Automatycznie wygenerowane progi punktowe po rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiów

Wydział

Limit na kursie

Punkty minimalne

Architektura

WA

195

87,60

Gospodarka przestrzenna

45

68,00

Biotechnologia

WCh

140

61,34

Chemia

100

54,48

Chemia budowlana

30

50,34

Green Technologies and Monitoring

25

54,94

Inżynieria materiałowa

60

50,98

Korozja

30

50,94

Technologia chemiczna

120

50,20

Zielone technologie i monitoring

50

50,82

Automatyka i Robotyka

WEiA

110

70,40

Elektrotechnika

125

66,00

Energetyka

65

64,32

Energy Technologies

10

59,40

Automatyka i Robotyka

WETI

110

74,40

Elektronika i telekomunikacja

240

67,38

Informatyka

210

83,56

Inżynieria biomedyczna

120

65,66

Inżynieria danych

65

80,96

Fizyka Techniczna

WFTiMS

100

55,78

Inżynieria materiałowa

45

58,36

Matematyka

120

68,22

Nanotechnologia

150

55,36

Budownictwo

WILiŚ

400

63,00

Geodezja i kartografia

105

62,02

Inżynieria środowiska

140

56,22

Transport

105

66,42

Energetyka

WM

60

69,64

Energy Technologies

10

80,02

Inżynieria materiałowa

60

69,84

Inżynieria mechaniczno-medyczna

90

69,18

Mechanika i budowa maszyn

170

69,00

Mechanika i budowa maszyn (w języku angielskim)

30

73,00

Mechatronika

95

69,06

Zarządzanie i inżynieria produkcji

90

69,00

Energetyka

WOiO

80

60,06

Energy Technologies

10

63,58

Oceanotechnika

280

60,00

Transport

120

60,12

Analityka gospodarcza

WZiE

30

78,56

Ekonomia

30

73,20

Zarządzanie inżynierskie

75

70,02

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

10

71,38

 

Minimalny odgórnie ustalony przez wydział próg punktowy w rekrutacji podstawowej na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 (na możliwych do uzyskania 125 pkt, w przypadku kierunku architektura - 225)

*minimum punktowe uwzględnia tylko liczbę punktów z egzaminu maturalnego. Minimum należy powiększyć o liczbę punktów z egzaminu predyspozycji do zawodu architekta. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej: a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu; b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

Kierunek

Wydział

studia

stacjonarne

niestacjonarne

Architektura

WA

50*

-

Gospodarka przestrzenna

50

-

Biotechnologia

WCH

50

-

Chemia

50

-

Chemia budowlana

50

-

Inżynieria materiałowa

50

-

Korozja

50

-

Technologia chemiczna

50

-

Zielone technologie i monitoring

50

-

Automatyka i robotyka

WETI

60

-

Elektronika i telekomunikacja

60

-

Informatyka

60

55

Inżynieria danych

60

-

Inżynieria biomedyczna

60

-

Automatyka i robotyka

WEIA

63

-

Elektrotechnika

56

38

Energetyka

56

-

Fizyka techniczna

WFTIMS

50

-

Inżynieria materiałowa

50

-

Matematyka

50

-

Nanotechnologia

50

-

Budownictwo

WILIS

55

-

Geodezja i kartografia

55

100

Inżynieria środowiska

45

-

Transport

55

-

Energetyka

WM

69

-

Inżynieria materiałowa

69

-

Inżynieria mechaniczno-medyczna

69

-

Mechanika i budowa maszyn

69

57

Mechatronika

69

-

Zarządzanie i inżynieria produkcji

69

-

Energetyka

WOIO

60

-

Transport

60

-

Oceanotechnika

60

40

Analityka gospodarcza

WZIE

70

25

Ekonomia

60

-

Zarządzanie w jęz. angielskim

50

-

Zarządzanie inżynierskie

55

25