prof. dr hab. inż. Jarosław Adam Chojnacki

Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

Został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej po ukończeniu studiów w roku 1986. W pracy naukowej zajmował się głównie związkami krzemosiarkowymi, a od roku 2002 rentgenowską analizą strukturalną. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii otrzymał odpowiednio w 1998 i 2010 roku. Jest współautorem ponad stu artykułów naukowych z listy ISI i opublikował w nich ponad 180 struktur nowych związków chemicznych. Do jego osiągnięć zalicza się również utworzenie kompetentnego, zauważanego w skali krajowej oraz międzynarodowej ośrodka badań krystalograficznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej PG. Od strony naukowej wniósł istotny wkład w rozwój chemii związków krzemosiarkowych, inżynierii kryształu oraz polimerów koordynacyjnych.

 

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

Na Wydziale Chemicznym pracuje od 1996 roku, początkowo w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, zaś od 1997 roku w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Od roku 2017 pełni funkcję Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 1996, doktora habilitowanego w roku 2010, zaś w roku 2019 Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Reprezentuje dyscyplinę nauki chemiczne, jest autorką lub współautorką około 60 publikacji z dziedziny chemii koordynacyjnej i strukturalnej. Otrzymała i zrealizowała 4 projekty krajowe na łączną kwotę 6 mln zł. Prowadzi wykłady z chemii nieorganicznej. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała łącznie 12 Nagród Rektora PG.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

Tytuł profesora nauk technicznych

Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki w 1992 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W Politechnice Gdańskiej jest zatrudniony od 1992 roku. Pracując na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego, uzyskiwał kolejno stopień doktora (2000), doktora habilitowanego (2009) i tytuł profesora (2019). Między 2001 a 2004 rokiem oraz w latach 2008–2010 odbył staż naukowy w Missouri University of Science and Technology. Obecnie jest kierownikiem Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z elektroniką, inżynierią materiałową oraz inżynierią biomedyczną. Jego dorobek we wskaźnikach bibliometrycznych to 140 publikacji w bazie Web of Science, indeks Hirscha 19, 1400 cytowań bez autocytowań.

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. zw. PG

Tytuł profesora nauk fizycznych

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (mgr), a także Wydziale Zarządzania i Ekonomii (inż.), obronił doktorat (2003) i uzyskał stopień doktora habilitowanego (2008). Staże podoktorskie odbył na Uniwersytetach w Lejdzie (4 msc.) i Princeton (2 lata), Laboratorium Rządowym w Los Alamos (3 lata) i Instytucie Pierwiastków Transuranowych w Karlsruhe (3 lata). Od 2012 roku na Politechnice Gdańskiej buduje grupę badawczą. Uzyskał ponad 5 mln zł w ramach pięciu projektów NCN. Współpracuje z naukowcami w Polsce, a także w USA, Japonii, Chinach i Korei. Jego dorobek naukowy to blisko 170 prac z listy JCR, ponad 3700 cytowań (Google Scholar). Pełni funkcję pełnomocnika rektora PG ds. inżynierii materiałowej, prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Jest ekspertem w NCN, FNP i NAWA.

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. zw. PG

Tytuł profesora nauk technicznych

Doktorat uzyskał w 2003 roku, habilitację w 2010 roku, tytuł profesora – w 2019 roku. Od 2003 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, początkowo w Katedrze Automatyki, następnie w Katedrze Robotyki i Systemów Mechatroniki. Jest inicjatorem utworzenia Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, którą kierował w latach 2011–2013. Był kierownikiem projektu finansowanego przez NCBR (2013–2015) i wykonawcą w projektach NCN i WFOŚiGW. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Journal of Computational Science” (IF 2017 = 1,925), ekspertem NCBR, członkiem komitetów naukowych, w tym Asian Council of Science Editors. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 artykułów i referatów (34 indeksowane w Web of Science), 8 patentów oraz Plenary Keynote Lecture, CM2015/MFPT2015, Oxford, UK (2015).

 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Pracuje od 1986 roku na Wydziale Architektury, w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego.
Reprezentuje dziedzinę nauki techniczne, dyscyplinę naukową architekturę i urbanistykę. Stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem uzyskała w 1993 roku, doktora habilitowanego w 2008 roku, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w 2019 roku. Wykonała ponad 70 prac badawczo-projektowych, studialnych
i ekspertyz. Za zasługi dla PG otrzymała w 2002 roku Srebrny Krzyż Zasługi, była laureatką wielu Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Za rozprawę habilitacyjną otrzymała nagrodę Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska im. J. Kołodziejskiego i wyróżnienie Ministra Infrastruktury, za książkę profesorską Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju i nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik

Tytuł profesora nauk chemicznych

Pracę naukową na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w 1995 roku w Katedrze Chemii Analitycznej. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w 2012 roku – doktora habilitowanego. W 2019 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 1997–1998 oraz 2005–2007 przebywał na stażach naukowych we Francji oraz w Belgii. Jest współautorem europejskiej normy EN 15911: 2010, współautorem 59 prac naukowych w czasopismach z listy JCR. Wypromował dwoje doktorów, obecnie jest promotorem dwóch doktorantek. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat 7 Nagród Rektora PG za działalność naukową i dydaktyczną, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz zespołowej nagrody Ministra Zdrowia. W 2015 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.