FAQ dla obywateli Polski | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ dla obywateli Polski

System eRekrutacja


 

Konto kandydata

Gdzie zgłosić problem z systemem eRekrutacja?
Należy skontaktować się z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy Helpdesku PG lub telefonicznie pod numerem: 58 348 63 37.

Jak założyć konto, jeżeli pojawiła się komunikat, że konto już istnieje?
Taki komunikat oznacza, że założono już konto w systemie eRekrutacja. Jeśli kandydat nie pamięta hasła może skorzystać z opcji jego przypomnienia.

Jak należy się zalogować?
Kandydat Posiada już konto w systemie moja.pg – należy korzystać z istniejącego konta podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG). Kandydat dokonał już rejestracji konta w systemie eRekrutaja - twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci). UWAGA! Samo założenie konta rekrutacyjnego nie wystarczy! Należy załączyć również skan dokumentów w terminie określonym w harmonogramie.

Co zaznaczyć w miejsce WKU, jeżeli komisja wojskowa się nie odbyła ze względu na sytuacje epidemiologiczną? Kandydat powinien zaznaczyć opcję „odroczony”

Co wpisać w kroku 2 (szkoła średnia) w systemie eRekrutacja, jeżeli dyplom zostanie wydany w późniejszym terminie?
Należy uzupełnić dane dotyczące szkoły. Gdy kandydat otrzyma świadectwo dojrzałości, powinien uzupełnić pozostałe informacje m.in. datę wystawienia i numer świadectwa oraz wyniki matury. UWAGA! Bez uzupełnionych wyników można podjąć inne kroki rekrutacji (wygenerować numer konta). Aby poruszać się pomiędzy zakładkami (krokami), należy za każdym razem zapisać dane wprowadzone w zakładce. W przypadku nie uzupełnienia, któregoś z pól, pojawi się komunikat "niekompletne dane", należy wcisnąć opcję "kontynuuj". Po kontynuacji można uzupełnić całą resztę, nie czekaj na ostatnią chwilę.

Czy do systemu wpisać tylko te wyniki, które kandydat uważa za najlepsze?
Nie, należy uzupełnić wszystkie wyniki, ponieważ system automatycznie wybiera najkorzystniejszy.

Czy można dostać się na wszystkie wybrane kierunki i wtedy zdecydować na który kierunek się wybieram? Nie, można zostać przyjętym tylko na jeden kierunek. Umożliwiamy kandydatowi wybranie większej liczby kierunków alternatywnych, na wypadek, gdyby nie uzyskał wystarczającej liczby punktów na ten „wymarzony”. Kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli dostaniesz się na swój pierwszy wybrany kierunek, to nie uczestniczysz w rekrutacji na kolejne.

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie? Tak, kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli liczba punktów będzie wystarczająca na wyższą preferencję, to te kolejne nie będą sprawdzane.

Dlaczego system nie policzył punktów na kierunkach niższych preferencji? Kandydat dostał się na kierunek, który był wyżej według preferencji. Nie przeliczamy punktów na kierunkach, które są uszeregowane jako alternatywne, jeżeli kandydat dostał się na kierunek bardziej pożądany.

Czy wypełniać informacje o średniej ważonej ocen ze studiów na dyplomie? Tak, informacje o średniej ważonej ze studiów są niezbędne. Na ich podstawie, jest rozpatrywana kandydatura. UWAGA! Pamiętaj, że informacja dotyczy średniej WAŻONEJ, więcej szczegółów na temat uzupełniania danych widnieje na stronie ZOBACZ.

Czy zaznaczyć udział rekrutacji na studia na innej uczelni? Nie, informacja na jakie uczelnie kandydat się rekrutuje nie jest potrzebna podczas procesu rekrutacyjnego. Rezygnacji można dokonać, na każdym etapie naboru. Status studenta uzyskują osoby przyjęte, po immatrykulacji, czyli akcie przyjęcia w poczet studentów odbywającego się podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego.

Do kiedy można wprowadzać zmiany na koncie?
Blokada danych na koncie rekrutacyjnym następuje w dwóch przypadkach, gdy zakończy się nabór na dany kierunek, bądź w przypadku gdy kandydatura została zatwierdzona na podstawie załączonych skanów dokumentów.


