Do końca rejestracji na studia II stopnia pozostało

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Nowy terminarz +informacje szczegółowe - kierunek ARCHITEKTURA

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia kierunek ARCHITEKTURA

11.05.2020

09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia

22.07.2020

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na kierunek architektura. Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek

23.07.2020

12:00

Rozpoczęcie sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej  - publikacja tematyki prac do wykonania na kontach kandydatów

28.07.2020

 

Koniec sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej. Ostatni dzień (decyduje data stempla pocztowego) przesyłania oryginałów prac + oświadczenia o autorstwie prac (wersja papierowa) na adres:

Wydział Architektury
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

10.08.2020

12:00

Publikacja wyników ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. Zaliczenie sprawdzianu uprawnia do przejścia do dalszej części postępowania rekrutacyjnego - konkursu świadectw

17.08.2020

23:59

Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych na koncie

19-25.08.2020

9:00

Załączanie skanów* dokumentów w systemie

31.08.2020

15:00

Publikacja wyników rekrutacji

1-30.09.2020

-

Osoby przyjęte na studia wysyłają** uwierzytelnione  dokumenty na wydział

 

SPRAWDZIAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2020 formę zdalną. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu to 23-28.07.2020 r.

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3):

  • 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
  • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
  • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
  • 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata

W dniu 23.07.2020 r. będą podane szczegółowe polecenia odnośnie wymaganych prac, na wykonanie których będzie przeznaczone 5 dni. Następnie oryginały prac należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA. Aby zapewnić bezstronną ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i nr PESEL autora.

 

Załączanie skanów* 19-25.08.2020

Studia

Dokument

Kto załącza

I stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy kandydat

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks

Tylko kandydaci, u których widnieje komunikat o niezgodności wprowadzonych wyników z wynikami w Krajowym Rejestrem Matur

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy kandydat, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020

Matura IB

Każdy kandydat, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy kandydat, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

 

Dostarczanie** uwierzytelnionych dokumentów 1-30.09.2020

Studia

Dokument

Kto dostarcza

I stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy przyjęty

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks 

Każdy przyjęty

Matura IB

Każdy przyjęty, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z legalizacją, uznaniem i oryginałem tłumaczenia wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy przyjęty, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy przyjęty, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020