prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz

Tytuł profesora nauk ekonomicznych

Została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (wówczas Instytut Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych) w 1992 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1996 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, doktora habilitowanego w roku 2004, a tytuł profesora nauk ekonomicznych został jej nadany w 2018 roku. Główne obszary jej badań obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz biznes międzynarodowy. Jest autorką i współautorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestniczyła w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz recenzentem licznych czasopism.

 

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

Tytuł profesora nauk technicznych

Został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w 1988 roku. Stopień doktora nauk technicznych (2000) oraz doktora hab. nauk technicznych (2012) uzyskał na tym samym wydziale. Zajmuje się syntezą bio-polioli, elastomerów i termoplastów oraz dekompozycją chemiczną polimerów. Jego najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie efektywnej metody recyklingu chemicznego odpadów PU. Dwukrotnie sprzedał firmom licencję patentową tej metody. Od 2016 roku jest członkiem komitetu sterującego SYNChem. Brał udział w projektach KBN, NCBR. Jest współautorem 73 publikacji z LF i 2 skryptów, a także 5 monografii i 10 patentów. Wielokrotnie otrzymywał nagrody na targach przemysłowych oraz Nagrody Rektora PG za szczególne osiągnięcia. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN. Jest promotorem dwóch zakończonych prac doktorskich, trzech w toku, a w dwóch opiekunem.

 

prof. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. zw. PG

Tytuł profesora nauk społecznych

Od 1993 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, początkowo w Katedrze Politologii i Socjologii, a następnie w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych. Specjalizuje się w dziedzinie nauk społecznych: stosunki międzynarodowe, polityki publiczne. Doktorat uzyskała w 1986 roku, habilitację w 1995 roku, a profesurę w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była kierownikiem i wykonawcą 3 projektów naukowych: 1 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 2 z Programu Interreg. Otrzymała 18 Nagród Rektora za działalność naukową i 3 Nagrody Rektora za działalność organizacyjną.

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch

Tytuł profesora nauk chemicznych

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego PG, a od 1977 roku pracownikiem tego wydziału. Obecnie jest
zatrudniona na stanowisku prof. nadzw. w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych i pełni funkcję kierownika tej katedry. Stopnie dr. i dr. habilitowanego nauk chemicznych uzyskała w latach 1983
i 2007. Tematyka jej prac badawczych związana jest głównie z chemią supramolekularną, z syntezą i badaniem właściwości organicznych, makrocyklicznych jonoforów. Odbyła roczny staż w USA. Jest współautorką m.in. 94 publikacji naukowych (w tym 83 w czasopismach z listy JCR, IF 151, IH 19), 5 patentów oraz 27 opracowań dla przemysłu. Z tytułu osiągnięć w pracy naukowo-badawczej była 22 razy wyróżniana Nagrodami Rektora PG. Została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

Tytuł profesora nauk technicznych

Ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego PG. Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Konstrukcji Betonowych. Stopień doktora n.t. otrzymała w 1988 roku. W 2001 roku uzyskała habilitację w dyscyplinie budownictwo, w specjalności konstrukcje betonowe, wyróżnioną przez Ministra Infrastruktury. W marcu 2018 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych. Prowadzi badania konstrukcji betonowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieciągłości D, w tym wsporników słupów, tarcz i belek oraz belek hybrydowych. Jest promotorem 3 zakończonych prac doktorskich. Autorka 4 monografii z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, w tym jednej wydanej w Madrycie. Za cykl prac, w tym współautorstwo komentarza naukowego do normy żelbetowej w 2006 roku, otrzymała nagrodę Ministra Budownictwa I stopnia.

 

prof. dr hab. Anna Perelomova

Tytuł profesora nauk fizycznych

Została zatrudniona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1997 roku. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskała w Instytucie Fizyki Ziemi im. Szmidta w Moskwie (1994). Stopień doktora hab. nauk fizycznych nadano jej na Wydziale Fizyki na UAM w Poznaniu (2006). Zajmuje się nieliniową mechaniką płynów i akustyką. Jej najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie nowej metody wyprowadzenia równań nieliniowych dynamicznych w mechanice płynów. Jest jedyną autorką m.in. 40 publikacji w czasopismach z LF i 2 skryptów, a także współautorką monografii „The Dynamical Projectors Method: Hydro and Electrodynamics” (2018). Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora PG i dziekana WFTiMS za szczególne osiągnięcia naukowe. Jest promotorką dwóch i współpromotorką jednej zakończonej pracy doktorskiej.

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

Tytuł profesora nauk chemicznych

W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym PG. Uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii w 1996 roku i stopień doktora habilitowanego w 2010 roku. W 2018 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. Jego kariera naukowa związana jest z Katedrą Chemii Organicznej. Odbył dwa naukowe staże zagraniczne: w University of Maryland i w Université de Provence, Marsylia. Jego dorobek naukowy obejmuje 44 publikacje z listy JCR, 2 patenty krajowe i 4 międzynarodowe. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2004) oraz wyróżniony Nagrodą Zespołową II stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (2005) i Zespołową Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (2005).