prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Tytuł profesora nauk technicznych

Uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki PG, a stopień doktora nauk technicznych (1986) i doktora habilitowanego (2004) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Tytuł profesora uzyskał w 2016 roku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej i jest dziekanem WETI. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości tkanek, spektroskopii impedancyjnej oraz inteligentnego otoczenia. Współpracuje z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi (Finlandia, Belgia, Niemcy, Hiszpania). Jest autorem i współautorem ponad 220 opublikowanych doniesień konferencyjnych i artykułów w czasopismach oraz około 20 patentów. Wiele rozwiązań opracowanych wraz z zespołem było wielokrotnie nagradzanych na targach, konkursach i konferencjach.

 

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

Tytuł profesora nauk chemicznych

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Ukończyła studia w 1988 roku, tytuł doktora nauk chemicznych otrzymała w 1997 roku, dr. hab. w 2010 roku, a profesora w 2016 roku. Kierowała dwoma grantami KBN (badawczym rozwojowym i badawczym habilitacyjnym), uczestniczyła w realizacji grantu NCBiR jako główny wykonawca. Jest autorką i współautorką 58 publikacji z listy filadelfijskiej, jej IF wynosi 155, indeks Hirscha – 17. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Zespołu Chromatografii i Nauk Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony pracy (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010) i 7 Nagród Rektora za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i naukową.