Opłata rekrutacyjna

Do kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłata musi wpłynąć w terminie, zgodnym z harmonogramem rekrutacyjnym. Należy pamiętać, że zaksięgowanie opłaty może trwać od 1 do 7 dni roboczych od daty jej uiszczenia.

Co zrobić, jeżeli dokonano opłaty tuż przed zakończeniem rejestracji ?
Opłata może się nie zostać zaksięgowana na koncie PG. Kandydat musi skontaktować się ze swoją Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, aby zarejestrowała aplikację ręcznie na podstawie przesłanego przez kandydata potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany. Opłata jest obowiązkowa. Wysokość opłaty w rekrutacji: architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia); pozostałe kierunki: 85 zł.

Ile wynosi opłata, jeżeli rekrutuję się na kierunek Architektura studia I stopnia oraz inne kierunki?
Jeśli wśród wybranych kierunków znajduje się Architektura, należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek Architektura.

Czy za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
W ramach jednego naboru należy wnieść jedną opłatę, kolejny nabór to kolejna płatność. PRZYKŁAD: Biorąc udział w naborze na studia stacjonarne płacisz raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, powinieneś wykonać dwa przelewy.

Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie niestacjonarnym?
Cennik dostępny jest na stronie Działu Kształcenia.

Czy opłaty rekrutacyjnej mogę dokonać z konta internetowego?
Tak.

Czy przelew dojdzie pomimo braku odpowiednich danych w tytule?
Tak, ponieważ dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni?
Nie, opłaty należy dokonać przelewem internetowym lub tradycyjnym, na poczcie lub w banku.

Jak zrobić przelew z zagranicznego konta?
Do wykonania przelewu międzynarodowego jest potrzebny kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP. Przed numerem konta należy również umieścić PL. Adres banku to Santander Bank Polska SA, 1 Oddział w Gdańsku, ul. 3 Maja 3, 80-958.


Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kiedy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach:
1) gdy żaden z kierunków na który kandydat aplikował nie został uruchomiony;
2) wniesiono więcej niż jedną
opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów.

Co zrobić, jeżeli wniesiono dwie opłaty rekrutacyjne pomimo udziału tylko w jednym naborze? Można starać się o zwrot nadpłaty składając odpowiedni wniosek do Centrum Rekrutacji (rekrutacja@pg.edu.pl).

Czy można uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli złożono rezygnację z aplikacji na Politechnikę Gdańską?
Nie, dlatego przed uiszczeniem opłaty należy się zastanowić nad wyborem studiów na Politechnice Gdańskiej.

Czy można otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie zdano egzaminu maturalnego lub nie zdobyto minimalnego progu punktowego?
Nie, w razie wątpliwości należy, uiścić opłatę dopiero po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego. UWAGA! Opłatę trzeba wnieść w czasie określonym w terminarzu.


Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?
Zapoznaj się z zakładką „dokumenty”. Dokumenty powinny zostać dostarczone w białej nie podpisanej teczce.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?
Politechnika Gdańska nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

Czy trzeba dostarczyć zdjęcie legitymacyjne?
Nie, zdjęcie, ale tylko w postaci elektronicznej, przyda się dopiero po ewentualnym przyjęciu.
Podczas procesu rekrutacji na studia jest ono zbędne.

Czy można się rekrutować na studia II stopnia, pomimo braku wydanego dyplomu?
Tak, w przypadku absolwentów studiów I stopnia z bieżącego roku akademickiego wyjątkowo
(w przypadku, gdy dyplom jest w trakcie wyrabiania) – zamiast dyplomu tymczasowo można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu inżynierskiego (lub równorzędnego) wraz z wyszczególnieniem średniej ważonej i oceny na dyplomie.

Kto i jakie dokumenty załącza w systemie eRekrutacja?

1. Studia I stopnia:

 • Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks - tylko kandydaci, u których widnieje komunikat o niezgodności wprowadzonych wyników z wynikami w Krajowym Rejestrem Matur
 • Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu - każdy kandydat, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów
 • Matura IB - każdy kandydat, który posiada maturę IB
 • Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego - Każdy kandydat, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

2. Studia II stopnia:

 • Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej - tylko absolwenci innych uczelni niż Politechnika Gdańska

Kto składa dokumenty?
Osoba, która otrzymała status "wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia" bądź "rezerwowy" na pierwszej liście.

Kto i jakie dokumenty dostarcza w wersji papierowej?

1. Studia I stopnia:
 • Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks - każdy "wstępnie zakwalifikowany" bądź "rezerwowy"
 • Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu - każdy "wstępnie zakwalifikowany" bądź "rezerwowy", który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów
 • Matura IB - każdy "wstępnie zakwalifikowany" bądź "rezerwowy", który posiada maturę IB
 • Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego - każdy "wstępnie zakwalifikowany" bądź "rezerwowy", który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji
 • pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone - każdy pełnoletni "wstępnie zakwalifikowany" bądź "rezerwowy", który nie potwierdził danych profilem zaufanym,a nie może się stawić osobiście, aby złożyć dokumenty. (przykładowy wzór pełnomocnictwa)
2. Studia II stopnia:
 • Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej - każdy przyjęty oprócz osób będących absolwentami Politechniki Gdańskiej
 • pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone - każdy kandydat, który nie potwierdził danych profilem zaufanym,a nie może się stawić osobiście, aby złożyć dokumenty.
   

Kiedy złożyć dokumenty? Po opublikowaniu I listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Dokumenty należy złożyć zgodnie z terminarzem, nie można ich złożyć ani wcześniej ani później. UWAGA! Wcześniej należy załączyć skany danych dokumentów w systemie eRekrutacja w czasie określonym w terminarzu.

Czy kandydat musi składać dokumenty osobiście?
Nie, jeżeli uwierzytelnisz konto profilem zaufanym możesz dostarczyć za pośrednictwem osoby trzeciej lub za pośrednictwem poczty. W obu przypadkach należy pamiętać, że kserokopie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG – Należy przynieść oryginał dokumentu do wglądu i jego kserokopię, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza. UWAGA! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską.

Czy dokumenty można przesłać pocztą?
Tak - jeżeli uwierzytelnisz konto profilem zaufanym.  Należy pamiętać, że kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. UWAGA! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską. Jeżeli dokumenty nie dojdą na czas (do końca września), osoba przyjęta zostanie skreślona.

Gdzie dostarczyć wymagane dokumenty?
Dokumenty składają osoby, które otrzymały status "zakwalifikowany do przyjęcia" bądź "rezerwowy" po publikacji pierwszych list.

Posiadasz status "zakwalifikowany do przyjęcia" oraz status "rezerwowy" na kierunku wyższej preferencji, dostarcz dokumenty tam gdzie zostałeś wstępnie przyjęty. Jeżeli listy pójdą w górę Twoje dokumenty zostaną przekazane na Wydział wyższej preferencji.

Masz status "rezerwowy" na kilku kierunkach, dostarcz dokumenty na Wydział najwyżej postawiony na Twojej liście preferencji, na który masz możliwość się dostać.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów jest niespełnieniem wymogów.

Na jaki adres wysłać uwierzytelnione dokumenty?
Wydział ..........................Komisja Rekrutacyjna, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Jeśli nie określisz dokładnie wydziału, twoje dokumenty mogą nie zdążyć dotrzeć na czas do właściwej komisji. Bardzo ważny jest dopisek z nazwą wydziału!

Jak można uzyskać poświadczenie kserokopii świadectwa maturalnego, dyplomu i innych dokumentów na uczelni?
Komisja Rekrutacyjna może bezpłatnie poświadczyć zgodność kserokopii z oryginałem.

Czy można zrobić ksero dokumentów w Wydziałowej Komisji?
Nie, aby uzyskać uwierzytelnienia kandydat ma obowiązek posiadać przygotowane kserokopie.


