Nowa matura

ZOBACZ

Stara matura

ZOBACZ

Inne matury

ZOBACZ

Dokumenty wymagane od kandydata zdającego inną maturę (zagraniczną, IB/EB) - studia I stopnia

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia świadectwa /jego odpowiednika w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych)

apostille/legalizacja + nostryfikacja, jeśli potrzebna oraz informacja o tym, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania; jeżeli świadectwo nie jest uznane z mocy prawa, konieczny jest kontakt z kuratorium oświaty (nie dotyczy matur IB/EB)

→ kserokopia obu stron dowodu osobistego (Polacy) lub kserokopia paszportu (Cudzoziemcy) poświadczona przez notariusza bądź uczelnię (PG)

matura IB/EB — dyplom matury międzynarodowej/europejskiej + dokumenty wymienione powyżej (jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wykazu ocen z pieczątką szkoły oraz zaświadczenie ze szkoły, że dyplom będzie wydany w terminie późniejszym)

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs** - poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu (** zdawana na terenie RP)

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

Dodatkowe dokumenty, które musi dostarczyć cudzoziemiec:

→ kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka w jakim prowadzone będą studia: polski >>ZOBACZ<<  (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka) lub angielski >>ZOBACZ<<

→ oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia na studia dostarczy do Dziekanatu:  dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski (polisa ubezpieczeniowa; umowa NFZ; karta EKUZ) >>ZOBACZ<<

→ kserokopia dokumentu: karty pobytu/ Karty Polaka /potwierdzenie pochodzenia polskiego poświadczona przez notariusza bądź uczelnię (PG), jeżeli dotyczy (należy okazać oryginał do wglądu)

→ w przypadku kandydatów niepełnoletnich zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych >>ZOBACZ<<

Pamiętaj!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)

→ jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

uwaga: prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię świadectwa może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia może poświadczyć za zgodność z oryginałem organ wydający dokument, notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

maturę zagraniczną EB należy składać w Centrum Rekrutacyjnym, a nie bezpośrednio na wydziale
maturę zagraniczną IB należy składać bezpośrednio na wydziale, a nie w Centrum Rekrutacyjnym