Dokumenty wymagane od kandydata /DYPLOM POLSKI

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów

→ zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen z indeksu studiów I stopnia

 → jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla → każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

jeżeli aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na stronie wydziału >>ZOBACZ<<

 

Dokumenty wymagane od kandydata /DYPLOM ZAGRANICZNY

 → formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem - z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych) (dokumenty wydane w języku angielskim nie muszą być tłumaczone)

apostille/legalizacja + nostryfikacja, jeśli potrzebna oraz dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania

→ kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka w jakim prowadzone będą studia:
polski <<zobacz>>  (nie dotyczy posiadaczy świadectw ukończenia szkoły średniej bądź dyplomów ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym)
lub angielski <<zobacz>>

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

jeżeli aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na stronie wydziału >>ZOBACZ<<

 

 

Ważne informacje!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz do komisji rekrutacyjnej jakiego wydziału mają one trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy nie dotrą one na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale

→ dokumenty należy złożyć w białej nieopisanej teczce - jeden komplet dokumentów

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, bądź przez osoby trzecie. W przypadku, gdy dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich wpływu na Uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

uwaga: prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię dyplomu może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.