Informacja o projekcie

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Szczegółowe informacje o programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, a także o zasadach rekrutacji wniosków zostały przedstawione na spotkaniu informacyjnym w dniu 17 stycznia 2019 roku.

W pozostałych sprawach informacji o projekcie udzielają drogą mailową kierownik projektu (prof. Arkadiusz Żak – dla WEiA) oraz koordynatorzy obszarowi projektu (prof. Maciej Bagiński – dla WCh i WFiMS, prof. Bogdan Pankiewicz – dla WETI, WM i WOiO, prof. Magdalena Rucka – WILiŚ, WA i WZiE), a także sekretarz projektu (mgr Monika Grzonkowska – z WEiA) oraz pracownik obsługi finansowej (mgr Agnieszka Kliem – z WEiA) pod adresem e-mail: prom@pg.edu.pl.


Aktualności


Nabór wniosków przyjazdowych trwa...

W czwartym naborze wpłynęło 12 wniosków konferencyjnych, z czego do finansowania skierowano 7 wniosków, a także 2 wnioski przyjazdowe, które zostały zaakceptowane. Informacje o wyniku rekrutacji zostały wysłane do zainteresowanych osób drogą mailową.

Limit wniosków stażowych i konferencyjnych w projekcie został już wyczerpany. Kolejne nabory dotyczą jedynie wniosków przyjazdowych.

Wnioski te można składać w Sekretariacie Projektu u Pani mgr Moniki Grzonkowskiej (Budynek PG 26, pokój 102 w godzinach 7:00-11:30, telefon: 347-24-16) lub drogą mailową.

Złożone wnioski będą rozpatrywane na bieżąco na doraźnych posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej.

WAŻNE:

  1. Zgodnie z priorytetami programu PROM z dofinansowania skorzystać mogą doktoranci, którzy do dnia zakończenia projektu nie ukończyli 40. roku życia.
  2. Wyjazdy konferencyjne i wyjazdy o charakterze badawczym mogą być realizowane jedynie do dnia zakończenie projektu, tj. 20 września 2019 roku.
  3. Program PROM nie przewiduje możliwości podwójnego finansowania, tj. pokrywania kosztów wyjazdu z więcej niż jednego źródła. 
Rada Koordynacyjna Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie.