Dokumenty wymagane od kandydata /NOWA MATURA (%)  (matura zdawana po 2005 roku. Obowiązująca skala to 0-100%)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia świadectwa dojrzałości

→ jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

→ jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /STARA MATURA (oceny) (matura zdawana przed 2005 rokiem. Obowiązująca skala ocen to 1-5 lub 1-6)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ potwierdzona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /MATURA ZAGRANICZNA, IB, EB (matura zagraniczna uprawniająca do podjęcia studiów wyższych na podstawie uzyskanego dyplomu w kraju jego wydania)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia świadectwa /jego odpowiednika w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych)

apostille/legalizacja + nostryfikacja, jeśli potrzebna oraz informacja o tym, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania; jeżeli świadectwo nie jest uznane z mocy prawa, konieczny jest kontakt z kuratorium oświaty (nie dotyczy matur IB/EB)

→ kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka w jakim prowadzone będą studia:
polski >>zobacz<<  (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym)
lub angielski >>zobacz<<

matura IB/EB — dyplom matury międzynarodowej/europejskiej + dokumenty wymienione powyżej (jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wykazu ocen z pieczątką szkoły oraz zaświadczenie ze szkoły, że dyplom będzie wydany w terminie późniejszym)

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs** - poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu (** zdawana na terenie RP)

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Ważne informacje!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)

→ jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię świadectwa może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

maturę zagraniczną EB należy składać w Centrum Rekrutacyjnym, a nie bezpośrednio na wydziale

maturę zagraniczną IB należy składać bezpośrednio na wydziale, a nie w Centrum Rekrutacyjnym