dr hab. Przemysław Banasik

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu

W 1995 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, w 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zaś w 2017 roku – habilitację w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Od 2016 roku jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym
4 samodzielnych monografii. Uczestniczył w pięciu projektach naukowych związanych z zarządzaniem jednostkami wymiaru sprawiedliwości, niewypłacalnością dłużnika czy wpływem euro na rozwój przedsiębiorczości. Otrzymał liczne Nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną (2004, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017) oraz złotą odznakę „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”.

 

dr hab. Beata Basińska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych

Jest zatrudniona na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii od 1996 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, jest certyfikowaną psycholożką kliniczną oraz transportu. Prowadzi badania naukowe w obszarze ergonomii, psychologii zdrowia w pracy oraz pozytywnych zachowań organizacyjnych. Jest autorką publikacji w czasopismach z listy JCR, m.in. „Frontiers in Psychology”, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, „Baltic Journal of Management”, „Policing: an International Journal of Police Strategies & Management”, „Argumenta Oeconomica”. Współautorka filmu „Stres w pracy” popularyzującego zdrowie i bezpieczeństwo pracy.

 

dr hab. inż. Marek Blok

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i rozpoczął tam pracę w Katedrze Systemów Informacyjnych. Od 2007 roku kontynuuje pracę w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, a doktora habilitowanego w 2017 roku. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów telekomunikacyjnych. Jest autorem monografii pt. „Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające. Projektowanie metodą okien” oraz autorem i współautorem 78 referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach. Był wykonawcą w 5 grantach badawczych, a obecnie jest przewodniczącym komitetu sterującego konsorcjum w grancie „Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej”. Kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG.

 

dr hab. inż. Jerzy Bobiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Absolwent budownictwa obecnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (1997). Ukończył także studia licencjackie na kierunku matematyka na Uniwersytecie Gdańskim (1999). Od 1999 roku pracuje w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej na WILiŚ. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w roku 2006. W roku 2017 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji pt. „Numeryczne modelowanie rys w betonie przy zastosowaniu podejścia ciągłego, nieciągłego i połączonego”. Zajmuje się numerycznymi symulacjami elementów betonowych i żelbetowych. Jest konsultantem w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Uczestnik grantów krajowych (NCN, POIG) i zagranicznych (roczny staż na uniwersytecie w Delft, Holandia).

 

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Od 2013 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich (ukończonych w cztery lata) na kierunku technologia chemiczna, specjalność technologie przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego na WCh PG. W 2012 roku uzyskał doktorat w dyscyplinie technologia chemiczna, a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego (technologia chemiczna). Od 2017 roku pełni funkcję kierownika katedry. Jest współautorem ponad 50 publikacji naukowych, pełnił funkcję kierownika w czterech projektach badawczych. Jest recenzentem w europejskich projektach COST oraz wielu czasopismach z listy JCR. Przewodniczył zespołowi ds. utworzenia pierwszego na PG kierunku o profilu praktycznym – inżynieria i technologie nośników energii.

 

dr hab. inż. Jan Daciuk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony na PG od 1988 roku – najpierw w Zakładzie Podstaw Informatyki Wydziału Elektroniki, a od 2004 roku w Katedrze Technik Programowania (obecnie Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Doktorat uzyskał w 1999 roku, habilitację w 2017 roku. Zajmuje się wykorzystaniem automatów w przetwarzaniu języka naturalnego i mowy. Jest autorem lub współautorem kilkunastu algorytmów przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia różnego rodzaju deterministycznych automatów, algorytmu przyrostowej minimalizacji deterministycznych automatów skończonych, metod kompresji automatów, realizacji funkcji mieszającej. Ponadto jest autorem dwóch pakietów programów i dwóch bibliotek do tworzenia i wykorzystywania automatów skończonych do przetwarzania języka naturalnego.

