Komplet dokumentów należy złożyć we właściwej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 11-19 lipca 2019r. Nie wcześniej, nie później.

Dokumenty wymagane od kandydata /DYPLOM POLSKI

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów /w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata. Następnie kandydat musi dostarczyć, na Politechnikę Gdańską dyplom ukończenia studiów

→ zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen z indeksu studiów I stopnia

dodatkowo jeżeli:

na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na stronie wydziału >>ZOBACZ<<

 

Dokumenty wymagane od kandydata /DYPLOM ZAGRANICZNY

 → formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem - z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych) (dokumenty wydane w języku angielskim nie muszą być tłumaczone)

apostille/legalizacja + nostryfikacja, jeśli potrzebna oraz dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania

dodatkowo jeżeli:

na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na stronie wydziału >>ZOBACZ<<

 

 

Ważne informacje!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz do komisji rekrutacyjnej jakiego wydziału mają one trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy nie dotrą one na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale

→ dokumenty należy złożyć w białej nieopisanej teczce - jeden komplet dokumentów

→ musisz przesłać papierową wersję swoich dokumentów zgodnie z terminarzem

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, bądź przez osoby trzecie. W przypadku, gdy dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich wpływu na Uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

uwaga: prosimy nie przesyłać oryginałów, kopię dyplomu może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

→ co to jest średnia ważona?

 

•••

Documents required from the candidate for Postgraduate level

for Polish citizens

printed and signed application form from eRekrutacja  system,

copy of a legalised diploma with attached  apostille or another document  of graduation abroad, which entitles the holder to apply to the second-cycle course in the country where it was issued, and which is considered to be equivalent to a Polish diploma of  graduation of first-cycle studies, in accordance with the regulations referring to attestations  of graduation diplomas recognized abroad in the original language, appended with its Polish translation attested by a sworn translator. English versions of documents do not have to be translated.

 → on your recruitment account (e-Rekrutacja) there appears information that the recruitment fee has not yet been received you must provide proof of payment - recruitment fee payment slip. (note: for each candidate, the eRekrutacja system generates an individual bank account number).

 you apply for the second-cycle studies in the field of Architecture – apart from the  required documents you are obliged to provide a PORTFOLIO (see the details in appendix COMPONENTS OF PORTFOLIO)., as stated in the recruitment procedure.

ADMISSION RULES FOR PROSPECTIVE STUDENTS OF SECOND DEGREE STUDY

COMPONENTS OF PORTFOLIO

note: please do not submit original documents, but notarized copies or copies attested by GUT Admission Centre or Faculty Admission Committee)

Important information

You need to submit paper version of your documents according to the schedule — electronic documents are not enough!

One set of required documents should be submitted in a white, unmarked file.

A candidate may submit the required documents to the Faculty Admission Committee (FAC) in person, or they can be delivered by post, courier or by third parties. If the documents are sent by post, the date of their receipt by the FAC Gdańsk University of Technology is applicable, not the date on the postmark. Remember that photocopies of documents should be authenticated.

A copy of the Diploma may be certified for compliance with the original by a notary or the Faculty Admission Committee. A copy of the ID card or any other document confirming the identity of the candidate for studies may be certified for compliance with the original by the authority issuing the document, notary public, Admission Centre or the Faculty Admission Committee.