Biotechnologia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biotechnologia

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Biotechnologia

Wiedza zdobyta w ramach każdej ze specjalizacji sprawia, że absolwent jest przygotowany opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach oraz projektowania i prowadzenia eksperymentów naukowych i prac badawczych w zakresie biotechnologii. 

Absolwent jest doskonale przygotowany do prowadzenia i wykorzystania badań molekularnych, zwłaszcza w aplikacjach biotechnologicznych. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i posiada umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Absolwent nabywa specjalistycznych umiejętności w ramach realizacji programu określonej specjalizacji: Biotechnologii Leków, Biotechnologii Molekularnej i Biotechnologii Żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny). Jest także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Biotechnologia leków
  Specjalność Biotechnologia Leków jest dedykowana absolwentom studiów I stopnia kierunku Biotechnologia lub pokrewnych. W ramach specjalności realizowane są przedmioty, które pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu chemii medycznej, mechanizmów działania leków, projektowania struktur chemicznych posiadających określoną aktywność biologiczną, podstawowych technik modelowania molekularnego oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych przydatnych w badaniach biologicznych. Zajęcia dydaktyczne realizują członkowie zespołów badawczych, zajmujących się badaniami farmakologicznymi potencjalnych leków przeciwnowotworowych, molekularnymi aspektami chemoterapii przeciwnowotworowej i przeciwgrzybowej, analizą chemometryczną i badaniem spektroskopowym leków oraz poszukiwaniem nowych celów molekularnych dla chemoterapii przeciwgrzybowej i potencjalnych leków przeciwdrobnoustrojowych. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Chemoterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, Badania przedkliniczne i kliniczne nowych leków, Związki biologicznie czynne pochodzenia naturalnego, Biofizyka makrocząstek czy Chemoterapeutyki przeciwnowotworowe.
 • Biotechnologia molekularna
  Specjalność Biotechnologia Molekularna ma charakter wybitnie interdyscyplinarnych. Odnajdzie się na niej pasjonat biologii, chemii organicznej, chemii fizycznej,  biochemii, inżynierii genetycznej, informatyki i wielu innych przedmiotów. Możliwości zatrudnienia są również wielokierunkowe – wszystkie jednak opierają się na kreatywności i umożliwiają rozwój. W czasie pandemii SARS-CoV-2 wielu naszych absolwentów znalazło zatrudnienie przy opracowywaniu testów wykrywających wirusa lub przeciwciała skierowane przeciwko niemu, przy przeprowadzeniu testów molekularnych. Inni absolwenci jak co roku znajdują zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych., w laboratoriach diagnostycznych Spora część absolwentów realizuje się w kontynuacji nauki na studiach III stopnia.
 • Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  Specjalność o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca zagadnienia teoretyczne z dziedzin chemicznych i przyrodniczych z wymiarem praktycznym, który obejmuje wiedzę na temat roli zjawisk i procedur chemicznych w tworzeniu żywności o dobrej jakości zdrowotnej i pożądanych cechach sensorycznych. W programie studiów II stopnia poruszane są zagadnienia z zakresu chemii żywności, funkcjonalnych składników żywności, mikrobiologii żywności, technik utrwalania żywności, technologii i biotechnologii żywności oraz projektowania procesów biotechnologicznych na potrzeby produkcji żywności. Duży nacisk kładzie się na rzetelną wiedzę dotyczącą praktycznych zagadnień związanych z produkcją żywności, co udaje się spełnić dzięki długotrwałej współpracy Katedry z zakładami produkującymi żywność. Wyposażenie Katedry w najnowocześniejszą aparaturę analityczną i pomiarową oraz urządzenia umożliwiające przeniesienie procesów produkcji żywności ze skali laboratoryjnej na skalę przemysłową pozwala studentom na poznanie najnowszych technik wykorzystywanych w produkcji i analizie żywności. Dzięki wiedzy i zdobytym umiejętnościom student jest przygotowany do prowadzenia, kontrolowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, a także procesów ukierunkowanych na otrzymywanie produktów o pożądanych cechach oraz potrafi zaprojektować i zrealizować projekty badawcze w zakresie biotechnologii.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • laboratoria badawczo-rozwojowe w firmach wykorzystujących biotechnologię
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł biotechnologiczny
 • instytuty naukowo-badawcze

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow