INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia w jęz. polskim i angielskim)

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  I ŚRODOWISKA

Specjalności: Inżynieria sanitarna

Profile: Infrastruktura wodna; Sieci i instalacje; Technologie w inżynierii środowiska; Environmental Engineering

Co po studiach?

Możesz dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Niewykluczone, że swoje miejsce znajdziesz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Możesz też związać się z  nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej

Kierunek jest prowadzony również w trybie niestacjonarnym na specjalności inżynieria sanitarna

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!