dr hab. inż. Rafał Tytus Bray

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Na Politechnice Gdańskiej został zatrudniony w 1989 roku w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na macierzystym wydziale. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska uzyskał w 2000 roku. W roku 2018 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji: „Procesy w usuwaniu manganu, amoniaku i arsenu z wód podziemnych oraz możliwość jednoczesnego ich usuwania”. Specjalizuje się w technologii oczyszczania wody, w której to dziedzinie jest autorem i współautorem wielu publikacji i referatów naukowych. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, w wyniku czego powstały m.in. liczne wdrożenia technologii oczyszczania wód podziemnych dla nowo budowanych i modernizowanych stacji uzdatniania wód.

 

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym od 2010 roku. Pracę doktorską zrealizował w zespole prof. Janusza Rachonia i obronił z wyróżnieniem w 2009 roku.
W latach 2010–2011 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie finansowany przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Rozwoju, Airbus Military i Ministerstwo Gospodarki RP w zespole prof. Any Ramos Gonzalez. W 2018 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W trakcie pracy badawczej został kierownikiem grantu w programie Sonata przyznanego przez NCN oraz grantu finansowanego z funduszy MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. Jest autorem 23 publikacji naukowych z listy JCR
i laureatem wielu nagród dla młodych naukowców. Aktywnie współpracuje z przemysłem farmaceutycznym.

 

dr hab. Jan Franz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych

Jest absolwentem Uniwersytetu w Bonn. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie chemii teoretycznej (2003) i stopień doktora hab. w dziedzinie nauk fizycznych (2018). W latach 2003–2018 odbył 13 staży naukowych. Od 2013 roku jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Jego zainteresowania naukowe to antymateria oraz astrochemia. Jest autorem 31 publikacji i współredaktorem 1 monografii. Kierował 11 projektami badawczymi (European Cooperation in Science and Technology) i realizacją 5 międzynarodowych grantów (National Research Council of Italy). Obecnie jest podwykonawcą w projekcie „Rozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach – eksperyment i teoria” (NCN). Otrzymał 5 Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wyróżniającą działalność organizacyjną.

 

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2010 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie inżynierii środowiska (2011) i stopień doktora habilitowanego (2018). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia gospodarki odpadowej i ściekowej. Obecnie skupia się na testowaniu nowych technologii usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków i wody, a także redukcji nadmiernych osadów ściekowych i kofermentów rolniczych przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji biogazu. Jest współautorką kilkunastu publikacji posiadających IF, współautorką 2 książek, wykonawcą 11 projektów, spośród których trzema kierowała. Współautorka 4 wdrożeń i 1 zgłoszenia patentowego. Współpracuje z przemysłem w zakresie opracowania opinii, ekspertyz i koncepcji. Uzyskała m.in. nagrodę Mistrza Techniki Pomorza (2014/2015).

 

dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego (2000) i Wydziału Zarzadzania i Ekonomii (2003) Politechniki Gdańskiej. Od roku 2000 jest zatrudniony w Zespole Inżynierii Spajania na Wydziale Mechanicznym. Doktorat obronił w 2005 roku, habilitację uzyskał w 2018 roku na macierzystym wydziale. Zajmuje się zagadnieniami spawalności stali pod wodą w warunkach kriogenicznych. Jego dorobek obejmuje około 70 artykułów i 15 ekspertyz. Jest redaktorem czasopisma „Advances in Materials Science”, wiceprzewodniczącym Koła Spawalników SIMP i opiekunem Koła Naukowego Spawalników MMA. Brał udział w kilku projektach badawczych i został nagrodzony przez Rektora PG czterema nagrodami.

 

dr hab. inż. Iwona Gabriel

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Jest zatrudniona w Katedrze Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym od 2006 roku. Reprezentuje dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. Zajmuje się problematyką możliwości wykorzystania enzymów szlaków biosyntetycznych jako celów molekularnych dla chemoterapii przeciwgrzybowej. Habilitację uzyskała na podstawie osiągnięcia pt. „Enzymy szlaku kwasu a-aminoadypinowego Candida albicans – ich rola metaboliczna i znaczenie dla patogenności komórki grzybowej”. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym jako kierownik dwóch projektów finansowanych przez FNP i NCN. Jest laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010). Otrzymała Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i naukową (2007, 2013, 2018).

 

dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentką Wydziału Architektury, na którym jest zatrudniona od 1984 roku, obecnie wykłada
w Katedrze Sztuk Wizualnych. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura uzyskała w 2018 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu technologii informatycznych na współczesną teorię i praktykę architektoniczną oraz ich wykorzystania w kształceniu architektonicznym. Jest autorką wielu publikacji w języku polskim i angielskim, m.in. na temat problematyki związanej z identyfikacją nowych trendów w teorii i praktyce projektowej, w tym rozwoju nowatorskich metod, narzędzi i sposobów organizacji procesu projektowania. Kierowała projektem NCN „Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze” (2011–2014). Otrzymała Nagrodę Rektora PG za osiągnięcia
w działalności naukowej (2000).

 

dr hab. inż. Artur Janowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2009 roku (jest również pracownikiem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie). Tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji
i kartografii w specjalności geodezja gospodarcza uzyskał w 1998 roku. Stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 2003 roku. Stopień doktora habilitowanego w specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa; geoinformatyka uzyskał w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Brał udział w projektach naukowych, wdrożeniowych, opracowaniach i ekspertyzach finansowanych przed podmioty krajowe i zagraniczne. Otrzymał 3 Nagrody Rektora PG. Jest członkiem organizacji IEEE oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

dr hab. inż. Ryszard Jasiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest zatrudniony od 1993 roku na Wydziale Mechanicznym PG. Doktorat (2002) i habilitację (2018) realizował w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniach zespołów i układów hydraulicznych oraz mechatronicznych. Od 1996 roku prowadzi badania eksperymentalne i rozwija teorie związane z funkcjonowaniem zespołów oraz układów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, a w szczególności w warunkach szoku termicznego. Jest autorem 9 patentów, w tym 6 indywidualnych. Otrzymał Nagrody Rektora PG I, II i III stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną, dyplom uznania Rektora PG za wyjątkowy wkład w parametryzację Wydziału Mechanicznego za lata 2013–2016 (2018), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008).

 

dr hab. inż. Waldemar Jendernalik

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2001 roku jest zawodowo związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Pracuje
w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych, początkowo zajmował stanowisko asystenta, później adiunkta. Doktorat w zakresie elektroniki obronił z wyróżnieniem w 2006 roku. Habilitację uzyskał w 2018 roku uchwałą Rady WETI. Specjalizuje się w projektowaniu mikroelektronicznych układów wielkiej skali integracji, między innymi szybkich sensorów obrazu. Uczestniczył w siedmiu projektach naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy JCR oraz współautorem dwóch patentów RP. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe: zespołową I stopnia w 2001 roku oraz indywidualną w 2006 roku.

 

dr hab. inż. Jacek Klucznik

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG. W 2004 roku uzyskał stopień doktora i został zatrudniony w Katedrze Elektroenergetyki. Habilitację w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2018 roku. Jego zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach sterowania, automatyki i stabilności we współczesnych systemach elektroenergetycznych, a wydana w 2017 roku monografia naukowa dotyczyła ważkiego aspektu projektowania i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, jakim jest dobór przewodów odgromowych. Jest autorem około 140 publikacji naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Rezultaty wielu zrealizowanych przez niego prac zostały w praktyce wykorzystane w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

 

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem około 50 prac naukowych, w tym 17 publikacji w czasopismach z listy JCR. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych oraz otrzymał szereg nagród i wyróżnień (m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne).

 

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Polimerów od 2008 roku. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych, a stopień doktora hab. otrzymała w 2018 roku w dyscyplinie technologia chemiczna. Jej zainteresowania naukowe obejmują biomateriały polimerowe stosowane jako implanty długo- i krótkoterminowe, modyfikacje polimerów związkami naturalnymi oraz wytwarzanie filamentów do druku 3D w technologii FDM. Jest autorką 21 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz 7 patentów krajowych i międzynarodowych. Była kierownikiem 7 projektów badawczych. Została laureatką 12 nagród za działalność badawczo-rozwojową, 2 Nagród Rektora PG za działalność dydaktyczną, a w 2010 roku otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego.

 

dr hab. inż. Błażej Kudłak

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od 2011 roku. Od początku pracy naukowej jest związany z Katedrą Chemii Analitycznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera nauk chemicznych uzyskał w 2006 roku. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 2011 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 2018 roku. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny ekotoksykologii i badań środowiska. Jest laureatem Nagród Rektora PG oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od października 2012 roku pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. programu ERASMUS+ (studenci przyjeżdżający).

 

dr hab. inż. Marcin Kulawiak

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Systemów Geoinformatycznych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2010 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem blisko 50 prac naukowych, z czego 10 zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Brał udział w realizacji 8 projektów badawczych, w tym 1 jako kierownik i 4 jako główny wykonawca. Jest laureatem szeregu stypendiów naukowych, zaś współrealizowany przez niego system nawigacji osób niewidomych „Mówiące Mapy” został nagrodzony złotym medalem na targach BRUSSELS INNOVA. W swojej pracy zajmuje się rozwijaniem innowacyjnych architektur oraz aplikacji sieciowych Systemów Informacji Przestrzennej.

 

dr hab. inż. Eliza Kulbat

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Stopień doktora uzyskała w 2002 roku i została zatrudniona w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Habilitację w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskała w 2018 roku na podstawie monografii dotyczącej problemu obecności metali ciężkich w odciekach i ściekach powstających w nowoczesnych zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych. Jej zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z obecnością i specjacją metali w środowisku naturalnym i w gospodarce komunalnej. Uczestniczyła w realizacji dwóch międzynarodowych i 11 krajowych projektów badawczych. Jest autorką około 50 publikacji naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz współautorką pracy nagrodzonej główną nagrodą w konkursie Mistrz Techniki Pomorza (2015).

 

dr hab. inż. Rafał Lech

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2006 roku jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w 2018 roku. Jest autorem oraz współautorem ponad 100 prac naukowych, w tym 27 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 2 patentów. Brał udział w realizacji 11 projektów badawczych, w tym jako kierownik projektu NCN Sonata związanego z badaniem anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), I nagrodę EuMA Young Scientist Prize na konferencji międzynarodowej, oraz 4 Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe.

 

dr hab. inż. Jacek Igor Łubiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego. W 1994 roku został zatrudniony w Katedrze Techniki Cieplnej,
a od 1995 roku pracuje w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (obecnie Katedra Konstrukcji Maszyn
i Pojazdów). Tytuł doktora uzyskał w 2002 roku w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jego główne zainteresowania to tribologia doświadczalna tarcia ślizgowego oraz budowa i eksploatacja maszyn. Oprócz pracy naukowej prowadzi stałą współpracę z przemysłem maszynowym. Jest autorem oraz współautorem w ponad 100 opracowań, w tym: publikacji, ekspertyz, wdrożeń, patentów i projektów technicznych oraz autorskiej monografii naukowej. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych związanych z badaniami tarcia i zużycia oraz inżynierią materiałową. Zaangażowany w zadania we współpracy między wydziałami PG. Stale współpracuje z innymi wydziałami PG.

 

dr hab. inż. Justyna Łuczak

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Od 2010 roku pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej (obecnie Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej) na Wydziale Chemicznym. Jej praca doktorska, obroniona z wyróżnieniem w 2010 roku, została doceniona przez Oddział Gdański PTChem jako najlepsza praca doktorska obroniona w tym roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała w 2018 roku. Była kierownikiem i wykonawcą w 13 projektach konkursowych (KBN, NCN, MNiSW i NCBR). Autorka 37 publikacji z listy JCR (sumaryczny IF 129,8), 1 patentu oraz 11 opracowań dla przemysłu. Liczba cytowań jej prac wynosi 1077, a indeks Hirscha 15 (Scopus). Była promotorem pomocniczym w 2 przewodach doktorskich. Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową i dydaktyczną, m.in. przez Rektora PG oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych

W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i podjęła studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PG. W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2018 roku habilitację w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od 2006 roku jest zatrudniona w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. Specjalizuje się w niekonwencjonalnych metodach utrwalania żywności, szczególnie techniką wysokociśnieniową. Brała udział w realizacji wielu grantów naukowych finansowanych z NCN i NCBR. Jest współautorką 22 publikacji z listy JCR, patentów oraz rozdziałów w książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Otrzymała liczne Nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.

 

dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Chemicznym, od 2006 roku
w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2018 roku habilitację w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Specjalizuje się w analizie zmienności składu mleka ludzkiego wynikającej z czynników fizjologicznych i diety matek. Realizuje projekty z zakresu alternatywnych sposobów utrwalania mleka kobiecego o wysokim potencjale wdrożeniowym. Jest współautorką 19 publikacji z listy JCR, 4 zgłoszeń patentowych, 1 patentu, 3 podręczników akademickich. Brała udział w realizacji kilku grantów naukowych (KBN, MNiSW, NCN). Otrzymała Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną.

 

dr hab. Mariusz Mróz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk muzycznych

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1992 roku, a od 2018 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Specjalizuje się w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystyczna dyrygentura. Stopień doktora sztuki muzycznej uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, z którym koncertuje na scenach krajowych i zagranicznych (Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Dania, Szwecja, Estonia, Litwa, Rosja, Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, Holandia, Węgry, Macedonia). Wraz z AChPG jest laureatem ponad 50 nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Został odznaczony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medalem Heweliusza.

 

dr hab. Magdalena Olczyk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

W 1995 roku ukończyła ekonomię na kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim, w 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Gdańskiej, zaś w 2018 roku – habilitację w dyscyplinie ekonomia. Od 2000 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Nauk Ekonomicznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji w zakresie ekonomii międzynarodowej, dotyczących głównie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych, zarówno krajowych (NBP, NCN), jak i międzynarodowych (BSR, Erasmus). Aktywnie uczestniczy w sieci badawczej 19 uniwersytetów – „Baltic Sea Academy” w Hamburgu. Jest recenzentem w wielu czasopismach z listy JCR. Kilkukrotnie otrzymała indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG.

 

dr hab. inż. Agnieszka Ossowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym w 1999 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie inżynierii materiałowej uzyskała w 2008 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zespole Biomateriałów w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania. Stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej uzyskała w 2018 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe i prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z modyfikacją powierzchni biomateriałów metalowych, które wpływają na wzrost odporności korozyjnej i wydłużenie stabilności długoterminowej. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, w tym: artykułów, patentów, projektów i autorskiej monografii naukowej.

 

dr hab. Paweł Pilarczyk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych

Otrzymał stopień magistra matematyki (1997), magistra informatyki (1999), doktora (2001) i doktora habilitowanego (2018) w naukach matematycznych, dyscyplina informatyka, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracował w ośrodkach akademickich w Polsce, Japonii (1 rok), Portugalii (5 lat), Austrii (2 lata – stypendium Marie Curie) i w USA (5 lat), a od 2018 roku jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki. Interesuje się matematyką obliczeniową, a konkretnie połączeniem algorytmów dyskretnych, topologii algebraicznej i metod numerycznych do analizy układów dynamicznych. Jego dorobek obejmuje 19 publikacji z listy JCR, które powstały we współpracy z 29 naukowcami z 8 krajów na 4 kontynentach.

 

dr hab. inż. Robert Piotrowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001, automatyka i robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002, organizacja systemów produkcyjnych). Od 2005 roku pracuje na WEiA, obecnie w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską w dyscyplinie automatyka i robotyka. W 2018 roku uzyskał stopień doktora hab. Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania i zaawansowanych metod sterowania obiektami i procesami przemysłowymi. Jest autorem/współautorem ponad 80 artykułów, z których 17 umieszczonych jest w bazie WoS. Brał udział w 1 europejskim i 4 krajowych projektach badawczych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Information Technology and Control”. Został nagrodzony przez Rektora PG dwoma nagrodami.

 

dr hab. inż. Grzegorz Ronowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1996 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym, obecnie jako adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Specjalizuje się w dziedzinie inżynieria mechaniczna. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w 2018 roku – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Uczestniczył w 33 stażach i programach badawczych zagranicznych, 15 stażach i programach badawczych krajowych. Uzyskał 2 patenty oraz 3 zgłoszenia patentowe. Był głównym wykonawcą w 8 projektach międzynarodowych (w tym 5 projektów PRUE) i 5 projektach krajowych (KBN, NCBR, MNiSW), oprócz tego brał udział w 43 projektach zagranicznych i 18 krajowych. Uzyskał 4 Nagrody Rektora za działalność naukową lub badawczo-rozwojową oraz 5 Nagród Rektora za działalność dydaktyczną.

 

dr hab. inż. Jacek Ryl

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z korozją i degradacją materiałów funkcjonalnych, opisie niestacjonarnych procesów elektrodowych i fizykochemii powierzchni. Uczestniczył jako kierownik lub główny wykonawca w 3 grantach naukowych (KBN, NCN, MNiSW). Jest autorem ponad 60 publikacji w czasopismach z listy JCR. Jest laureatem dwóch Nagród Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe i wielokrotnym laureatem innych nagród dla młodych naukowców. W roku 2017 został uhonorowany Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr hab. inż. Piotr Szweda

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego (2000). W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Od 2004 roku jest zatrudniony na Wydziale Chemicznym, początkowo w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, obecnie w Katedrze Technologii Leków i Biochemii. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia uzyskał w 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą lekooporności mikroorganizmów oraz możliwości wykorzystania produktów i substancji pochodzenia naturalnego jako czynników przeciwdrobnoustrojowych. Autor 39 publikacji z bazy JCR, 2 zgłoszeń patentowych oraz 3 rozdziałów w książkach. W latach 2010–2019 kierownik 3 projektów grantowych finansowanych przez MNiSW oraz NCN.

 

dr hab. inż. Jan Wajs

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2000 roku jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Obronił tytuły doktora (2007) i doktora hab. (2018) nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność: termodynamika i wymiana ciepła, systemy i urządzenia energetyczne). Jego dorobek naukowo-badawczy obejmuje: 3 współautorskie monografie, 9 rozdziałów w książkach, 145 artykułów naukowych, 90 raportów z badań dla jednostek naukowych i przemysłu, 3 ekspertyzy o innowacyjności, 3 wdrożenia wyników badań. Jego dorobek wynalazczy to: 3 patenty, 2 wzory przemysłowe i 3 zgłoszenia (w tym EPO). Był kierownikiem 1 projektu MNiSW i 3 w ramach Inkubatora Innowacyjności, wykonawcą w 11 projektach. Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Laureat 3 Nagród Rektora PG (w tym nagrody naukowej Sukces Roku 2016), 2 złotych i 2 srebrnych medali na targach innowacji.

 

dr hab. inż. Marta Wanarska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego (2000). W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych
w zakresie technologii chemicznej. Od 2005 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia uzyskała w 2018 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na mikroorganizmach ekstremofilnych, głównie psychrofilnych
i termofilnych, oraz ich enzymach. Brała udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Fundację na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, MNiSW oraz NCBR. Jest współautorką publikacji naukowych, rozdziałów w książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 7 patentów.

 

dr hab. Tomasz Jarosław Wąsowicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych

Jest zatrudniony od 2008 roku w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat z zakresu fizyki atomowej obronił w 2006 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych otrzymał w 2018 roku. Od 2015 roku kieruje Zespołem Spektroskopii Elektronowej. Był kierownikiem lub wykonawcą w 10 projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. na synchrotronie Elettra we Włoszech). Jest autorem 38 prac naukowych oraz współredaktorem trzech książek. Współorganizował 7 międzynarodowych konferencji naukowych. Otrzymał 7 nagród i wyróżnień za aktywność naukową oraz organizacyjną. Jest członkiem krajowych (PTF, PTPS) i międzynarodowych (OSA, SAS, EPS) organizacji naukowych. Sprawuje funkcję korespondenta i sekretarza Oddziału Gdańskiego PTF.

 

dr hab. inż. Paweł Wierzba

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W 1998 roku rozpoczął pracę w Katedrze Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w zakresie elektroniki. Jest stypendystą programu TEMPUS. W roku 2003 otrzymał roczne stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical Research Center of Finland. Habilitację uzyskał w 2018 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Wybrane materiały i rozwiązania w interferometrycznych układach pomiarowych”. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych KBN i NCN oraz wykonawcą w czterech innych projektach badawczych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, recenzentem. Prowadzi badania w zakresie optycznych technik pomiarowych, w szczególności interferometrii polaryzacyjnej, sensorów światłowodowych i termicznych detektorów podczerwieni.

 

dr hab. inż. Michał Wodtke

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego. W 2002 roku został zatrudniony w Katedrze Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn (obecnie Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów). Tytuł doktora uzyskał w 2005 roku
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W 2015 roku był zatrudniony jako visiting professor w Université de Poitiers. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora hab. Specjalizuje się w inżynierii łożyskowania, szczególnie w badaniach teoretycznych i doświadczalnych łożysk hydrodynamicznych. Jest autorem oraz współautorem w sumie około 100 opracowań, w tym: publikacji, ekspertyz, wdrożeń oraz autorskiej monografii, która w 2017 roku została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych poświęconych łożyskom hydrodynamicznym, kilka z nich zostało zrealizowanych przy współpracy z przemysłem.

 

dr hab. inż. Krystian Zawadzki

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Od 2000 roku jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Finansów (obecnie Katedra Analizy Ekonomicznej
i Finansów). Dyscyplina naukowa, którą się zajmuje, to ekonomia. Doktorat uzyskał w 2005 roku, zaś habilitację w 2018 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć zaliczają się: udział w projekcie „Euro 2012. Szanse i zagrożenia dla Pomorza” (2009–2011), zainicjowanie prowadzenia Szkoły Giełdowej przy Politechnice Gdańskiej oraz utworzenie bloga wydziałowego „Zawadź o finanse”. Do najważniejszych nagród, które otrzymał, zalicza się Sopocka Muza – nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki.

 

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2011 roku pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 2011 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna w 2018 roku. Zajmuje się otrzymywaniem i charakterystyką materiałów funkcjonalnych, zagadnieniami oddziaływania światła z materią oraz projektowaniem systemów fotokatalitycznych do degradacji ksenobiotyków. Opublikowała 21 prac w czasopismach z listy JCR, jest współautorką 4 zgłoszeń patentowych, 9 patentów krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką 2 wynalazków nagrodzonych złotym medalem na targach wynalazczości w Belgii i Paryżu. Kierowała 5 grantami (MNiSW, NCN, NCBR). Uzyskała 6 Nagród Rektora za osiągnięcia w badaniach naukowych oraz międzynarodową nagrodę WinGS (Woman in Global Science).

 

dr hab. inż. Kamila Żelechowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym w 2009 roku. Została zatrudniona na stanowisku adiunkta w 2010 roku na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych. Od 2014 roku pracuje w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2018 roku uzyskała stopień dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2018 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W swoim dorobku ma 34 publikacje z listy JRC, 16 spoza listy, 3 zgłoszenia patentowe i 3 podręczniki akademickie. Jest kierownikiem projektów finansowanych przez NCN oraz NAWA. Jest opiekunem dwóch doktorantów. Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (2009–2013, 2016, 2018), dydaktyczne (2009, 2012, 2017), badawczo-rozwojowe (2018) i organizacyjne (2016).