Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów na studia będących Obywatelami Polskimi

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata na studia II stopnia 

DYPLOM POLSKI
 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja) - ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów /w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata. Następnie kandydat musi dostarczyć, na Politechnikę Gdańską dyplom ukończenia studiów
 • zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen z indeksu studiów I stopnia

 

DYPLOM ZAGRANICZNY
 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja) - ten sam, którego skan zamieściłeś w systemie podczas trwania naboru
 • poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem - z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wydane w jęz. angielskim nie muszą być tłumaczone
 • apostille/legalizacja + uznanie/nostryfikacja, jeśli wymagane oraz dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania

 

Więcej informacji
 • Dyplomy mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku nostryfikacji przez uczelnię. Uznanie z mocy prawa dotyczy dyplomów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, wydanych przez uczelnię lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państwa, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Uznanie w wyniku nostryfikacji przez uczelnię. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek w sprawie nostryfikacji (zgodnie z art. 327 ust. 4 ustawy).
 • Apostille. Jeżeli dyplom został wydany przez uczelnię lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć dyplom wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. Lista instytucji i urzędów uprawnionych do nadawania klauzul apostille >>https://www.hcch.net /Legalizacja. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną Konwencji, legalizacji może dokonać: konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument /lub władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument
 • Dyplom wydany w języku innym niż język polski lub angielski wymaga złożenia na uczeni oryginału tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego dyplomu musi być sporządzone przez: osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl /lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) /lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument /lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument
dodatkowo jeżeli:
 • na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)
 • aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na >>stronie wydziału

Documents required from the candidate for Postgraduate level

for Polish citizens
 •  printed and signed application form from eRekrutacja  system,
 •  copy of a legalised diploma with attached  apostille or another document  of graduation abroad, which entitles the holder to apply to the second-cycle course in the country where it was issued, and which is considered to be equivalent to a Polish diploma of  graduation of first-cycle studies, in accordance with the regulations referring to attestations  of graduation diplomas recognized abroad in the original language, appended with its Polish translation attested by a sworn translator. English versions of documents do not have to be translated.
 •   on your recruitment account (e-Rekrutacja) there appears information that the recruitment fee has not yet been received you must provide proof of payment - recruitment fee payment slip. (note: for each candidate, the eRekrutacja system generates an individual bank account number).
 •   you apply for the second-cycle studies in the field of Architecture – apart from the  required documents you are obliged to provide a PORTFOLIO (see the details in appendix COMPONENTS OF PORTFOLIO)., as stated in the recruitment procedure.

ADMISSION RULES FOR PROSPECTIVE STUDENTS OF SECOND DEGREE STUDY

COMPONENTS OF PORTFOLIO

note: please do not submit original documents, but notarized copies or copies attested by GUT Admission Centre or Faculty Admission Committee)

Important information

 •  You need to submit paper version of your documents according to the schedule — electronic documents are not enough!
 •  One set of required documents should be submitted in a white, unmarked file.
 •  A candidate may submit the required documents to the Faculty Admission Committee (FAC) in person, or they can be delivered by post, courier or by third parties. If the documents are sent by post, the date of their receipt by the FAC Gdańsk University of Technology is applicable, not the date on the postmark. Remember that photocopies of documents should be authenticated.
 •  A copy of the Diploma may be certified for compliance with the original by a notary or the Faculty Admission Committee. A copy of the ID card or any other document confirming the identity of the candidate for studies may be certified for compliance with the original by the authority issuing the document, notary public, Admission Centre or the Faculty Admission Committee.