dr hab. inż. Jacek Czub

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk chemicznych (2008), w latach 2008–2011 odbył staż w Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze. Od 2011 r. pracuje na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Chemii Fizycznej. Habilitacja – 2016 r. Kierował projektami badawczymi „Telomeres as targets for anticancer drug development – a computational approach” oraz „Mechanizm transferu i konwersji energii w obrębie katalitycznej części syntazy ATP”. Otrzymał m.in. stypendium dla młodych naukowców w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium podoktorskie Towarzystwa Maxa Plancka, subsydium badawcze Homing Plus przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców.

 

dr hab. inż. Jacek Gębicki

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2008 roku pracuje na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Doktorat uzyskał w 2008 roku, habilitację – w 2016 roku. Zajmuje się konstrukcją i parametrami metrologicznymi prototypów czujników i matryc czujnikowych do wykrywania i rozróżniania składników gazowych mieszanin odorowych. Ponadto bierze udział w badaniach dotyczących instrumentalizacji pomiaru zapachu z zastosowaniem urządzeń typu elektroniczny nos, konstruowania urządzeń do wytwarzania gazowych mieszanin zapachowych, konstruowania i zastosowania w różnych dziedzinach przemysłowych urządzeń typu elektroniczny nos. Autor i współautor ponad 30 artykułów z listy filadelfijskiej, patentu, 5 zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych, brał/bierze udział w 4 projektach badawczych finansowanych z NCN i NCBR. Został wyróżniony Nagrodą Rektora jako „Najlepszy wykładowca Wydziału Chemicznego 2011”.

 

dr hab. inż. arch. Robert Tomasz Hirsch

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1989 roku jest zatrudniony w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków WA. W pierwszych latach pracy zawodowej tematem jego zainteresowania były historyczne fortyfikacje. W 2001 roku obronił pracę doktorską pt. „Średniowieczne mury obronne miast Pomorza Gdańskiego”. Od 2000 roku nowym obszarem jego aktywności badawczej stała się architektura modernistyczna I połowy XX wieku. Badania i ochrona tej architektury realizowana jest w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym miasta Gdyni. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym wskazana została monografia pt. „Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki”.

 

 

dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Doktorat w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie biotechnologii uzyskała w 2007 r. Od roku 2008  pracowała jako asystent, a następnie adiunkt na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Habilitacja – 2016 r. Opracowała biotechnologiczną produkcję kilkudziesięciu różnych rekombinantowych białek antygenowych pasożyta Toxoplasma gondii oraz zbadała i określiła ich użyteczność diagnostyczną. Ponadto opracowywała prototypy testów serodiagnostycznych do wykrywania toksoplazmozy u ludzi i różnych gatunków zwierząt. Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Rektora PG dla Młodych Pracowników Nauki za wyróżniające osiągnięcia naukowe.

 

 

dr hab. inż. Beata Jaworska - Szulc

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2002 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynieria środowiska, w dyscyplinie hydrogeologia uzyskała w roku 2002. W roku 2016 otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji pt. „Formowanie się zasobów wód podziemnych w młodoglacjalnym wielopoziomowym systemie wodonośnym”. Jest autorką lub współautorką około 50 publikacji naukowych oraz 3 monografii. Uczestniczyła w realizacji 5 projektów badawczych NCN i NCBR, jest autorką licznych ekspertyz i opracowań dotyczących wyznaczania zasobów i ochrony wód podziemnych. Została wyróżniona Nagrodami Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej.

 

dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1999 r. pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Doktorat z dziedziny elektroniki – 2008 r. (z wyróżnieniem). Była kierownikiem projektów: „Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi”, „Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”, „Optoelektroniczne warsztaty dla młodzieży Light for better life” i „Optymalizacja parametrów niskokoherencyjnego, interferometrycznego czujnika temperatury”. Uzyskała, samodzielnie lub w zespole, 3 patenty, liczne indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG oraz nagrody w konkursach eNgage, INTER i Innowacja jest Kobietą, złote medale za „System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych” podczas XI Targów TECHNICON-INNOWACJE 2015, XIX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016 oraz w Rumunii.

 

dr hab. Katarzyna Kazimierczuk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Od 2003 r. jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Chemii Nieorganicznej (asystent, a następnie  adiunkt i starszy wykładowca). Doktorat w zakresie chemii uzyskała w 2004,  habilitację – w 2016 r. Brała udział w programach krajowych: „Inżynieria Materiałowa – przyszłość gospodarki” (2009–2010), „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – Inżynier z Przyszłością” (2011–2012), „Młodzi zdolni” (2013–2015). Uczestniczyła jako wykonawca w pięciu projektach badawczych. Czterokrotnie otrzymała zespołową Nagrodę Rektora PG za wyróżniającą działalność organizacyjną i dwukrotnie Nagrodę Rektora dla Młodych Pracowników Nauki.

