UWAGA! Jeśli jesteś cudzoziemcem (bez względu na to czy posiadasz kartę polaka, stały pobyt itp.) w sprawie rekrutacji kontaktuj się bezpośrednio z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Dokumenty wymagane od kandydata /NOWA MATURA (%)  (matura zdawana po 2005 roku. Obowiązująca skala to 0-100%)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia świadectwa dojrzałości

→ jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

→ jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /STARA MATURA (oceny) (matura zdawana przed 2005 rokiem. Obowiązująca skala ocen to 1-5 lub 1-6)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ potwierdzona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /MATURA ZAGRANICZNA, IB, EB (matura zagraniczna uprawniająca do podjęcia studiów wyższych na podstawie uzyskanego dyplomu w kraju jego wydania)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia świadectwa /jego odpowiednika w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych)

apostille/legalizacja + nostryfikacja, jeśli potrzebna oraz informacja o tym, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania; jeżeli świadectwo nie jest uznane z mocy prawa, konieczny jest kontakt z kuratorium oświaty (nie dotyczy matur IB/EB)

matura IB/EB — dyplom matury międzynarodowej/europejskiej + dokumenty wymienione powyżej (jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wykazu ocen z pieczątką szkoły oraz zaświadczenie ze szkoły, że dyplom będzie wydany w terminie późniejszym)

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs** - poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu (** zdawana na terenie RP)

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Ważne informacje!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)

→ jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię świadectwa może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

maturę zagraniczną EB należy składać w Centrum Rekrutacyjnym, a nie bezpośrednio na wydziale

maturę zagraniczną IB należy składać bezpośrednio na wydziale, a nie w Centrum Rekrutacyjnym

 

•••

Documents required from the candidate for Undergraduate level
for Polish citizens

printed and signed recruitment form from eRekrutacja system,

copy of matriculation diploma (high school diploma) in the original language - certified for consistency with the original by a notary public or GUT Admission Centre or the Faculty Admission Committee, appended with its Polish translation attested by a sworn translator,

apostille/legalization + nostrification if needed, or another document  which entitles the holder to apply to the higher education institution in the country of issue; if the certificate is not recognized by law, it is necessary to contact the school board of education (does not apply to IB / EB matriculation),

International Baccalaureate diploma - IB diploma (if the candidate is not yet in possession of the diploma — a transcript of the grades stamped by the school, and a certificate from the school ensuring that the diploma will be issued at a later date)

on your recruitment account (e-Rekrutacja) there appears information that the recruitment fee has not yet been received you must provide proof of payment - recruitment fee payment slip. (note: for each candidate, the eRekrutacja system generates an individual bank account number).

note: please do not submit original documents, but notarized copies or copies attested by GUT Admission Centre or Faculty Admission Committee)

Important information

You need to submit paper version of your documents according to the schedule — electronic documents are not enough!

→ Admission for the field of Architecture is carried out in a two-step procedure:
a) the first stage - a competition, a two-part test of predisposition to the profession of architect (freehand drawing, tests). The candidate is obliged to take both parts of the test.
b) the second stage - the competition of candidate’s points in the subjects of mathematics, Polish and foreign language.

Please check the dates of exams in the schedule.

→ One set of the required documents should be submitted in a white, unmarked file.

→ A candidate may submit the required documents to the Faculty Admission Committee (FAC) in person, or they can be delivered by post, courier or by third parties. If the documents are sent by post, the date of their receipt by the FAC of Gdańsk University of Technology is applicable, not the date on the postmark. Remember that photocopies of documents should be authenticated.

→ A copy of the matriculation diploma may be certified for compliance with the original by a notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee. A copy of the ID card or other document confirming the identity of the candidate for studies may be certified for compliance with the original by the authority issuing the document, notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee.

→ European Baccalaureate Diploma (EB) and International Baccalaureate Diploma (IB) should be submitted to the Admission Center, not directly at the faculty.