dr hab. inż. Sławomir Jerzy Ambroziak, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Od 2008 roku jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej – obecnie pracuje w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera (2008), stopień doktora nauk technicznych (2013) i stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (2020). Był i jest uczestnikiem kilku projektów badawczych (w jednym jako kierownik) dotyczących specjalnych zastosowań radiokomunikacji, a także dwóch projektów COST (IC1004 i CA15104). Jest współautorem dwóch patentów oraz laureatem nagrody URSI dla młodych naukowców w latach 2011 i 2016, nagrody za najlepszy referat podczas konferencji ICWMC w 2012 roku, a także licznych nagród krajowych. Jest członkiem IEEE, URSI, EURACON, EurAAP i GTN.

 

dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Uzyskał stopnie doktora (2016) i doktora habilitowanego (2020) nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie elektronika na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W latach 2014–2017 pracował na Uniwersytecie w Reykjaviku (Islandia). Od 2017 roku jest zatrudniony w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych. Jego badania dotyczą projektowania układów mikrofalowych i antenowych oraz rozwijania metod szybkiej optymalizacji przy użyciu modeli zastępczych. Jest współautorem ponad 100 publikacji JCR oraz monografii. Brał udział w realizacji łącznie kilkunastu krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Od 2018 roku pełni rolę edytora w „Electronics Letters” (JCR). Za swoją działalność otrzymał m.in. stypendium MNiSW (2018), nagrodę im. Jana Uphagena (2017), Nagrody Rektora PG (2019) oraz Rektora GUMed (2017).

 

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1994 roku. Doktorat w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna obroniła w 2000 roku, a stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii chemicznej uzyskała w 2020 roku. Od roku 2000 zawodowo związana jest z Wydziałem Chemicznym i obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Odbyła staż podoktorski w centrum badawczo-rozwojowym Groupement de Recherches de Lacq firmy TotalFinaElf (Lacq, Francja). Jej zainteresowania naukowe związane są z inżynierią układów wielofazowych i obecnie koncentrują się na zagadnieniach precypitacji soli nieorganicznych w układzie gaz-ciecz oraz hydrolizy i fermentacji biomasy lignocelulozowej. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu prac naukowych oraz dwóch patentów.

 

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie jest zatrudniony od 2003 roku. Po otrzymaniu tytułu doktora w 2006 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnych systemów bezprzewodowych dla zastosowań Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy oraz pojazdów i systemów autonomicznych. Jest współautorem 63 publikacji mających skumulowany IF 21,694 (indeks Hirscha 11), a także współautorem jednego patentu. Swoje zainteresowania naukowe rozwija głównie we współpracy z przemysłem europejskim w ramach dużych międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których powstają unikalne rozwiązania mające zastosowania praktyczne – efekty tych projektów wdrażane są obecnie w firmach AVL, Airbus i Philips.

 

dr hab. inż. Ireneusz Marzec, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej PG. Od 2004 pracuje w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej, obecnie na stanowisku profesora. Uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (2009) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (2020). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z numerycznym modelowaniem elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem praw materiałowych dla betonu z nielokalnym osłabieniem. Jest współautorem wielu publikacji w czasopismach JCR, artykułów na konferencjach naukowych oraz w czasopismach recenzowanych, indeksowanych w WoS. Wykonawca projektów badawczych dla przemysłu oraz NCN. Autor i współautor szeregu opracowań projektowych i eksperckich w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest zatrudniony na PG od 2003 roku, obecnie jako kierownik Zespołu Mostów w Katedrze Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uzyskał stopień naukowy doktora (2011) i doktora habilitowanego (2020). Jest autorem i współautorem około 150 publikacji, wykonawcą 4 grantów naukowo-badawczych, w tym dotyczącego kompozytowej kładki dla pieszych jako główny wykonawca i współprojektant, współautorem kilkuset opracowań naukowo-badawczych, m.in. ekspertyz, nadzorów naukowych, próbnych obciążeń obiektów mostowych, systemów monitoringu technicznego konstrukcji, aplikacji w przemyśle rozwiązań powstałych w trakcie pracy akademickiej, wdrożenia kompozytowego mostu dla pieszych. Współtwórca 1 patentu i 3 wzorów użytkowych. Otrzymał 8 Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne.

 

dr hab. inż. Piotr Musznicki, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Od 2007 roku pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2007) na Politechnice Gdańskiej i w Instytucie Technologii w Grenoble we Francji – w ramach umowy o wspólnym doktoracie – oraz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (2020). Jego zainteresowania naukowe dotyczą kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników energoelektronicznych. Jego dorobek naukowy to ponad 30 publikacji i referatów naukowych, dwie monografie oraz wiele rozdziałów w monografiach. Brał udział w kilku projektach badawczych i został nagrodzony przez Rektora PG czterema nagrodami.

 

dr hab. inż. Michał Nitka, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie Grenoble I we Francji w ramach stypendium ministerstwa francuskiego, a doktora habilitowanego w 2020 roku na Politechnice Gdańskiej. Od 2010 roku jest zatrudniony w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej (dyscyplina budownictwo). Jego działalność naukowo-badawcza dotyczy m.in. modelowania betonu na poziomie mezoskali w metodzie elementów dyskretnych (DEM). Jest współautorem 22 publikacji, w tym 9 artykułów z bazy JCR (indeks Hirscha wg WoS – 6). Uczestnik pięciu projektów naukowo-badawczych (NCN, NCBR). Współpracował m.in. z zespołami naukowymi z Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu w Melbourne i Uniwersytetu Grenoble I.

 

dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, a w 2020 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia elektrodynamiki obliczeniowej, zwłaszcza dotyczące przyspieszania symulacji elektromagnetycznej struktur mikrofalowych, oraz projektowanie układów mikrofalowych i systemów wbudowanych dla komunikacji bezprzewodowej. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji na konferencjach międzynarodowych i w czasopismach JCR. Był lub nadal jest głównym wykonawcą lub kierownikiem 15 krajowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz 10 projektów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020 i 7 PR.

 

dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Od 1999 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej. W 2006 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, a w 2020 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jego zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z nawierzchniami drogowymi, w szczególności wpływem niskich temperatur na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych oraz ponad 80 prac badawczych, rozwojowych i ekspertyz dla przemysłu, administracji drogowej oraz NCBR. Recenzent w wielu czasopismach z listy JCR. Wielokrotnie był nagradzany zespołowymi i indywidualnymi Nagrodami Rektora PG.

 

dr hab. inż. Paweł Szczepankowski, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Stopień doktora w dziedzinie elektrotechniki uzyskał w 2009 roku. Od 2010 roku jest zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W latach 2014–2015 pracował jako samodzielny specjalista w ramach projektu LINTE^2. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie AEiE za osiągnięcie naukowe pt. „Algorytmy modulacji szerokości impulsów dla przekształtników wielopoziomowych i matrycowych”. Jest członkiem IEEE, PTETiS oraz SEP. Laureat wyróżnień i nagród rektorskich, m.in. za wkład w ocenę parametryczną za lata 2013–2016 (2018), za „Sukces Roku na WEiA w 2015” (2016). W 2010 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udział w projekcie pod nazwą „Tranzystorowy przekształtnik AC/AC średniego napięcia (6 kV) dużej mocy dla systemów elektroenergetycznych”.

 

dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, prof. PG

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno- technicznych

Została zatrudniona w 1995 roku w Katedrze Użyteczności Publicznej, od 2014 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury. Uzyskała stopień doktora (2006) i doktora habilitowanego (2019). Jej najważniejsze osiągnięcia to udział w pracach projektowych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak: Teatr Narodowy i Scena Kameralna Teatru Narodowego w Warszawie, Opera Nova w Bydgoszczy, organizacja autorskiej wystawy fotograficznej pt. „Wilno. Znalezione po drodze…”, udział w pracach badawczych na terenie Ukrainy zorganizowanych pod patronatem PG i MKiDN. Jest autorką publikacji w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Scopus. Uzyskała II miejsce w konkursie architektonicznym oddziału SARP w Warszawie, została też wyróżniona Nagrodami Rektora PG.