach stypendium Unii Europejskiej w programie Marie Curie Fellowship. Następnie w latach 2004–2008 pracował w Department of Animal Science w University of Manitoba. Jego działalność naukowa skupiona jest głównie na diagnostyce molekularnej zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi.

 

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od 2007 roku jest zatrudniony
w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem około 50 prac naukowych, w tym 17 publikacji w czasopismach z listy JCR. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych oraz otrzymał szereg nagród i wyróżnień (m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne).

 

dr hab. inż. Adam Krasiński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PG. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1989 roku, obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego. Reprezentuje dyscyplinę inżynieria lądowa i transport. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1998 roku, a doktora habilitowanego w 2014 roku. Zajmuje się głównie tematyką fundamentów palowych. Rozwinął w Polsce badania pali oprzyrządowanych pomiarowo oraz zgłosił patent nowego świdra do formowania pali w gruncie. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych oraz 3 monografii. Uczestniczył w 4 projektach badawczych, z których jednym kierował, a obecnie jest kierownikiem B+R projektu finansowanego przez NCBR. Pełni funkcje kierownicze w stowarzyszeniach naukowych: PKG i Sekcji Geotechniki KILiW PAN. Otrzymał kilka Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PG w 1999 roku. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku, broniąc pracy pt. „Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych. Analiza teoretyczna i badania doświadczalne”. W 2019 roku habilitował się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na podstawie osiągnięcia naukowego w formie cyklu publikacji dotyczących badań utraty stateczności prętów o przekrojach smukłościennych. Badania miały charakter analityczno-numeryczno-doświadczalny i były osadzone głównie w problematyce konstrukcji pracujących w stanie przed- i pokrytycznym z uwzględnieniem globalnych i lokalnych imperfekcji geometrycznych. Etatowo od 1999 roku związany jest z Politechniką Gdańską, gdzie od 2019 roku pracuje jako prof. nadzw. w Katedrze Mechaniki Budowli WILiŚ.

 

dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Systemów Geoinformatycznych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2010 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem blisko 50 prac naukowych, z czego 10 zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Brał udział w realizacji 8 projektów badawczych, w tym 1 jako kierownik i 4 jako główny wykonawca. Jest laureatem szeregu stypendiów naukowych, zaś współrealizowany przez niego system nawigacji osób niewidomych „Mówiące Mapy” został nagrodzony złotym medalem na targach BRUSSELS INNOVA. W swojej pracy zajmuje się rozwijaniem innowacyjnych architektur oraz aplikacji sieciowych Systemów Informacji Przestrzennej

 

dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Stopień doktora uzyskała w 2002 roku i została zatrudniona w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Habilitację w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskała w 2018 roku na podstawie monografii dotyczącej problemu obecności metali ciężkich w odciekach i ściekach powstających w nowoczesnych zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych. Jej zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z obecnością i specjacją metali w środowisku naturalnym i w gospodarce komunalnej. Uczestniczyła w realizacji dwóch międzynarodowych i 11 krajowych projektów badawczych. Jest autorką około 50 publikacji naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz współautorką pracy nagrodzonej główną nagrodą w konkursie Mistrz Techniki Pomorza (2015).

 

dr hab. inż. Rafał Lech, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2006 roku jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem ponad 100 prac naukowych, w tym 27 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 2 patentów. Brał udział w realizacji 11 projektów badawczych, w tym jako kierownik projektu NCN Sonata związanego z badaniem anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), I nagrodę EuMA Young Scientist Prize na konferencji międzynarodowej oraz 4 Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe.

 

dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2010 roku pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej (obecnie Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej) na Wydziale Chemicznym. Jej praca doktorska, obroniona z wyróżnieniem w 2010 roku, została doceniona przez Oddział Gdański PTChem jako najlepsza praca doktorska obroniona w tym roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała w 2018 roku. Była kierownikiem i wykonawcą w 13 projektach konkursowych (KBN, NCN, MNiSW i NCBR). Autorka 37 publikacji z listy JCR (sumaryczny IF 129,8), 1 patentu oraz 11 opracowań dla przemysłu. Liczba cytowań jej prac wynosi 1077, a indeks Hirscha 15 (Scopus). Była promotorem pomocniczym w 2 przewodach doktorskich. Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową i dydaktyczną, m.in. przez Rektora PG oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

dr hab. inż. Piotr Mioduszewski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1993 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, obecnie w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Stopień doktora nauk technicznych (1999) oraz doktora habilitowanego (2019) uzyskał w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W działalności naukowej zajmuje się głównie hałasem komunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem hałasu opon samochodowych i nawierzchni drogowych. Ściśle współpracuje
z grupami roboczymi ISO w procesie standaryzacji metod pomiarowych. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji. Brał udział w realizacji 20 projektów w ramach Programów Ramowych UE, szwedzkich funduszy rządowych, polsko-norweskich funduszy badawczych oraz NCBR. Kierował 65 projektami międzynarodowymi oraz 42 pracami badawczymi realizowanymi dla firm krajowych. Jego działalność naukowa była 6-krotnie wyróżniana Nagrodami Rektora.

 

prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

Stanowisko profesora zwyczajnego

Ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego PG. Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Konstrukcji Betonowych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1988 roku. W 2001 roku uzyskała habilitację w dyscyplinie budownictwo, w specjalności konstrukcje betonowe, wyróżnioną przez Ministra Infrastruktury. W 2018 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych. Prowadzi badania konstrukcji betonowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieciągłości D, w tym wsporników słupów, tarcz i belek oraz belek hybrydowych. Jest promotorem 3 zakończonych prac doktorskich. Autorka 4 monografii z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, w tym jednej wydanej w Madrycie. Za cykl prac, w tym współautorstwo komentarza naukowego do normy żelbetowej w 2006 roku, otrzymała nagrodę Ministra Budownictwa I stopnia. 

 

dr hab. Magdalena Olczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1995 roku ukończyła ekonomię na kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim, w 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Gdańskiej, zaś w 2018 roku – habilitację w dyscyplinie ekonomia. Od 2000 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Nauk Ekonomicznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji w zakresie ekonomii międzynarodowej, dotyczących głównie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych, zarówno krajowych (NBP, NCN), jak i międzynarodowych (BSR, Erasmus). Aktywnie uczestniczy w sieci badawczej 19 uniwersytetów – „Baltic Sea Academy” w Hamburgu. Jest recenzentem w wielu czasopismach z listy JCR. Kilkukrotnie otrzymała indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG.

 

dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym w 1999 roku. W 2008 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii materiałowej i rozpoczęła pracę w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania. Stopień doktora hab. w zakresie inżynierii materiałowej uzyskała w 2018 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z modyfikacją powierzchni biomateriałów metalowych, które wpływają na wzrost odporności korozyjnej i wydłużenie stabilności długoterminowej. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także w studiach podyplomowych, stażach i szkoleniach. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, w tym: artykułów, patentów, projektów i autorskiej monografii naukowej. 

 

dr hab. inż. Magdalena Palacz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracuje na Politechnice Gdańskiej od 2005 roku. Doktorat (2002) obroniła w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku, zaś stopień doktora habilitowanego (2019) uzyskała w dyscyplinie mechanika na Politechnice Śląskiej. Pracuje nad zastosowaniem spektralnych metod modelowania numerycznego do analizy zmian parametrów fizycznych konstrukcji oraz zagadnieniem sprzężenia elektromechanicznego w strukturach periodycznych w zastosowaniu do pasywnego i aktywnego tłumienia drgań. Brała udział w realizacji 7 grantów zagranicznych i 6 krajowych. Wraz z zespołem opracowała 31 publikacji JCR (571 cytowań) oraz 22 referaty na konferencje międzynarodowe. Otrzymała Stypendium FNP dla Młodych Naukowców, wyróżnienie dla najbardziej cytowanych autorów (JSV) oraz Nagrodę Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne.

 

dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Otrzymał stopień magistra matematyki (1997), magistra informatyki (1999), doktora (2001) i doktora habilitowanego (2018) w naukach matematycznych, dyscyplina informatyka, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracował w ośrodkach akademickich w Polsce, Japonii (1 rok), Portugalii (5 lat), Austrii (2 lata – stypendium Marie Curie) i w USA (5 lat), a od 2018 roku jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki. Interesuje się matematyką obliczeniową, a konkretnie zastosowaniem algorytmów dyskretnych, topologii algebraicznej i metod numerycznych do analizy układów dynamicznych. Jego dorobek obejmuje 19 publikacji z listy JCR, które powstały we współpracy z 29 naukowcami z 8 krajów na 4 kontynentach.

 

dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG rozpoczęła w 1992 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska otrzymała w 2000 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 2013. Pracuje w Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego. Specjalizuje się w hydrogeologii, jakości i ochronie wód podziemnych. Uczestniczyła w projektach badawczych europejskich WELCOME i BRIDGE oraz krajowych KBN, NCN i NCBR. Odbyła staże naukowe w KTH w Sztokholmie (2002–2004) oraz Universidad Catolica w Santiago, Chile (2006–2008). Otrzymała 4 Nagrody Rektora PG, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Doktorat uzyskał w 2003 roku, habilitację w 2010 roku, tytuł profesora – w 2019 roku. Od 2003 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, początkowo w Katedrze Automatyki, następnie w Katedrze Robotyki i Systemów Mechatroniki. Jest inicjatorem utworzenia Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, którą kierował w latach 2011–2013. Był kierownikiem projektu finansowanego przez NCBR (2013–2015) i wykonawcą w projektach NCN i WFOŚiGW. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Journal of Computational Science” (IF 2017 = 1,925), ekspertem NCBR, członkiem komitetów naukowych, w tym Asian Council of Science Editors. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 artykułów i referatów (34 indeksowane w Web of Science), 8 patentów oraz Plenary Keynote Lecture, CM2015/MFPT2015, Oxford, UK (2015).

 

dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1996 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym, obecnie jako adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Specjalizuje się w dziedzinie inżynieria mechaniczna. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w 2018 roku – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Uczestniczył w 33 stażach i programach badawczych zagranicznych, 15 stażach i programach badawczych krajowych. Uzyskał 2 patenty oraz 3 zgłoszenia patentowe. Był głównym wykonawcą w 8 projektach międzynarodowych (w tym 5 projektów PRUE) i 5 projektach krajowych (KBN, NCBR, MNiSW), oprócz tego brał udział w 43 projektach zagranicznych i 18 krajowych. Uzyskał 4 Nagrody Rektora za działalność naukową lub badawczo-rozwojową oraz 5 Nagród Rektora za działalność dydaktyczną.

 

dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z korozją i degradacją materiałów funkcjonalnych, opisie niestacjonarnych procesów elektrodowych i fizykochemii powierzchni. Uczestniczył jako kierownik lub główny wykonawca w 3 grantach naukowych (KBN, NCN, MNiSW). Jest autorem ponad 60 publikacji w czasopismach z listy JCR. Jest laureatem dwóch Nagród Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe i wielokrotnym laureatem innych nagród dla młodych naukowców. W roku 2017 został uhonorowany Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki i rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu. W kwietniu 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce pomiarów w trakcji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem wizyjnych metod pomiarowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, w tym z listy JCR. Ponadto jest autorem lub współautorem monografii oraz czterech podręczników dydaktycznych. Kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG za wyróżniającą działalność dydaktyczną, a jednorazowo za szczególne osiągnięcie naukowe. W 2016 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. Anna Skwierawska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1997 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym, pierwotnie w Katedrze Technologii Chemicznej, a od 2013 roku w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. W roku 1988 uzyskała stopień doktora w zakresie nauk chemicznych, specjalność: chemia supramolekularna, a w roku 2010 – doktora habilitowanego nauk chemicznych. Prowadzi badania naukowe związane z dwoma nurtami. Pierwszy to badania oddziaływań typu gość–gospodarz w aspekcie projektowania i syntezy biodegradowalnych nanomateriałów, wybiórczo wychwytujących cząsteczki z roztworów. Drugi związany jest z produkcją leków oraz ochroną środowiska. W latach 2011–2018 była kierownikiem projektów naukowo-badawczych dotyczących poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanych we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma. W roku 2018 została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. Tomasz Stefański, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Otrzymał stopień magistra (2002), doktora (2007) i doktora habilitowanego (2014) w zakresie elektroniki na Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przed zatrudnieniem na PG (2011) pracował na Politechnice Federalnej w Zurychu, prowadząc badania nad zrównolegleniem symulatorów elektromagnetycznych na nowoczesnych architekturach obliczeniowych z zastosowaniem języka OpenCL. W latach 2006–2009 pracował na Uniwersytecie w Glasgow, implementując metodę ADI-FDTD na komputerach dużej mocy i procesorach graficznych. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie równoległe i obliczenia naukowe (w szczególności elektromagnetyczne). Do tej pory zrealizował jako kierownik 2 granty badawcze (NCN Sonata, FNP Homing Plus).

 

dr hab. inż. Paweł Ślepski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2005 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z aplikacją i modyfikacją elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Uczestniczył jako główny wykonawca w 5 grantach naukowych (NCN, NCBR). Jest autorem ponad 30 publikacji w czasopismach z listy JCR. Laureat dwóch Nagród Rektora (zespołowa I stopnia i indywidualna II stopnia) za osiągnięcia naukowe.

 

 

dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Pracę naukową na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła w 1995 roku w Katedrze Chemii Organicznej. W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, a w 2011 roku – doktora habilitowanego. W latach 2000–2002 przebywała na stażach naukowych najpierw w Hiszpanii, a następnie we Francji (stypendium Marie Curie). Jej działalność naukowa skupiała się początkowo na badaniu mechanizmów retencji faz stacjonarnych do HPLC, a obecnie skoncentrowana jest na identyfikacji naturalnych substancji barwiących obecnych w obiektach historycznych. Jest współautorką ponad 30 prac naukowych w czasopismach z listy JCR. Jak dotąd wypromowała jedną doktorantkę. Laureatka 7 Nagród Rektora PG za działalność naukową i dydaktyczną oraz 1 Nagrody Naukowej Rektora GUMed. W 2005 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2012 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. Dorota Warmińska, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1995 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Fizycznej. Jej praca doktorska, obroniona w 2001 roku, została wyróżniona przez Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych uzyskała w 2013 roku. W latach 1999–2000 odbyła staż naukowy w Swedish University of Agricultural Science w Uppsali. Specjalizuje się w chemii fizycznej roztworów. Jest autorką 36 publikacji naukowych, głównie dotyczących oddziaływań w niewodnych roztworach soli metali oraz cieczy jonowych. Brała udział w realizacji kilku projektów naukowych finansowanych przez MNiSW oraz NCN. Była nagradzana Nagrodą Rektora PG za działalność naukową i dydaktyczną. W 2016 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. zw. PG

Stanowisko profesora zwyczajnego

Pracę naukową na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w 1995 roku w Katedrze Chemii Analitycznej. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w 2012 roku – doktora habilitowanego. W 2019 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 1997–1998 oraz 2005–2007 przebywał na stażach naukowych we Francji oraz w Belgii. Jest współautorem europejskiej normy EN 15911: 2010, współautorem 59 prac naukowych w czasopismach z listy JCR. Wypromował dwoje doktorów, obecnie jest promotorem dwóch doktorantek. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat 7 Nagród Rektora PG za działalność naukową i dydaktyczną, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz zespołowej nagrody Ministra Zdrowia. W 2015 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. Paweł Wierzba, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

W 1998 roku rozpoczął pracę w Katedrze Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w zakresie elektroniki. Jest stypendystą programu TEMPUS. W roku 2003 otrzymał roczne stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical Research Center of Finland. Habilitację uzyskał w 2018 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Wybrane materiały i rozwiązania w interferometrycznych układach pomiarowych”. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych KBN i NCN oraz wykonawcą w czterech innych projektach badawczych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, recenzentem. Prowadzi badania w zakresie optycznych technik pomiarowych, w szczególności interferometrii polaryzacyjnej, sensorów światłowodowych i termicznych detektorów podczerwieni.

 

dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora (z wyróżnieniem, 2009) i stopień doktora habilitowanego (2019) uzyskała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się problematyką modelowania biomechanicznego ciała człowieka i projektowania egzoszkieletów do wspomagania ruchów kończyny górnej dla pacjentów z dystrofią oraz badaniami mechanicznymi materiałów nowoczesnych. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji posiadających IF, 2 monografii i wykonawcą 5 projektów. Otrzymała dwie Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność naukową (2012) i badawczo-rozwojową (2017). Jest członkiem Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Realizowała programy ERASMUS+ w zakresie biomechaniki.

 

dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 2000 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (obecnie w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów). Dyscyplina naukowa, którą się zajmuje, to ekonomia, zaś zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii sportu. Doktorat uzyskał w 2005 roku, habilitację w 2018 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć zaliczają się: udział w projekcie „Euro 2012. Szanse i zagrożenia dla Pomorza” (2009–2011), zainicjowanie prowadzenia Szkoły Giełdowej przy Politechnice Gdańskiej oraz utworzenie bloga wydziałowego „Zawadź o finanse”. Otrzymał m.in. Sopocką Muzę – nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, oraz nagrodę w konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej działającej przy Polskim Komitecie Olimpijskim za najlepszą pracę naukową z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu przygotowaną w latach 2016–2018 w kategorii „praca habilitacyjna”.

 

dr hab. inż. Artur Zieliński, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jest zatrudniony w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym od 2005 roku. Doktorat uzyskał w 2004 roku, habilitację w 2016 roku. Zajmuje się badaniami w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologii chemicznej. Główny przedmiot jego zainteresowań naukowych stanowi wykorzystanie technik mikroskopii próbnikowej w analizie powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Jest współautorem 40 artykułów z listy filadelfijskiej, brał udział w 5 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Jest laureatem nagrody zespołowej II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe za rok 2012 i 2013.

 

dr hab. inż. Krzysztof Żakowski, prof. nadzw. PG

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od 1984 roku jest zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskał w 2012 roku. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną przed korozją. Specjalizuje się w technologii ochrony katodowej metalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych, a także w analizie oddziaływania prądów błądzących i ochronie przed wywoływaną przez nie korozją elektrolityczną. Jest autorem 20 artykułów w czasopismach z listy JCR, 3 monografii naukowych, współautorem ponad 100 opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Został 6-krotnie wyróżniony Nagrodą Rektora PG za działalność naukową.