Komplet dokumentów należy złożyć we właściwej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 11-19 lipca 2019r. Nie wcześniej, nie później.

Jeśli wybrałeś kilka kierunków, dokumenty składasz na ten wydział, na którym znajduje się Twój pierwszy wybór.

Jeżeli nie spełniasz kryterium minimum punktowego na swoim pierwszym wyborze, dokumenty złóż na pierwszy z tych, na które masz szansę zostać przyjętym  - osiągasz odgórne minimum punktowe

Dokumenty wymagane od kandydata /NOWA MATURA (%)  (matura zdawana po 2005 roku. Obowiązująca skala to 0-100%)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia świadectwa dojrzałości

dodatkowo jeżeli:

→ zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

→ na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /STARA MATURA (oceny) (matura zdawana przed 2005 rokiem. Obowiązująca skala ocen to 1-5 lub 1-6)

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ potwierdzona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej

dodatkowo jeżeli:

zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata /MATURA ZAGRANICZNA, IB, EB (matura zagraniczna uprawniająca do podjęcia studiów wyższych na podstawie uzyskanego dyplomu w kraju jego wydania)

1. formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

2. poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia świadectwa /jego odpowiednika w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski /Tłumaczenie* przysięgłe musi zostać sporządzone przez jedną z opcji: ►osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>lista tłumaczy<</ ►osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)/ ►konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument/ ►akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

3. apostille lub legalizacja /z tłumaczeniem* na jęz. polski

apostille (wydany przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi) /Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument  jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille dostępna jest na >>stronie<<.

legalizacja /Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia lub autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność. Legalizacji może dokonać: ►konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/ ►władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/ ►akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4. uznanie wykształcenia (nostryfikacja)  >> czytaj więcej<< , świadectwa uznane z mocy prawa >> zobacz <<

5. matura IB/EB — dyplom matury międzynarodowej/europejskiej + dokumenty wymienione powyżej za wyjątkiem pkt. 3-4 oraz tłumaczenia. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wykazu ocen z pieczątką szkoły oraz zaświadczenie ze szkoły, że dyplom będzie wydany w terminie późniejszym.

dodatkowo jeżeli:

6. zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs** - poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu (** zdawana na terenie RP)

7. na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

 

Ważne informacje!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)

→ jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej /jeśli wybrałeś kilka kierunków, dokumenty składasz na ten wydział, na którym znajduje się Twój pierwszy wybór. Jeżeli nie spełniasz kryterium minimum punktowego na swoim pierwszym wyborze, dokumenty złóż na pierwszy z tych, na które masz szansę zostać przyjętym  - osiągasz odgórne minimum

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię świadectwa może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

maturę zagraniczną EB należy składać w Centrum Rekrutacyjnym, a nie bezpośrednio na wydziale

maturę zagraniczną IB należy składać bezpośrednio na wydziale, a nie w Centrum Rekrutacyjnym

 

•••

Documents required from the candidate for Undergraduate level
for Polish citizens

printed and signed recruitment form from eRekrutacja system,

copy of matriculation diploma (high school diploma) in the original language - certified for consistency with the original by a notary public or GUT Admission Centre or the Faculty Admission Committee, appended with its Polish translation attested by a sworn translator,

apostille/legalization + nostrification if needed, or another document  which entitles the holder to apply to the higher education institution in the country of issue; if the certificate is not recognized by law, it is necessary to contact the school board of education (does not apply to IB / EB matriculation),

International Baccalaureate diploma - IB diploma (if the candidate is not yet in possession of the diploma — a transcript of the grades stamped by the school, and a certificate from the school ensuring that the diploma will be issued at a later date)

on your recruitment account (e-Rekrutacja) there appears information that the recruitment fee has not yet been received you must provide proof of payment - recruitment fee payment slip. (note: for each candidate, the eRekrutacja system generates an individual bank account number).

note: please do not submit original documents, but notarized copies or copies attested by GUT Admission Centre or Faculty Admission Committee)

Important information

You need to submit paper version of your documents according to the schedule — electronic documents are not enough!

→ Admission for the field of Architecture is carried out in a two-step procedure:
a) the first stage - a competition, a two-part test of predisposition to the profession of architect (freehand drawing, tests). The candidate is obliged to take both parts of the test.
b) the second stage - the competition of candidate’s points in the subjects of mathematics, Polish and foreign language.

Please check the dates of exams in the schedule.

→ One set of the required documents should be submitted in a white, unmarked file.

→ A candidate may submit the required documents to the Faculty Admission Committee (FAC) in person, or they can be delivered by post, courier or by third parties. If the documents are sent by post, the date of their receipt by the FAC of Gdańsk University of Technology is applicable, not the date on the postmark. Remember that photocopies of documents should be authenticated.

→ A copy of the matriculation diploma may be certified for compliance with the original by a notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee. A copy of the ID card or other document confirming the identity of the candidate for studies may be certified for compliance with the original by the authority issuing the document, notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee.

→ European Baccalaureate Diploma (EB) and International Baccalaureate Diploma (IB) should be submitted to the Admission Center, not directly at the faculty.