Inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ CHEMICZNY
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Inżynieria materiałowa

Wybierając studia II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, będziecie mieli możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy związanej z wykorzystaniem nauk ścisłych i nowoczesnych technik badawczych do projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów o różnym potencjalnym przeznaczeniu. Dowiecie się również jak udoskonalać i przetwarzać materiały konstrukcyjne i funkcjonalne.

Inżynieria Materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. „Materiały” to termin ogólny obejmujący wiele różnorodnych aspektów naszego życia. Przykłady materiałów można znaleźć prawie wszędzie. Nasza odzież, samochody, domy, urządzenia, zabawki… materiały są integralną częścią codziennego życia i nie bez powodu nazwy najważniejszych epok w rozwoju ludzkości nawiązują do nazw materiałów.
Materiały można podzielić na przykładowe ogólne kategorie: metale, ceramika, polimery, półprzewodniki i kompozyty. Naukowcy i inżynierowie zajmujący się materiałami badają wzorce zachowań różnych materiałów i sposoby ich wytwarzania, mając na celu opracowanie nowych. To sprawia, że ich praca jest kluczowa dla rozwoju medycyny, informatyki, energetyki, opracowań produktów konsumenckich, architektury, transportu etc.
Studia magisterskie na Inżynierii Materiałowej mają zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy na temat materiałów i ich potencjalnych zastosowań.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór na semestr letni
- studia 3 semestralne

nabór na semestr zimowy
- studia 4 semestralne
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Inżynieria korozyjna (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  umożliwia zdobycie wiedzy na temat  procesów korozji ogólnej, szczelinowej, selektywnej, wżerowej, naprężeniowej, pękanie korozyjne, erozja i kawitacja. Przedstawia metody oceny zagrożenia korozyjnego oraz technologie ochrony w warunkach różnych procesów korozyjnych. Ważnym elementem nauczania jest projektowanie systemów ochrony elektrochemicznej i powłokowej, nadzór i inspekcja systemów ochrony przed korozją, typy sensorów korozyjnych i zasady projektowania systemów monitorowania korozyjnego. Absolwent kierunku inżynieria korozyjna przygotowany jest do uzyskania kwalifikacji inspektora i projektanta prac korozyjnych oraz samodzielnej pracy w zakresie korozyjnej selekcji materiałów ich użyteczności.
 • Inżynieria materiałów polimerowych (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  umożliwia zdobycie wiedzy dającą  możliwości wykorzystania zaawansowanych metod analizy właściwości materiałów, tj. tworzyw sztucznych, metali, ceramiki inżynierskiej itp., w tym wykorzystania stosowanych w przemyśle programów symulacji komputerowej. Ponadto, zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z syntezą oraz przetwórstwem materiałów polimerowych, w tym kompozytów, laminatów, pian, itp.. Absolwent tej specjalności posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach projektujących, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie m.in. w przemyśle budowlanym, energetycznym, stoczniowym, medycznym, opakowaniowym, ale również w laboratoriach oraz instytutach badawczo-rozwojowych.
 • Inżynieria materiałów funkcjonalnych
  (prowadzona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)

  koncentruje się na projektowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów o preferowanych właściwościach. W trakcie studiów studenci poznają materiały specjalistyczne, takie jak ultralekkie aerożele, nadprzewodniki, przewodniki jonowe, szkła specjalne, materiały nanostrukturalne. Elementem programu jest praca z najnowocześniejszymi technikami  badawczymi z zakresu charakteryzacji materiałów, takimi jak metody dyfrakcyjne i spektroskopowe, analiza termiczna, techniki mikroskopii elektronowej i atomowej, badania nisko- i wysokotemperaturowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach badawczych, realizacji własnych badań oraz publikowania swoich wyników w czasopismach naukowych.
 • Zaawansowane techniki wytwarzania
  (prowadzona na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa)

  to specjalność która skupia się na całym spektrum technologii materiałowych, począwszy od procesu projektowania technologii przez wytwarzanie materiałów i aż do oceny własności użytkowych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, w tym w wielu przedsiębiorstwach Pomorza, Polski, w firmach zagranicznych, w uczelniach i instytutach, biurach projektowych, przedsiębiorstwach handlowych

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Przemysł chemiczny, metalurgiczny, tworzyw sztucznych
 • Medycyna, implantologia i biomateriały
 • Przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy
 • Energetyka
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Elektronika i optoelektronika
 • Centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow