Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala się w wysokości:
1. 150 zł – kierunek architektura (w przypadku kandydatów na studia I stopnia)
2. 85 zł – pozostałe kierunki.

Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danej formie studiów oraz formie kształcenia.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi tylko w następujących przypadkach:
a) gdy wpłaty dokonał kandydat, który zdawał egzamin maturalny w bieżącym roku i nie zdał tego egzaminu. Zwrot opłaty następuje na podstawie zaświadczenia o niezdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku kandydatów na kierunek architektura, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta, w związku z kosztami przeprowadzenia tego sprawdzianu zostanie zwrócona tylko część opłaty;
b) gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów;
c) gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Działu Kształcenia wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia płatności.
W przypadku rekrutacji na semestr zimowy podanie o zwrot opłaty można składać najpóźniej do końca października roku, w którym odbył się nabór, natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni do końca lutego roku, w którym odbył się nabór. W innych niż ww. przypadki opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

>> POBIERZ WNIOSEK <<