Nowa matura

ZOBACZ

Stara matura

ZOBACZ

Inne matury

ZOBACZ

Dokumenty wymagane od kandydata zdającego starą maturę — studia I stopnia

Stara matura (oceny) WAŻNE INFORMACJE
  • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja)
  • potwierdzona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego poświadczona przez notariusza bądź uczelnię (PG)

W przypadku, gdy:

  • zaznaczyłeś w systemie eRekrutacja Olimpiadę/Konkurs - poświadczona przez uczelnie (PG) lub notariusza kopia dyplomu
  • na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)
  • Zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale)
  • Jeden komplet dokumentów należy złożyć w białej nieopisanej teczce.
  • Dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione.
  • Kopię świadectwa dojrzałości i dyplomu może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia może poświadczyć za zgodność z oryginałem organ wydający dokument, notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.