GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Specjalność Urbanistyka

Otrzymasz przygotowanie do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego. Specjalność „Urbanistyka” stanowi wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych

Co po studiach

  • posiądziesz zdolność podejmowania działalności zawodowej w zakresie urbanistyki,  realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych, na międzynarodowej arenie rynku pracy, oraz przy współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i różnych kręgów kulturowych
  • znajdziesz zatrudnienie przy planowaniu i projektowaniu inwestycji w skali kwartału zabudowy, miasta oraz obszaru metropolitalnego
  • nauczysz się rozwiązywać dylematy i problemy wiążące się z transformacją i rewitalizacją struktur istniejących oraz opracowywać kompleksowe strategie przekształceń przestrzeni tzw. „obszarów problemowych”
  • będziesz posiadać przygotowanie do mediacji w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni

 

Specjalność Zintegrowane Zarządzanie Strefa Przybrzeżną

Stosowanie inteligentnych technologii w gospodarczym wykorzystaniu obszarów przybrzeżnych i morskich wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności pozyskiwania danych o przestrzeni morskiej i wykorzystywania tych danych w procesie planowania przestrzennego w strefach przybrzeżnych oraz w zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy. Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie jest obecnie realizowana na żadnej polskiej uczelni

Co po studiach?

  • zapoznasz się z zasadami kształtowania przestrzennego styku lądu i morza, w tym obszarów morskich i strefy przybrzeżnej, obszarów portowych i struktur portowo-przemysłowych związanych z gospodarką morską, oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody
  • nauczysz się rozwiązywać konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej, w tym współzależnością rozwoju portu i miasta portowego
  • znajdziesz zatrudnienie w podmiotach zajmujących się gospodarką przestrzenną (instytucjach rządowych i samorządowych posiadających kompetencje w zakresie planowania przestrzennego), a także w szeregu instytucjach związanych z gospodarką morską lub działających w strefie przybrzeżnej, które zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady EU będą musiały w najbliższych latach wdrożyć zintegrowanym zarządzaniem obszarami i infrastrukturą przybrzeżną

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym