prof. dr hab. inż. Piotr J. Chrzan

Tytuł profesora nauk technicznych

W 1980 roku podjął pracę na Wydziale Elektrycznym w zespole prof. Jerzego Jaczewskiego. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy dr. nauk techn., habilitację w 1999 roku, w zakresie elektrotechniki: energoelektroniki i automatyki napędu, a tytuł prof. w 2017 roku. Był promotorem 5 obronionych prac doktorskich (3 z wyróżnieniem), obecnie prowadzi 2 otwarte przewody doktorskie. Był recenzentem 14 doktoratów i 2 postępowań habilitacyjnych. Współkierował międzynarodowym projektem w 6. programie ramowym UE. Pracował jako profesor zaproszony w Institut National Polytechnique de Toulouse i w Université de Poitiers we Francji. Przewodniczył konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, która odbyła się na PG w 2011 roku. Jest współredaktorem „IEEE Transactions on Industrial Informatics”.

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska

Tytuł profesora nauk technicznych

Pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki od 2013 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hydroakustyki nieliniowej i jej zastosowania w badaniach środowiska morskiego. Stopień doktora uzyskała w 1990 roku. Prace nad konstrukcją i budową źródeł o dużym natężeniu oraz badanie ich pola bliskiego zaowocowały rozprawą habilitacyjną „Fale sprężyste o dużym natężeniu w wodzie” (2002). Zdobyte doświadczenie wykorzystała przy realizacji projektów badawczych, których efektem są unikalne dane o strukturze górnej warstwy dna Zatoki Gdańskiej. Tytuł profesora otrzymała w 2017 roku. Jest wiceprzewodniczącą Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk i członkiem zarządu International Commission for Acoustics. 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz

Tytuł profesora nauk technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 1973 roku uzyskał tytuł mgr. inż., w 1981 roku – stopień dr. nauk technicznych, a w 2006 roku – stopień dr. habilitowanego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Był stypendystą rządu francuskiego (1981) oraz pracownikiem naukowym CNRS (1984), a także stypendystą Instytutu Szwedzkiego (1991). Tematyka jego prac badawczych dotyczy teorii i projektowania anten planarnych oraz ich układów zasilania. Opublikował blisko 100 prac naukowych. Jest autorem podręcznika z zakresu podstaw teorii anten oraz redaktorem monografii z zakresu anten dla techniki radarowej. Laureat nagrody Sekretarza Naukowego PAN, nagrody zespołowej MNSWiT I stopnia oraz szeregu Nagród Rektora PG.