Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Nowy terminarz +informacje szczegółowe - Studia I i II stopnia (nie dotyczy kierunku architektura)

Terminarz rekrutacji na studia I i II stopnia (nie dotyczy kierunku architektura)

11.05.2020

09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia

17.08.2020

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych na koncie

19-25.08.2020

9:00

Załączanie skanów* dokumentów w systemie

31.08.2020

15:00

Publikacja wyników rekrutacji

1-30.09.2020

-

Osoby przyjęte na studia wysyłają** uwierzytelnione dokumenty na wydział

 

Załączanie skanów* 19-25.08.2020:

Studia

Dokument

Kto załącza

I stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy kandydat

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks

Tylko kandydaci, u których widnieje komunikat o niezgodności wprowadzonych wyników z wynikami w Krajowym Rejestrem Matur

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy kandydat, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020

Matura IB

Każdy kandydat, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy kandydat, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

II stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy kandydat

Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej

Tylko absolwenci innych uczelni niż Politechnika Gdańska

 

Dostarczanie** uwierzytelnionych dokumentów 1-30.09.2020:

Studia

Dokument

Kto dostarcza

I stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy przyjęty

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks 

Każdy przyjęty

Matura IB

Każdy przyjęty, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z legalizacją, uznaniem i oryginałem tłumaczenia wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy przyjęty, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy przyjęty, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020

II stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy przyjęty

Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej

Każdy przyjęty