 

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W roku 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego działalność skupia się głównie wokół modelowania matematycznego przepływów w kanałach otwartych oraz zbiornikach. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych notowanych w JCR poświęconych wymienionym problemom. Współautor podręcznika akademickiego „Podstawy hydrologii dynamicznej”. Laureat Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne (2010). Pełni funkcję sekretarza Sekcji Fizyki Wody Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

 

dr hab. inż. arch. Anna Górka

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1989 roku jest zawodowo związana z Wydziałem Architektury PG. Pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego, początkowo była zatrudniona jako asystent, później jako adiunkt. Doktorat w zakresie architektury i urbanistyki obroniła w 2006 roku. W 2007 roku otrzymała za pracę doktorską wyróżnienie Ministra Budownictwa RP. Jest autorką monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach, w których omawia zagadnienia współczesnej transformacji obszarów wiejskich oraz udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Habilitację uzyskała w 2017 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury PG na podstawie osiągnięcia pt. „Krajobrazowy wymiar ruralistyki”. Jest wielokrotną laureatką indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Rafał Grubba

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk chemicznych (2006). W latach 2006–2008 odbył staż na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe, następnie odbył krótkie staże badawcze w Instytucie Chemii Metaloorganicznej Włoskiej Akademii Nauk we Florencji (2012, 2013) oraz na Uniwersytecie w Stuttgarcie (2014). Habilitację obronił w 2017 roku. Kierował projektem badawczym Iuventus Plus „Badania właściwości chemicznych kompleksów fosfanylofosfinidenowych – nowe drogi syntezy związków fosforoorganicznych”, a obecnie kieruje projektem badawczym OPUS „Sfrustrowane pary Lewisa (FLP): nowa klasa związków fosforu z zastosowaniem w syntezie i katalizie”. Został wyróżniony Nagrodami Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (2012, 2015, 2016).

 

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W 2000 roku został zatrudniony w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, od 2017 roku pracuje na stanowisku prof. nadzw. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień zastosowania metod termografii IR w aplikacjach medycznych. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, tytuł dr. hab. w 2017 roku w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Brał udział w projektach naukowych, m.in. „Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych” i „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe“. Jest współautorem trzech patentów oraz trzech zgłoszeń patentowych. Najważniejsze nagrody, jakie uzyskał, to Andronikos G. Kantsios Award (USA, 2001), Thermosense Award (USA, 2001) i Nagroda Siemensa za 2004 rok.

 

dr hab. Gracjana Klein-Raina

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych

Od 2010 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Pracowni Genetyki Bakterii. W 1998 roku uzyskała stopień doktora, w 2017 roku – habilitację (z wyróżnieniem, Uniwersytet Łódzki). Prowadzi badania nad biosyntezą lipopolisacharydów (LPS) i fałdowaniem białek. Jej najważniejsze osiągnięcia naukowe to: odkrycie czynników składających LPS, nowych modyfikacji LPS, minimalnej struktury LPS, roli regulatorowych sRNA oraz pierwsza demonstracja kontroli czynnika sigma przez fosforylację. Recenzentka w wielu międzynarodowych czasopismach. Stypendystka programu TEMPUS oraz laureatka stypendium FNP (biologia molekularna). Pracowała jako post-doc i research scientist na University of Geneva (1999–2005), visiting scientist na University of Yamaguchi, Max Planck Institute, University of Western Ontario, senior scientist w AIMS i visiting professor w Leibniz-Zentrum Borstel.

 

dr hab. inż. Tomasz Kolerski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Hydrotechniki od 2010 roku. Specjalizuje się w dziedzinie inżynierii środowiska. Doktorat uzyskał w 2004 roku w IBW PAN, a habilitację w 2017 roku na PG. Brał udział w projektach: Modelowanie zjawisk lodowych na rzece Niagara (dla NYPA); Oddziaływanie lodu na rumowisko denne na rzece St. Clair (dla International Joint Commission); Modelowanie matematyczne przegrody lodowej na rzece Grasse (dla Alcoa Inc.); Możliwości spławiania lodu przez projektowany stopień poniżej Włocławka (dla Energa SA); Model rozrządu wód węzła gdańskiego (dla RZGW Gdańsk). Uzyskał nagrodę w konkursie młodych pracowników naukowych podczas XXII Szkoły Hydrauliki i nagrodę zespołową naukowo-organizacyjną dyrektora IBW PAN. Od 2017 roku zasiada w komitecie Sekcji Badań Lodowych (Ice Research and Engineering IAHR).

 

dr hab. Jarosław Korbicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych

Jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej od 2015 roku. Doktorat obronił w 2006 roku na Uniwersytecie Hanowerskim, habilitację uzyskał w 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się podstawami mechaniki kwantowej, kwantowymi układami otwartymi, teorią dekoherencji oraz kwantową teorią informacji. Najważniejszy projekt badawczy, który współtworzy, to grant Fundacji Johna Templetona „Quantum phenomena: Between the whole and the parts” realizowany obecnie na PG.

