ŚWIADECTWA WYDANE W ZAGRANICZNYCH SYSTEMACH EDUKACJI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH KANDYDACI UBIEGAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA MUSZĄ BYĆ

UZNANE ZALEGALIZOWANE PRZETŁUMACZONE

Uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty

 

Uznanie z mocy prawa dotyczy świadectw uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państwa, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Białoruś, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

 

Uznanie w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Jeżeli świadectwo nie jest  uznawane z mocy prawa to podlega procedurze uznania. Kandydat na studia musi przedstawić decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty. Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Kuratorium oświaty właściwym dla Gdańska jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku >>http://bip.kuratorium.gda.pl

To poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu i jest autentyczny

 

Apostille. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć świadectwo wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. W niektórych państwach wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do uzyskania Apostille przed wywiezieniem świadectwa z kraju jego wystawienia. Każde z państw  konwencji haskiej wyznacza własne organy właściwe do nadawania Apostille. Lista instytucji i urzędów, które są właściwe w poszczególnych państwach do nadawania klauzul apostille >>https://www.hcch.net

 

Legalizacja. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną Konwencji, legalizacji może  dokonać: konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo /lub władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo

Świadectwo wydane w języku innym niż język polski wymaga złożenia na uczeni oryginału tłumaczenia przysięgłego

 

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa musi być sporządzone przez: osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl /lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) /lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo /lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo

INFORMACJE DODATKOWE

Sposób postępowania ze świadectwami uzyskanymi w poszczególnych krajach

Kraj Legalizacja
czy
Apostille
Wymagane uznanie w wyniku postępowania w kuratorium oświaty
Afganistan Legalizacja TAK
Albania Apostille TAK
Algieria Legalizacja TAK
Angola Legalizacja TAK
Arabia Saudyjska Legalizacja TAK
Argentyna Apostille TAK
Armenia Apostille TAK
Australia Apostille NIE
Austria Apostille NIE
Azerbejdżan Apostille TAK
Bahrajn Apostille TAK
Bangladesz Legalizacja TAK
Białoruś Apostille NIE
Belgia Apostille NIE
Boliwia Apostille TAK
Bośnia i Hercegowina Apostille TAK
Brazylia Apostille TAK
Bułgaria Apostille NIE
Chile Apostille NIE
Chiny Legalizacja NIE
Chorwacja Apostille NIE
Cypr Apostille NIE
Czarnogóra Apostille TAK
Czechy Apostille NIE
Dania Apostille NIE
Egipt Legalizacja TAK
Ekwador Apostille TAK
Estonia Apostille NIE
Etiopia Legalizacja TAK
Finlandia Apostille NIE
Francja Apostille NIE
Grecja Apostille NIE
Gruzja Apostille TAK
Gwatemala Apostille TAK
Hiszpania Apostille NIE
Holandia Apostille NIE
Honduras Apostille TAK
Hongkong Legalizacja TAK
Islandia Apostille NIE
Indie Apostille TAK
Indonezja Legalizacja TAK
Irak Legalizacja TAK
Iran Legalizacja TAK
Irlandia Apostille NIE
Izrael Apostille NIE
Japonia Apostille NIE
Jordania Legalizacja TAK
Kamerun Legalizacja TAK
Kanada Legalizacja NIE
Katar Legalizacja TAK
Kazachstan Apostille TAK
Kenia Legalizacja TAK
Kirgistan Apostille TAK
Kolumbia Apostille TAK
Kongo Legalizacja TAK
Kraj Legalizacja
czy
Apostille
Wymagane uznanie w wyniku postępowania w kuratorium oświaty
Kostaryka Apostille TAK
Korea Południowa Apostille NIE
Korea Północna Legalizacja TAK
Kuba Legalizacja TAK
Kuwejt Legalizacja TAK
Liban Legalizacja TAK
Libia Legalizacja TAK
Lichtensztajn Apostille NIE
Litwa Apostille NIE
Luksemburg Apostille NIE
Łotwa Apostille NIE
Macedonia Apostille TAK
Malta Apostille NIE
Makau Apostille TAK
Maroko Apostille TAK
Mauritius Apostille TAK
Meksyk Apostille NIE
Mongolia Apostille TAK
Mołdawia Apostille TAK
Namibia Apostille TAK
Niemcy Apostille NIE
Nikaragua Apostille TAK
Nowa Zelandia Apostille NIE
Norwegia Apostille NIE
Oman Apostille TAK
Panama Apostille TAK
Pakistan Legalizacja TAK
Peru Apostille TAK
Paragwaj Apostille TAK
Portugalia Apostille TAK
Republika Południowej Afryki Apostille TAK
Rosja Apostille TAK
Rumunia Apostille NIE
Serbia Apostille TAK
Słowacja Apostille NIE
Słowenia Apostille NIE
Stany Zjednoczone Ameryki Apostille NIE
Sudan Legalizacja TAK
Suriman Apostille TAK
Szewcja Apostille NIE
Szwajcaria Apostille NIE
Tadżykistan Apostille TAK
Tajlandia Legalizacja TAK
Turcja Apostille NIE
Uganda Legalizacja TAK
Ukraina Apostille NIE
Urugwaj Apostille TAK
Uzbekistan Apostille TAK
Wielka Brytania Apostille NIE
Wietnam Legalizacja TAK
Wenezuela Apostille TAK
Węgry Apostille NIE
Włochy Apostille NIE
Zjednoczone Emiraty Arabskie Legalizacja TAK

