Politechnika Gdańska realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej), projekt pn.: 

„Remont, przebudowa i rozbudowa budynku hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12”

Umowa nr: POIS.01.03.01-00-0021/17-00  z 11.07.2019 r.

 

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane
 • usprawnienie systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku
 • usprawnienie systemu grzewczego w budynku
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku

Założone cele projektu wzajemnie się uzupełniają, ponieważ ich realizacja wspólnie bezpośrednio przełoży się na poprawę efektywności energetycznej budynku – prace termomodernizacyjne poprawią termoizolację budynku, natomiast modernizacja systemu ogrzewania wpłynie korzystnie na oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Projekt realizuje wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - tony równoważnika - 153,51 CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - 1655,38 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 20,25 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1510,59 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 1428,33 GJ/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 297601,22 kWh/rok

Zakres prac

 • Budowa węzła ciepłowniczego na bazie wymienników płytowych w pomieszczeniu byłego rozdzielacza ciepła.
 • Wprowadzenie automatycznej regulacji źródła ciepła.
 • Montaż instalacji dwururowej.
 • Izolacja przewodów grzewczych.
 • Montaż grzejników konwektorowych oraz kanałowych wyposażonych w zawory termostatyczne.
 • Montaż instalacji ciepła technologicznego zaopatrującej kurtyny powietrzne ulokowane nad wejściami do budynku oraz centrale wentylacyjne.
 • Wymiana wszystkich szyb w istniejących zabytkowych oknach skrzynkowych.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą płyt klimatycznych.
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
 • Docieplenie dachu spadzistego nad pomieszczeniami ogrzewanymi pomiędzy krokwiami.
 • Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki.
 • Docieplenie stropodachu płaskiego.
 • Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
 • Budowa instalacji c.w.u.
 • Izolacja przewodów grzewczych.
 • Przyłączenie instalacji do projektowanego węzła cieplnego.
 • Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
 • Montaż central wentylacyjnych.
 • Budowa i rozprowadzenie instalacji do pomieszczeń.
 • Doprowadzenie instalacji ciepła technologicznego z węzła cieplnego do nagrzewnic.
 • Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

Dane finansowe projektu:

 • Całkowity koszt realizacji projektu: 3.384.066 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 2.751.273 zł
 • Wysokość dofinansowania: 2.338.582 zł
 • Okres kwalifikowania wydatków: 10.01.2018 - 31.12.2019
 • Wkład własny: 412.691 zł 

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć

Politechnika Gdańska informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/