 

 

dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2016 roku. Reprezentuje dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Doktorat obroniła w 2005 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego z nadania Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymała w 2017 roku. Zajmuje się problematyką kształtowania i rozwoju struktur zurbanizowanych, w szczególności obszarów portów i miast portowych. Jest autorką i współautorką szeregu monografii, artykułów naukowych i opracowań eksperckich. Jest prezesem gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

 

dr hab. inż. Michał Meller

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Automatyki od 2010 roku. Stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał, odpowiednio, w 2010 roku – na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej – oraz w 2017 roku – na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stypendia START (2010), InnoDoktorant (2010) oraz Advanced PhD (2013, 2014). Był i jest wykonawcą w sześciu projektach finansowanych przez NCN i NCBR. Współuczestniczył w rozwoju pierwszego krajowego radaru z aktywną anteną i rozproszonym nadajnikiem półprzewodnikowym, dla którego opracował algorytmy cyfrowej kompresji impulsu, formowania wiązek oraz estymacji współrzędnych.

 

dr hab. inż. Marcin Morawiec

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł magistra inżyniera obronił w 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od 2003 roku jest związany z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów naukowych, w tym 2 monografii oraz 2 rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest autorem 5 zgłoszeń patentowych oraz jednego patentu, wykonawcą 11 krajowych projektów badawczych oraz kierownikiem jednego z nich. Od 2008 roku współpracuje z przemysłem.

 

 

dr hab. inż. Andrzej Paweł Nowak

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Studia wyższe ukończył na Wydziale Chemicznym w roku 2003, uzyskując tytuł magistra chemii. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w roku 2017 – habilitację w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2008 roku zatrudniony jest na Wydziale Chemicznym w zespole prof. dr hab. Anny Lisowskiej-Oleksiak. Autor ponad 20 publikacji w zakresie otrzymywania i charakteryzacji materiałów do magazynowania i konwersji energii elektrycznej. Był kierownikiem jednego grantu NCN oraz głównym wykonawcą dwóch projektów finansowanych przez MNiSW. W sumie ponad 2 lata przebywał na zagranicznych stażach naukowych. Uzyskał nagrodę PTChem za najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemicznym PG w 2008 roku oraz Srebrny Medal „Innowacje 2010”.

 

dr hab. inż. Marek Olesz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem obecnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (1990). Od 1989 roku pracuje w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć na WEiA. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 1998. W roku 2017 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za cykl publikacji związanych z tematem: „Diagnostyka ograniczników przepięć oraz izolacji kondensatorów niskiego napięcia”. Zajmuje się ochroną odgromową i przeciwprzepięciową, a także pomiarami jakości energii elektrycznej oraz diagnostyką stanu izolacji w urządzeniach i instalacjach średnio- i wysokonapięciowych. Opublikował w tej dziedzinie około 150 publikacji i referatów naukowych. Uczestniczył w pracach na rzecz uznanych producentów i firm polskich i zagranicznych.

 

dr hab. inż. Artur Olszewski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W roku 1995 został zatrudniony na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (obecnie Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów). W 2002 roku uzyskał stopień doktora (praca wyróżniona), a w 2017 roku stopień doktora hab. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalizuje się w inżynierii łożyskowania, zajmując się badaniami i projektowaniem hydrodynamicznych łożysk smarowanych olejem oraz ekologicznych łożysk smarowanych wodą. Autor i współautor ponad 60 publikacji oraz 10 patentów (6 wdrożonych). Brał udział w 19 grantach badawczych (w tym w dwóch jako kierownik). Opracował ponad 50 ekspertyz i kilkadziesiąt wdrożeń przemysłowych (głównie w zakresie inżynierii łożyskowania) w elektrowniach wodnych, turbinach parowych, sprężarkach i platformach wiertniczych. Czterokrotnie został uhonorowany Nagrodami Rektora PG.

 

dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych na WETI. Specjalizuje się w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. Stopień doktora uzyskał w 2002 roku, a habilitację w 2017 roku. Zajmuje się układami i systemami scalonymi CMOS oraz analogowymi i cyfrowymi systemami programowalnymi. Opublikował ponad 65 prac naukowych, w tym 12 w czasopismach z bazy JCR. Jest współautorem patentu krajowego oraz dwóch skryptów akademickich. Jego prace były cytowane ponad 120 razy, indeks Hirscha wynosi 6. Brał aktywny udział w 8 projektach badawczych. Jest współautorem 8 układów scalonych typu ASIC w technologiach CMOS od 2 μm do 90 nm oraz wdrożenia koprocesora QoS w firmie Intel Technology Poland. Został wyróżniony 7 Nagrodami Rektora PG i odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

 

dr hab. inż. Leszek Piotrowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od 2002 roku zatrudnionym w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2004 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie fizyki, a w 2017 roku stopień doktora hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Zajmuje się problematyką wykorzystania efektów magnetosprężystych w nieniszczącej diagnostyce stanu materiałów konstrukcyjnych wykazujących właściwości ferromagnetyczne. W centrum jego zainteresowań znajdują się emisja magnetoakustyczna oraz klasyczny (polowy) efekt Barkhausena. Jest autorem 31 publikacji notowanych w bazie WoS oraz około 50 innych publikacji polsko- i obcojęzycznych. Uczestniczył w 7 zagranicznych i ponad 10 krajowych konferencjach naukowych. Brał udział w 3 projektach finansowanych przez KBN oraz NCBR.

 

dr hab. inż. Alicja Sekuła

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Jest absolwentką dwóch wydziałów PG: Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Na Politechnice Gdańskiej została zatrudniona w 1997 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, obecnie pracuje w Katedrze Zarządzania. Specjalizuje się w finansach samorządu terytorialnego, finansach publicznych i rozwoju lokalnym. Doktorat, poświęcony strategiom rozwoju lokalnego wybranych gmin województwa pomorskiego, obroniła w 2003 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2017 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej na podstawie osiągnięcia naukowego (monografii) „System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji”.

 

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony od 2001 roku na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. innowacji i organizacji dydaktyki na kadencję 2016–2020. Doktorat (2006) i habilitację (2017) realizował w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniach rozwojowych elementów napędów i sterowania hydrostatycznego maszyn. W 2015 roku został wyróżniony tytułem Very Important Polish Innovator za osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Trzykrotnie był nagradzany przez Rektora PG: za działalność badawczo-rozwojową (2017), za osiągnięcia naukowe (2016) i za działalność dydaktyczną (2009). Otrzymał też dyplom MNiSW, Puchar Ministerstwa Gospodarki, złote medale na międzynarodowych targach, w tym BRUSSELS INNOVA i Concours Lépine w Paryżu.

 

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2004 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Inżynierii Materiałowej. Stopień doktora inż. otrzymała na Politechnice Poznańskiej (2005), a habilitację na Politechnice Gdańskiej (2017). Tematyka jej badań obejmuje zakres kształtowania właściwości powłok na implantach oraz wpływ parametrów nawierzchni drogowych na opór toczenia kół samochodowych. Jest autorką i współautorką dwóch patentów. Brała udział w licznych projektach krajowych i zagranicznych. Otrzymała wiele indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG za szczególne osiągnięcia naukowe (2013, 2014, 2015), za działalność dydaktyczną (2014), za podręcznik „Biomateriały” (2009) i za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową (2016).

 

dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Analitycznej od 2012 roku. Wcześniej przez 4 lata był słuchaczem studium doktoranckiego, ukończonego nadaniem stopnia doktora w 2012 roku. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2017 roku w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia. Jego zainteresowania naukowe obejmują analitykę chemiczną, zieloną chemię oraz chemometrię. Jest autorem 40 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz współredaktorem anglojęzycznej książki naukowej. Był kierownikiem dwóch grantów finansowanych w ramach programu Iuventus Plus. Został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena oraz laureatem Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych.

 

dr hab. inż. Michał Wójcik

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, od 2000 roku zatrudnionym w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa uzyskał w 2009 roku, a doktora hab. – w 2017 roku. Jego działalność naukowo-badawcza dotyczy m.in. doświadczalnej i numerycznej analizy konstrukcji silosów stalowych oraz zachowania się materiałów sypkich. Jest współautorem 64 publikacji, w tym 14 artykułów z bazy JCR (indeks Hirscha wg WoS = 8) oraz 1 monografii. Współautor patentu na sposób zabezpieczenia silosu przed efektami dynamiczno-akustycznymi oraz wdrożenia nowego typu profili słupowych w produkcji silosów. Uczestnik krajowych (POIG, NCN, NCBR) oraz zagranicznych projektów naukowo-badawczych, m.in. na uczelniach w Karlsruhe (Niemcy), Lulea (Szwecja) oraz Porsgrunn (Norwegia).