 

 

dr hab. inż. Jacek Rumiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, z którym jest związany od zakończenia studiów w 1995 roku. Doktorat z zakresu informatyki obronił w 2002 roku, habilitację w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w 2016 roku. Zajmuje się zastosowaniem informatyki w medycynie, w szczególności obrazowaniem i przetwarzaniem obrazów, interakcją człowiek–komputer oraz rozwojem systemów informacyjnych. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym 48 indeksowanych w bazie Web of Science. Był głównym koordynatorem projektu europejskiego eGlasses, kierownikiem projektu krajowego poświęconego obrazowaniu mózgu oraz koordynatorem i wykonawcą w 12 innych projektach. Jest współautorem 2 patentów, wzoru użytkowego oraz 3 innych zgłoszeń patentowych. Był ekspertem w polskich i europejskich komitetach normalizacyjnych w zakresie zastosowania informatyki w ochronie zdrowia. Efekty jego prac prezentowane były na krajowych i zagranicznych targach, takich jak Technicon, Salmed, Cisco Forum czy CeBIT. Otrzymał 13 nagród za aktywność naukową oraz za opracowane innowacje.

 

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2002 roku jest zatrudniona w Katedrze Mechaniki Budowli WILiŚ. W 2007 roku obroniła pracę doktorską z dziedziny nauk technicznych, dyscyplina budownictwo. W 2016 roku uzyskała habilitację w dyscyplinie mechanika. Była kierownikiem i wykonawcą prac zespołu Politechniki Gdańskiej w projekcie „Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów syntetycznych” (2009–2012). Jest współtwórczynią zgłoszenia patentowego złożonego w 2012 roku o tytule „Sposób mocowania implantu w wideoskopowych operacjach przepuklin brzusznych”. Otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską (2008).

 

 

dr hab. inż. Marek Wójcikowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Obronił doktorat w 2002 r., habilitację – w 2016 r. Od początku związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Odbył 6-miesięczny staż naukowy w Universität Karlsruhe w Niemczech (1996). Tematyka badawcza: bezprzewodowe sieci sensorowe, programowalne systemy mikroelektroniczne i wbudowane oraz niskomocowe przetwarzanie obrazów (ponad 60 prac naukowych, w tym 9 w czasopismach z bazy JCR, współautor podręcznika akademickiego. Od 2013 r. jest zastępcą kierownika Katedry Systemów Mikroelektronicznych. Brał udział w 7 projektach badawczych, w 2 projektach był głównym wykonawcą. Jest współautorem układów scalonych typu ASIC, wielu systemów wykonanych w technologii FPGA oraz współautorem wdrożenia koprocesora QoS w firmie Intel Technology Poland. Wyróżniony 4 Nagrodami Rektora PG.

 

dr hab. Beata Zalewska-Piątek

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii – od 2003 r. (z wyróżnieniem). Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Habilitacja – 2016 r. (nauki chemiczne). Była kierownikiem trzech projektów badawczych oraz wykonawcą w pięciu kolejnych projektach. Otrzymała nagrody: w sesji plakatowej XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wyróżnienie Komitetu Mikrobiologii PAN w ramach Nagrody im. Prof. Kazimierza Bassalika, nagrody w sesjach plakatowych na 35th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases, I ogólnopolskiej konferencji „Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne” i XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

 

dr hab. inż. Artur Zieliński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Od 2005 r. pracuje na Wydziale Chemicznym, w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Doktorat uzyskał w 2004 r., habilitację – w 2016 r. Tematyka badawcza: wykorzystanie technik mikroskopii próbnikowej w analizie powierzchniowej współczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Ponadto bierze udział w badaniach dotyczących opisu i modelowania zjawisk elektrodowych, nad rozwijaniem techniki szumu elektrochemicznego i analizą nieliniowych procesów elektrochemicznych, weryfikacji użyteczności różnych technik analizy sygnałów w zastosowaniu do analizy niestacjonarnych układów elektrochemicznych oraz w badaniach dotyczących zmian właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych. Współautor 34 artykułów z listy filadelfijskiej, brał udział w 5 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Wyróżniony nagrodą zespołową II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe za rok 2012 i 2013 oraz nagrodą zespołową za najlepszy referat w cyklu seminaryjnym „Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2011”.

 

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Od 1997 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej, początkowo w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a obecnie
w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na WZiE. W 2002 roku obronił doktorat z ekonomii,
w 2016 roku uzyskał habilitację z dziedziny nauk o zarządzaniu. Był kierownikiem projektu w przypadku dwóch grantów – MNiSW (2010) i NCN (2012), ekspertem ds. sektora MSP w badaniu EURO 2012 – szanse i zagrożenia dla Pomorza (2010), członkiem zespołu projektowego w INNOCASE (program Leonardo da Vinci, 2012) i Best Agers Lighthouses (Baltic Sea Region Programme #107, 2014), a także członkiem zespołu badawczego w BSR QUICK (Qualification, Innovation, Cooperation and Key Business for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region) oraz w Pomorskim Obserwatorium Gospodarczym, edycjach I–IV. Jest autorem ponad 60 publikacji poświęconych preprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości, problematyce MSP i franchisingu. Stypendysta University of Glasgow, wielokrotny laureat Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 

 

dr hab. inż. Joanna Żukowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1999 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Drogowej. Pełni funkcję prodziekana ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2016 roku doktora habilitowanego. Specjalistka inżynierii drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest autorką licznych publikacji traktujących o systemach transportowych, ekspertyz dla Banku Światowego i Ministerstwa Infrastruktury oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji publicznej. Ściśle współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi w Szwecji i Francji. Prowadzi europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest członkiem Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN.