dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Prowadzi badania w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria lądowa i transport. Studia na WEiA ukończył w 2007 roku. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2019 roku na Politechnice Warszawskiej – stopień doktora habilitowanego. W latach 2012–2014 odbył długookresowe staże naukowe w Żylinie (Słowacja), Ostrawie (Czechy) i Rostowie nad Donem (Federacja Rosyjska). W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami zasilania zelektryfikowanych systemów transportowych, zmniejszenia zużycia energii w transporcie publicznym, pojazdów o zasilaniu autonomicznym oraz energooszczędnych technik jazdy (Ecodriving). Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu EfficienCE Interreg Europa Środkowa.

 

dr hab. Maciej Bobrowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych

Pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz w CI TASK. Doktorat obronił w 2003 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zaś stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku w dyscyplinie fizyka na Politechnice Gdańskiej. Pracuje nad rozwiązaniami w aplikacjach technologii SOLID, dzięki której w zwartej technologicznie linii można uzyskiwać elastyczne soczewki dostrajalne, konwertery termoelektryczne, detektory. Współpracuje z ośrodkami badawczymi i komercyjnymi z Europy i z Izraela. Autor i współautor ponad 20 publikacji z listy filadelfijskiej (ponad 150 cytowań). Kierownik i wykonawca 7 projektów badawczych, w tym 4 realizowanych w międzynarodowych konsorcjach badawczych w programach europejskich (Horyzont 2020, 7PR, 6PR, Program Polsko-Szwajcarski). Czterokrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora PG.

 

dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Jest zatrudniony od 2012 roku w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego, najpierw na stanowisku asystenta, a od 2013 roku na stanowisku adiunkta. Pracę doktorską w zakresie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia obronił w 2012 roku, a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne) uzyskał w roku 2019. Brał udział w pięciu krajowych projektach badawczych, a w 2018 roku został kierownikiem własnego projektu, finansowanego ze źródeł Narodowego Centrum Nauki. Jest współautorem 29 publikacji, w tym 24 z listy JCR. Laureat 2 Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Pracę doktorską realizował w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2006 roku z wyróżnieniem, a w 2019 roku uzyskał habilitację. Początkowo jego działalność naukowa skupiała się na otrzymywaniu i badaniu związków fosforoorganicznych o potencjalnych zastosowaniach syntetycznych. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Leuven (Belgia), gdzie uczestniczył w projekcie dotyczącym otrzymywania monomerów przeznaczonych do syntezy wysoce rozgałęzionych polimerów. W 2008 roku powrócił na Wydział Chemiczny PG, gdzie zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych związków biologicznie czynnych. Był laureatem II edycji konkursu grantowego NCBR Lider.

 

dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. PG

Od 2009 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie inżynierii środowiska (2012) i stopień doktora habilitowanego w dziedzinie inżynierii środowiska, energetyce i górnictwie (2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z wykorzystaniem metod komputerowych w gospodarce wodno-ściekowej. Jego dorobek naukowy to ponad 100 publikacji, w tym 20 posiadających IF, 1 książka, 1 podręcznik, wiele rozdziałów w monografiach oraz referatów konferencyjnych, jak również wdrożeń, projektów, koncepcji, opinii i ekspertyz. Dotychczas był wykonawcą kilkunastu projektów, obecnie jest kierownikiem jednego z nich (NCN SONATA). Odbył wiele staży naukowych, m.in. w Chinach, Hiszpanii, RPA, oraz uzyskał blisko 20 prestiżowych nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.

 

dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Pracę na macierzystym wydziale rozpoczął w 1985 roku w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej. Jego dyscypliną naukową jest elektrotechnika. Pracę doktorską obronił w roku 1996. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Od 2019 roku jest profesorem uczelni Politechniki Gdańskiej. W jego obszarze zainteresowań naukowych znajduje się m.in. szeroko rozumiane modelowanie i symulacja zjawisk elektromagnetycznych w maszynach i obwodach elektrycznych. W swoim dorobku naukowym ma monografię habilitacyjną oraz wiele publikacji w czasopismach JCR i artykułów na konferencjach indeksowanych w WoS. W 2002 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 2016 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. Katarzyna Jankowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentką Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG otrzymała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. W lutym w 2019 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego. Pracuje w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące rejonów przybrzeżnych szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego oraz mikrobiologii środowisk polarnych w kontekście zmian klimatycznych. Jak dotychczas w Arktyce i Antarktyce spędziła łącznie dwa lata, w tym rok w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Jest współautorką ponad 60 publikacji, w tym ponad 20 posiadających IF, brała udział w kilkunastu projektach międzynarodowych i krajowych. Otrzymała 5 Nagród Rektora PG.

 

dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki od 2009 roku. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 2010 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2019 roku. Jego obszar badawczy zawiera się w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, a zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach takich jak: sterowanie i modelowanie elektrycznych układów napędowych, diagnostyka pojazdów szynowych, efektywność energetyczna transportu zelektryfikowanego, implementacja mikroprocesorowa algorytmów sterowania. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, m.in. w czasopismach takich wydawców jak: IEEE, Elsevier, IET. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez NCN. Otrzymał
4 Nagrody Rektora PG oraz 4 stypendia naukowe.

 

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentem obecnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Od 1996 roku pracuje nieprzerwanie w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ. W 2004 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, a w 2019 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych w zakresie materiałów i nawierzchni drogowych, w szczególności dotyczących oceny mieszanek mineralno-asfaltowych poddanych oddziaływaniu czynników środowiskowych. Wykonawca i kierownik projektów badawczych dla przemysłu oraz NCBR. Autor i współautor 165 opracowań projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych w zakresie nawierzchni drogowych. Recenzent w wielu czasopismach z listy JCR. Kilkunastokrotnie otrzymał indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG.

 

dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Od 2009 roku jest zatrudniona na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Technologii Wody
i Ścieków. Jej dyscyplina naukowa to inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo. Stopień doktora uzyskała
w 2007 roku, a habilitację w 2019 roku. Najważniejsze projekty, w których uczestniczyła, to grant MINIATURA pt. „Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej generacji” oraz 3 projekty z programu INTERREG: „Platform of Integrated Water Cooperation”, „Baltic Beach Wrack – Conversion of a nuisance to a resource and asset”, „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban area”. W 2017 roku uzyskała zespołową Nagrodę Rektora PG I stopnia za działalność organizacyjną.

 

dr hab. inż. Józef Kotus, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku był zatrudniony w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu WETI, początkowo na stanowisku asystenta. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedialnych WETI. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, a w 2019 roku doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Głównym obszarem jego badań jest analiza sygnałów i danych multimedialnych dla celów lokalizacji źródeł akustycznych i wizualizacji rozpływu energii akustycznej. Jest współautorem 3 patentów związanych z systemami komunikacyjnymi i 23 publikacji w czasopismach z listy JCR, brał udział w realizacji 14 projektów badawczych.

 

dr hab. inż. Marcin Kujawa

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PG w 1999 roku. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku, broniąc pracy pt. „Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych. Analiza teoretyczna i badania doświadczalne”. W 2019 roku habilitował się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na podstawie osiągnięcia naukowego w formie cyklu publikacji dotyczących badań utraty stateczności prętów o przekrojach smukłościennych. Badania miały charakter analityczno-numeryczno-doświadczalny i były osadzone głównie w problematyce konstrukcji pracujących w stanie przed- i pokrytycznym z uwzględnieniem globalnych i lokalnych imperfekcji geometrycznych. Etatowo od 1999 roku związany jest z Politechniką Gdańską, gdzie od 2019 roku pracuje jako prof. nadzw. w Katedrze Mechaniki Budowli WILiŚ.

 

dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Jest zatrudniona w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności na Wydziale Chemicznym od 2008 roku. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii otrzymała w 2007 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego w maju 2019 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące wykorzystania narzędzi analitycznych do wykrywania i oznaczeń substancji bioaktywnych w żywności. Jest współautorką 3 patentów oraz ponad 40 publikacji, w tym ponad 30 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Brała udział w 8 projektach krajowych i międzynarodowych oraz była kierownikiem projektu Lider finansowanego przez NCBR. Jest laureatką 8 Nagród Rektora PG oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

dr hab. inż. Adam Lamęcki, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Od 2006 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI. Doktorat obronił w roku 2007, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika uzyskał w 2019 roku. W pracy badawczej zajmuje się metodami symulacyjnymi elektrodynamiki obliczeniowej, technikami projektowania wspomaganego komputerem układów wysokiej częstotliwości oraz układami filtrów mikrofalowych. Jest współautorem ponad 35 artykułów recenzowanych z listy JCR. Kierował projektami badawczymi w programach NCBR LIDER, NCN OPUS oraz MNiSW. Jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Współtworzył część obliczeniową symulatora pól elektromagnetycznych InventSim.

 

dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2000 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, a od 2013 roku prowadzi zespół badawczy Emotions in HCI Research Group. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 2006 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w 2019 roku. Jest autorką lub współautorką ponad 80 prac naukowych. Brała udział w 6 naukowych projektach. Opracowała stanowisko Monitor Emocji, które służy do badania interakcji człowiek–komputer. Kierowane przez nią przedsięwzięcia dotyczące rozwiązań informatycznych i aplikacji wspomagających terapię dzieci z autyzmem otrzymały złoty medal na międzynarodowych targach KIDE 2016, brązowy medal na targach IENA 2016 oraz medal 10-lecia Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych

Od 2008 roku jest pracownikiem Katedry Inżynierii Zarządzania Operacyjnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W 2005 roku otrzymała na Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 roku na PG stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych zalicza się monografia naukowa pt. „Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych” (Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018). Za osiągnięcia naukowe otrzymała 3 nagrody przyznane przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej oraz JM Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Jest zatrudniona w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 2006 roku w uzyskała podwójny stopień doktora nauk fizycznych na Université Claude Bernard w Lyonie oraz na PG. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych. W latach 2008–2010 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie w ramach prestiżowego stypendium Marie Curie w dziedzinie chemii. W 2011 roku uzyskała Marie Curie Reintegration Grant z fizyki. Beneficjentka Europejskich Programów Współpracy Naukowo-Technicznej. W 2017 roku została laureatką grantu rządu Francji na badania procesów rozpadu cząsteczek o znaczeniu biologicznym. Nagradzana przez Rektora PG za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Wiceprzewodnicząca Rady Użytkowników CI TASK VII kadencji.

 

dr hab. inż. Piotr Mioduszewski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 1993 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, obecnie w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Stopień doktora nauk technicznych (1999) oraz doktora habilitowanego (2019) uzyskał w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W działalności naukowej zajmuje się głównie hałasem komunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem hałasu opon samochodowych i nawierzchni drogowych. Ściśle współpracuje z grupami roboczymi ISO w procesie standaryzacji metod pomiarowych. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji. Brał udział w realizacji 20 projektów w ramach Programów Ramowych UE, szwedzkich funduszy rządowych, polsko-norweskich funduszy badawczych oraz NCBR. Kierował 63 projektami międzynarodowymi oraz 40 pracami badawczymi realizowanymi dla firm krajowych. Jego działalność naukowa była 6-krotnie wyróżniana Nagrodami Rektora.

 

dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2006 roku. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na Wydziale Chemicznym. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach dotyczących białek wiążących DNA i RNA oraz ich zastosowaniu w inżynierii genetycznej, biologii i diagnostyce molekularnej. Otrzymał pierwsze na świecie fuzyjne polimerazy DNA odporne na inhibitory występujące w próbkach klinicznych. Jest współautorem 4 zgłoszeń patentowych, 30 publikacji, w tym 22 w czasopismach z listy JCR. Brał udział w 8 projektach, czego rezultatem jest wprowadzenie na rynek unikalnych białek stosowanych w biotechnologii i diagnostyce molekularnej.

 

dr hab. inż. Magdalena Palacz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Pracuje na Politechnice Gdańskiej od 2005 roku. Doktorat (2002) obroniła w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku, zaś stopień doktora habilitowanego (2019) uzyskała w dyscyplinie mechanika na Politechnice Śląskiej. Pracuje nad zastosowaniem spektralnych metod modelowania numerycznego do analizy zmian parametrów fizycznych konstrukcji oraz zagadnieniem sprzężenia elektromechanicznego w strukturach periodycznych w zastosowaniu do pasywnego i aktywnego tłumienia drgań. Brała udział w realizacji 7 grantów zagranicznych i 6 krajowych. Wraz z zespołem opracowała 31 publikacji JCR (571 cytowań) oraz 22 referaty na konferencje międzynarodowe. Otrzymała Stypendium FNP dla Młodych Naukowców, wyróżnienie dla najbardziej cytowanych autorów (JSV) oraz Nagrodę Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne.

 

dr hab. inż. Łukasz Piszczyk

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2012 roku jest zatrudniony w Katedrze Technologii Polimerów. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna (2011) i doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (2019). Jest współautorem 6 patentów oraz blisko 50 prac naukowych, z których 36 zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Brał udział w realizacji 5 projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW. Jest współpromotorem trzech prac doktorskich, był promotorem 25 prac inżynierskich oraz 30 prac magisterskich. Laureat stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018–2020) oraz Nagrody Sowa dla najlepszego nauczyciela roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym. Otrzymał również Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (2015–2017) oraz dydaktyczne (2017).

 

dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Od 2014 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Analitycznej. W roku 2014 uzyskała stopień doktora w zakresie nauk chemicznych, w roku 2019 – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. Skupia się na badaniach związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności pod względem zawartości amin biogennych oraz innych związków bioaktywnie czynnych, w tym żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i powiązanych produktów. Interesuje ją też charakterystyka win pochodzących z polskich winnic. W badaniach opiera się na zasadach tzw. „zielonej chemii analitycznej”. Jest autorką i współautorką blisko 40 publikacji w czasopismach z listy JCR. Była kierownikiem 2 projektów badawczych. Jest edytorem pomocniczym w czasopiśmie „Microchemical Journal”, a także członkiem Rady Młodych Naukowców. Jest tegoroczną laureatką Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w kat. nauk ścisłych i o Ziemi.

 

dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PG (1998 – studia inżynierskie I stopnia, 2000 – studia magisterskie II stopnia). Od roku 2000 jest zatrudniony w Zespole Inżynierii Spajania w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania. Doktorat obronił w 2006 roku, habilitację uzyskał w 2019 roku na macierzystym wydziale. Zajmuje się zagadnieniami spawalności różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych. Specjalizuje się w technologiach spawania pod wodą, zgrzewania wybuchowego oraz lutowania próżniowego. Ściśle współpracuje ze środowiskiem przemysłowym w zakresie specjalistycznych ekspertyz oraz wdrażania nowych technologii spajania. Jego dorobek obejmuje około 70 artykułów naukowych. Brał udział w kilku projektach badawczych i został nagrodzony przez Rektora PG trzema nagrodami.

 

dr hab. inż. Jarosław Sadowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych

W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, początkowo na stanowisku asystenta, obecnie adiunkta. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, a w 2019 roku doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Głównym obszarem jego badań jest radiokomunikacja ze szczególnym naciskiem na radiowe techniki określania położenia. Jest autorem i współautorem 11 patentów związanych z radiokomunikacją i radiolokalizacją i 12 publikacji w czasopismach z listy JCR, brał udział w realizacji 10 projektów badawczych, w dwóch z nich pełnił funkcję kierownika.

 

dr hab. inż. Jacek Skibicki

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki i rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu. W kwietniu 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce pomiarów w trakcji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem wizyjnych metod pomiarowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, w tym z listy JCR. Ponadto jest autorem lub współautorem monografii oraz czterech podręczników dydaktycznych. Kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG za wyróżniającą działalność dydaktyczną, a jednorazowo za szczególne osiągnięcie naukowe. W 2016 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr hab. inż. Anna Stanisławska-Sachadyn

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

Doktorat obroniła na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2002 roku. W kolejnych latach prowadziła badania na Wydziale Farmakologii Uniwersytetu Pennsylvania w Filadelfii oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2018 roku jest zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii PG. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskała w 2019 roku na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetyki molekularnej, w szczególności badań nad szlakiem folianowo/homocysteinowym oraz rolą czynników epigenetycznych w przebiegu choroby Huntingtona. Jest autorką 24 publikacji, które ukazały się w czasopismach z listy JCR. Jako kierownik lub wykonawca uczestniczyła w realizacji sześciu projektów grantowych.

 

dr hab. inż. Michał Strankowski, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Jest zatrudniony w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym od 2006 roku. W tym samym roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał w 2019 roku. Specjalizuje się w dziedzinie materiałów polimerowych, w szczególności prowadzi badania związane z materiałami poliuretanowymi wzmacnianymi pochodnymi grafenu. W latach 2013–2015 pełnił funkcję kierownika projektu „PUR-GRAF” pt. „Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu”. Za opracowane w ramach realizowanego projektu nanokompozyty otrzymał w 2013 roku złoty medal na Targach Technicon-Innowacje. Jest współautorem 46 publikacji z listy JCR. Laureat Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe (2007, 2018) oraz organizacyjne (2008, 2011).

 

dr hab. inż. Michał Szociński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego (2002). W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej i został zatrudniony w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskał w 2019 roku. W swojej działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z korozją oraz ochroną przeciwkorozyjną z zastosowaniem powłok. Specjalizuje się w wykorzystywaniu lokalnych technik pomiarowych do oceny stanu i przewidywania trwałości zabezpieczeń powłokowych. Jest autorem 25 publikacji w czasopismach z listy JCR, 23 referatów konferencyjnych i 15 ekspertyz dla przemysłu. Brał udział w realizacji kilku grantów naukowych. Dwukrotny laureat Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność dydaktyczną.

 

dr hab. inż. Marcin Śliwiński

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Od 2006 roku zatrudniony jest w Katedrze Automatyki. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, a w 2019 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji systemów sterowania i zabezpieczeń. Jest autorem i współautorem 2 monografii oraz 74 publikacji naukowych. Uczestniczył w 3 projektach badawczych NCBR i HAZARD. Był stypendystą Grupy Lotos SA za wyróżniającą działalność naukową. Uzyskał 2 Nagrody Rektora PG za działalność dydaktyczną i organizacyjną. 

 

dr hab. inż. Maciej Śmiechowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

Jest zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego PG od 2007 roku, początkowo jako asystent, a następnie na stanowisku adiunkta. Uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia w 2007 roku oraz stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie w 2019 roku na Wydziale Chemicznym PG. W latach 2011–2013 odbył staż podoktorski w Ruhr-Universität Bochum. Jest autorem 29 publikacji naukowych z zakresu chemii fizycznej roztworów i dynamiki molekularnej. Brał udział jako główny wykonawca w realizacji czterech projektów finansowanych przez MNiSW oraz NCN, w tym grantu promotorskiego na realizację doktoratu. Jego doktorat został wyróżniony jako jeden z najlepszych w rejonie w roku 2007 przez Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (obecnie WILiŚ). Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Sanitarnej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Uczestniczyła piętnastokrotnie w stażach naukowych i zawodowych na zagranicznych uczelniach, w urzędach ds. ochrony środowiska i w firmach projektowo-wykonawczych (m.in. w Portugalii, Brazylii, Niemczech). Jest autorką ponad siedemdziesięciu publikacji, opracowań zbiorowych i ekspertyz związanych tematycznie z ochroną wód i oczyszczaniem ścieków. Wartości poznawcze i aplikacyjne jej prac zostały uhonorowane pięcioma Nagrodami Rektora PG, w tym: za osiągnięcia naukowe, za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową, za wybitne prace organizacyjne oraz za osiągnięcia dydaktyczne.

 

dr hab. inż. Robert Tylingo

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jest współtwórcą technologii przetwarzania chitozanu chronionej kilkoma patentami. Specjalizuje się w dziedzinie reologicznej charakterystyki surowców i produktów żywnościowych i kosmetycznych oraz sposobów racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego, w tym kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych, oleju rybnego i chitozanu. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR, monografii z zakresu chemii i technologii żywności. Opracowane przez niego technologie otrzymały szereg wyróżnień w ramach międzynarodowych targów wynalazków.

 

dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego. Studia doktoranckie ukończyła w 2011 roku, następnie odbyła roczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Od 2013 roku pracuje w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Od listopada 2019 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni. Jej obszar badawczy obejmuje m.in. kompozytowe materiały elektrodowe do urządzeń magazynujących energię. Była/jest kierownikiem czterech projektów naukowych poświęconych tej tematyce. Od 2013 roku uzyskała cztery Nagrody Rektora PG: indywidualną II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe (2013), indywidualną II stopnia za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową (2018) oraz dwie zespołowe za wyróżniającą się działalność organizacyjną (2018).

 

dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora (z wyróżnieniem, 2009) i stopień doktora habilitowanego (2019) uzyskała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się problematyką modelowania biomechanicznego ciała człowieka i projektowania egzoszkieletów do wspomagania ruchów kończyny górnej dla pacjentów z dystrofią oraz badaniami mechanicznymi materiałów nowoczesnych. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji posiadających IF, 2 monografii i wykonawcą 5 projektów. Otrzymała dwie Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność naukową (2012) i badawczo-rozwojową (2017). Jest członkiem Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Realizowała programy ERASMUS+ w zakresie biomechaniki.

 

dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych

Od 2007 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Zarządzania. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2019 roku – habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie zarządzanie. Jest autorką bądź współautorką ponad 50 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR. Aktywnie uczestniczyła bądź była kierownikiem w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Jest recenzentem w ponad 20 czasopismach z baz WoS oraz Scopus, a za swoją działalność recenzencką otrzymała w 2018 roku Nagrodę Publons’ Peer Review Awards 2018 dla 1 proc. najlepszych recenzentów na świecie w obszarze ekonomia i zarządzanie. Od 2017 roku jest członkiem zarządu International Association for Knowledge Management, od 2019 – wiceprezydentem tego stowarzyszenia.