Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów na studia będących Obywatelami Polskimi

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata na studia I stopnia

NOWA MATURA (%)  (matura zdawana po 2005 roku. Obowiązująca skala to 0-100%)
 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja) - ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia świadectwa dojrzałości + aneksu gdy wystawiono

 

STARA MATURA (oceny) (matura zdawana przed 2005 rokiem. Obowiązująca skala ocen to 1-6)
 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja) - ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • potwierdzona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej

 

MATURA ZAGRANICZNA (dyplom wydany za granicą)
 • podpisany formularz wzięcia udziału w rekrutacji (wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja) - ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – wraz z uznaniem i  zalegalizowaniem (Apostille lub legalizacja). Zabierz ze sobą także oryginały dokumentów, który przedstawisz do wglądu w komisji. Jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą – kserokopie dokumentów muszą być potwierdzona notarialnie
 • oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski, sporządzony przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli świadectwo posiada Apostille – również musi być przetłumaczone (nie dotyczy Apostille wydanych w języku angielskim)
 • jeśli zagraniczne świadectwo maturalne nie zawiera informacji o uprawnieniach do kontynuacji nauki na studiach wyższych w danym państwie, wówczas należy uzyskać odrębny dokument (zaświadczenie) na ten temat od władz edukacyjnych w państwie, w którego systemie edukacji świadectwo zostało wydane

Więcej informacji >>https://pg.edu.pl/rekrutacja/maturazagraniczna

MATURA MIĘDZYNARODOWA IB  (dyplom wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie)
 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja- ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu IB /W przypadku niemożności przedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, kandydat do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom IB dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu

 

dodatkowo jeżeli:
 • zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu /zdawaną na terenie RP
 • na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)
Documents required from the candidate for Undergraduate level
for Polish citizens

printed and signed recruitment form from eRekrutacja system,

copy of matriculation diploma (high school diploma) in the original language - certified for consistency with the original by a notary public or GUT Admission Centre or the Faculty Admission Committee, appended with its Polish translation attested by a sworn translator,

apostille/legalization + nostrification if needed, or another document  which entitles the holder to apply to the higher education institution in the country of issue; if the certificate is not recognized by law, it is necessary to contact the school board of education (does not apply to IB / EB matriculation),

International Baccalaureate diploma - IB diploma (if the candidate is not yet in possession of the diploma — a transcript of the grades stamped by the school, and a certificate from the school ensuring that the diploma will be issued at a later date)

on your recruitment account (e-Rekrutacja) there appears information that the recruitment fee has not yet been received you must provide proof of payment - recruitment fee payment slip. (note: for each candidate, the eRekrutacja system generates an individual bank account number).

note: please do not submit original documents, but notarized copies or copies attested by GUT Admission Centre or Faculty Admission Committee)

Important information

You need to submit paper version of your documents according to the schedule — electronic documents are not enough!

→ Admission for the field of Architecture is carried out in a two-step procedure:
a) the first stage - a competition, a two-part test of predisposition to the profession of architect (freehand drawing, tests). The candidate is obliged to take both parts of the test.
b) the second stage - the competition of candidate’s points in the subjects of mathematics, Polish and foreign language.

Please check the dates of exams in the schedule.

→ One set of the required documents should be submitted in a white, unmarked file.

→ A candidate may submit the required documents to the Faculty Admission Committee (FAC) in person, or they can be delivered by post, courier or by third parties. If the documents are sent by post, the date of their receipt by the FAC of Gdańsk University of Technology is applicable, not the date on the postmark. Remember that photocopies of documents should be authenticated.

→ A copy of the matriculation diploma may be certified for compliance with the original by a notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee. A copy of the ID card or other document confirming the identity of the candidate for studies may be certified for compliance with the original by the authority issuing the document, notary, Admission Centre or the Faculty Admission Committee.

→ European Baccalaureate Diploma (EB) and International Baccalaureate Diploma (IB) should be submitted to the Admission Center, not directly at the faculty.