Dokumenty dla obywateli Polski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dokumenty dla obywateli Polski

Wymagania na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego
(elektroniczna rejestracja w systemie eRekrutacja
- zakładka skany)

 • wczytanie do systemu skanu świadectwa dojrzałości wraz z ewentualnym aneksem do świadectwa
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany (zalecane)

Dodatkowo

 • laureaci konkursów i olimpiad uznawanych w rekrutacji są zobowiązani do wczytania do systemu również kopii dokumentu potwierdzającego posiadane osiągnięcie

UWAGA! Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie dokonywania wpisu na listę  będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych.


Dokumenty wymagane przy wpisie na studia
(dostarczanie dokumentów po ogłoszeniu list osób "wstępnie przyjętych")

Wpisu dokonują jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia. Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do komisji rekrutacyjnej  wydziału prowadzącego dane  studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów w białej nieopisanej teczce.

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • dowód osobisty bądź paszport

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia wraz z jego oryginałem do wglądu,
 • zgoda rodzica na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 • pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik. (przykładowy wzór pełnomocnictwa)
  W takim wypadku zgodnie z treścią pełnomocnictwa legitymować się dowodem osobistym będzie pełnomocnik kandydata.

 Kandydaci z maturą zagraniczną 


Czy można wysłać dokumenty pocztą?

Jeżeli dokonałeś potwierdzenia swoich danych osobowych przez profil zaufany nie masz obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dokumenty były kompletne i dotarły na uczelnię w terminie (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez notariusza

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości potwierdzona przez notariusza
 • kserokopia potwierdzona notarialnie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia wraz z jego oryginałem do wglądu,
 • zgoda rodzica na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Dokumenty należy wysłać na adres:

Komisja Rekrutacyjna
Wydział …………………….
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA! Pamiętaj, aby dokumenty znalazły się w siedzibie uczelni zgodnie z datą podaną w harmonogramie rekrutacji.
Jeżeli nie potwierdziłeś danych osobowych profile zaufanym nie możesz wysłać dokumentów pocztą!


Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Jeżeli nie dokonałeś potwierdzenia swoich danych osobowych musisz osobiście udać się do komisji rekrutacyjnej  wydziału prowadzącego dane studia z kompletem dokumentów i dokonać wpisu na studia. Podczas wpisu będziesz poproszony o potwierdzenie swojej tożsamość poprzez okazanie do wglądu dowodu osobistego (lub paszportu).

Jeżeli nie możesz osobiście dokonać wpisu możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu poprzez udzielenie pełnomocnictwa, które musi być potwierdzone notarialnie. 
Pełnomocnik musi posiadać wszystkie dokumenty wymagane od kandydata oraz okazać dokument potwierdzający swoje dane osobowe .

UWAGA! Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram oraz listę wymaganych dokumentów i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

 

POWRÓT