Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia ustala się w wysokości:

►150 zł - kierunek architektura – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,

►85 zł - pozostałe kierunki.

Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danej formie studiów oraz  formie kształcenia.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

►gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów,

►gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Działu Kształcenia wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia płatności.

W przypadku rekrutacji na semestr zimowy podanie o zwrot opłaty można składać najpóźniej do końca października roku w którym odbył się nabór,  natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni do końca lutego roku, w którym odbył się nabór. W innych niż ww. przypadki opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi, a złożone w tej sprawie podanie nie zostanie rozpatrzone.

>> POBIERZ WNIOSEK <<