Nowa matura

ZOBACZ

Stara matura

ZOBACZ

Inne matury

ZOBACZ

Dokumenty wymagane od kandydata zdającego nową maturę — studia I stopnia

→ formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)

→ poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia świadectwa maturalnego

jeżeli zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu

jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)

Pamiętaj!

zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)

→ jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce

→ dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione

→ kopię świadectwa maturalnego i dyplomu może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.