Wielka Brytania

Niezbędne dokumenty

 • certyfikaty  egzaminów z minimum 3 przedmiotów na poziomie GCE A-Level lub świadectwa BTECS Higher National Diploma – oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • wszystkie dokumenty muszą być opatrzone Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena Punkty

A*

100

A

90

B

75

C

60

D

45

E

30

Uwaga: Wyniki z  As-level (Advanced Subsidiary) i GCSE (General Certificate of Secondary Education) nie uprawniają do podjęcia studiów wyższych.  

Niemcy

Niezbędne dokumenty

 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife wraz z wynikami egzaminu maturalnego (Abiturprüfung) lub Zeugnis der Fachoberschule oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • wszystkie dokumenty musza być opatrzone Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena (skala liczbowa 1-6)

Ocena - skala słowna

Ocena - skala punktowa

Punktacja

Abiturprüfung- poziom rozszerzony

Abiturprüfung- poziom podstawowy

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Zeugnis der Fachoberschule

1

Sehr Gut

15,14,13

100

60

50

60

2

Gut

12,11,10

90

54

45

54

3

Befriedigend

9,8,7

75

45

38

45

4

Ausreichend

6,5,4

50

30

25

30

5

Mangelhaft

3,2,1

30

18

15

18

6

Ungenügend

 

0

0

0

0

Uwaga: Jeżeli z danego przedmiotu był zdawany egzamin ustny i egzamin pisemny to pod uwagę brany jest wynik z egzaminu pisemnego. Jeżeli na świadectwie są podane oceny z 4 semestrów to punkty są obliczane na podstawie średniej z tych ocen.

USA

Niezbędne dokumenty

 • Certyfikaty  egzaminu SAT (Scholastic Aptitude Test) i  SAT Subject Test (jeżeli był zdawany z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia) lub egzaminu ACT (American College Testing Program) lub egzaminu AP (Advanced Placement) – oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • wszystkie dokumenty musza być opatrzone Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena

Ocena (z egzamiu AP)

Punkty rekrutacyjne

Advanced Placement

High School Diploma

SAT (Math Score)

SAT Subject Test

ACT

A+

5

100

50

wynik egzaminu / 8

wynik egzaminu / 8

wynik egzamnu *2,8

A

4

80

48

B

3

60

40

C

2

40

35

D

1

20

25

E

 

 

15

Norwegia

Niezbędne dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami maturalnymi (Vitnemål fra den Videregående Skolen) – oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • dokument musi być opatrzony Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena z roku szkolnego

Punkty rekrutacyjne

Ocena  z egzaminu końcowego

Punkty rekrutacyjne

6

50

6

80

5,5

73

5

42

5

67

4,5

60

4

33

4

53

3,5

47

3

25

3

40

2,5

33

2

17

2

27

1

0

1

0

Francja

Niezbędne dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami maturalnymi (Baccaulaureat) – oryginał do wglądu +  kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • dokument musi  być opatrzony Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena 

Punkty rekrutacyjne

Baccaulaureat

Ocena na świadectwie

20

100

50

19

93

47

18

86

43

17

79

40

16

72

36

15

65

33

14

58

29

13

51

26

12

44

22

11

37

19

10

30

15

1-9

0

 

Irlandia

Niezbędne dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami maturalnymi (Ardteist) – oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • dokument musi być opatrzony Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena

Ocena

Punkty rekrutacyjne

Ardteist Ordinary level (poziom podstawowy)

 Ardteist Higher level (poziom rozszerzony)

O1

H1

60

100

O2

H2

53

89

O3

H3

47

79

O4

H4

41

69

O5

H5

35

59

O6

H6

29

49

O7

H7

23

39

Austria

Niezbędne dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami maturalnymi (Berufsreifezeugnis lub  Reifeprüfungszeugnis) – oryginał do wglądu + kserokopia lub kopia potwierdzona notarialnie
 • dokument musi być opatrzony Apostille
 • wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych >>https://www.gov.pl. Oryginał tłumaczenia musi być złożony na uczelni.

Sposób przeliczania punktów

Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena (skala liczbowa 1-5) Ocena (skala słowna) Punkty rekrutacyjne
1 Sehr Gut 100
2 Gut 80
3 Befriedigend 60
4 Genügend  40
5 Nicht genügend 0