Kierunek Architektura

Jakie kroki muszę uzupełnić w systemie eRekrutacja, aby móc podejść do egzaminu na architekturę?
Należy podać swoje dane osobowe, wybrać kierunek architekturę i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł. Na etapie egzaminu wyniki egzaminu maturalnego, nie mają znaczenia.

W jakiej formie odbywać się będzie tegoroczny sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta?
W tym roku egzaminy mają postać hybrydową. Egzamin z rysunku odbędzie się na terenie Politechniki Gdańskiej natomiast test zostanie przeprowadzony w formie online.

Jak będzie wyglądać egzamin w formie hybrydowej?
Sprawdzian predyspozycji do zawodu Architekta złożony jest z dwóch części: egzaminu z rysunku oraz testu wiedzy.

Egzamin z rysunku zostanie przeprowadzony na terenie Politechniki Gdańskiej. Kandydaci będą podzielenie na dwie grupy, informacja o przydziale zostanie opublikowana 10.06. Pierwsza grupa podejdzie do egzaminu 16.07, a druga 17.06 na dziedzińcu w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Druga część zostanie przeprowadzona online w formie testu 18.06.

Czy są jakieś przykładowe testy?
Tak, znajdziesz je na stronie wydziału -  2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 cz.1, 2017 cz.2, 2018 cz.1, 2018 cz.

Czy można się odwołać po otrzymaniu negatywnego wyniku egzaminu wstępnego?
Jeżeli kandydat sądzi, że komisja popełniła jakiś błąd podczas sprawdzania rysunku/testu może, po zakończeniu rekrutacji na studia, odwołać się od jej decyzji. Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego jest konkurs świadectw. Decyzja o nieprzyjęciu kandydata zostanie wysłana na adres podany w systemie eRekrutacja po publikacji wyników na studia stacjonarne I stopnia – zgodnie z terminarzem. Dopiero od otrzymanej decyzji może się od niej odwołać, wcześniej nie ma takiej możliwości.

Czy na studia II stopnia prowadzony jest egzamin wstępny?
Nie, ale dodatkowo do standardowych dokumentów należy dostarczyć portfolio. Szczegóły znajdują się na stronie wydziału.


Inne

Czy można rozpocząć naukę na kilku kierunkach równocześnie?
Nie, jest to niemożliwe.

W jaki sposób wykorzystać wygraną olimpiady/konkursu „wygraj indeks”, w procesie rekrutacyjnym?
Należy zaznaczyć ten fakt w systemie rekrutacyjnym – zakładka ‘olimpiady i konkursy’ oraz załączyć skan dyplomu (potwierdzenia wygranej). Olimpiada/konkurs honorowana jest na kierunkach zawartych w uchwale >>ZOBACZ

Czym jest profil ogólnoakademicki studiów? Czym jest profil praktyczny studiów?
Rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.).
Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.
Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.

W jaki sposób zrezygnować z nauki na Politechnice Gdańskiej?
Aby zrezygnować ze studiów należy zaznaczyć opcję "Rezygnuj z rekrutacji" w systemie.

Czy można ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów?
Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

Czy można dostać się na wybrany kierunek nie spełniając minimum punktowego?
Nie. Nawet jeżeli na kierunku pozostaną wolne miejsca, jeżeli kandydat nie uzyskał odgórnego minimum nie może zostać przyjętym na dany kierunek. Jeżeli posiada mniej punktów niż określone minimum, na ten kierunek nie może zostać przyjętym. W takim przypadku powinien poszukać w ofercie kierunków z niższym minimum punktowym. Próg punktowy jest progiem minimalnym. Uzyskanie progu nie gwarantuje przyjęcia. Ostateczny próg wygeneruje się automatycznie na podstawie wyników wszystkich kandydatów, po utworzeniu listy osób przyjętych na studia. UWAGA! Automatycznie wygenerowany próg punktowy na pewno nie będzie niższy niż przyjęte minimum.

Czy można się przenieść na Politechnikę Gdańską z innej uczelni?
W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z wydziałem Osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna zapoznać się z regulaminem studiów na dany rok akademicki.


System mojapg


ELS - legitymacja


Pytania dotyczące konta i portalu Moja PG:


Pytania dotyczące loginów i haseł: