ARCHITEKTURA (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Co po studiach

  • przede wszystkim samodzielna, twórcza praca zawodowa
  • indywidualna lub zespołowa działalność zawodowa z obszaru architektury i urbanistyki
  • współpraca ze specjalistami z dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych
  • projektowanie i realizowanie inwestycji
  • wiele wyzwań związanych z odpowiedzialnością za harmonijne kształtowanie przestrzeni, w której funkcjonujesz także ty sam

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów magistrów inżynierów architektów do twórczej, samodzielnej pracy zawodowej i wyposażenie ich w niezbędny zasób wiedzy podstawowej. Pozwoli to im na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej, a także wpoi nawyk kształcenia ustawicznego. W wyniku kształcenia absolwenci mają być przygotowani do:

  • działalności zawodowej w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych,
  • współpracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania,
  • projektowania i realizacji inwestycji,
  • umiejętnego kształtowania przestrzeni dla różnorodnych potrzeb w różnych skalach, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego jako istotnych elementów definiujących życie społeczeństwa.

Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!