ELEKTROTECHNIKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Specjalności: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka

Co po studiach?

Znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i  firmach badawczo-rozwojowych. Czekają na ciebie również kierownicze stanowiska w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw. Cenisz nowatorstwo? Będziesz więc miał szansę projektować innowacyjne urządzenia elektryczne i wdrażać nowe technologie

Studia są prowadzone również w trybie niestacjonarnym na specjalnościach: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!