Technologie kosmiczne i satelitarne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologie kosmiczne i satelitarne

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

TKiS

Jest to międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek, dostarczający specjalistycznej wiedzy o technologiach kosmicznych i ich zastosowaniach: mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, misje kosmiczne, telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna.

Kierunek studiów Technologie kosmiczne i satelitarne prowadzony jest wspólnie przez 4 trójmiejskie uczenie: Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański. Kształcenie na tym kierunku wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w wysoce innowacyjnej dziedzinie technologii związanych z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Obecnie powstaje, również na Pomorzu, wiele krajowych podmiotów działających w tej branży, zwiększa się także liczba polskich oddziałów zachodnich korporacji związanych z sektorem kosmicznym.
Absolwent kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę zarówno z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również z zagadnień specjalistycznych – obejmujących, oprócz wymienionych na początku, także mechatronikę w zastosowaniach kosmicznych, kosmiczne technologie bezpieczeństwa czy podstawy prawne działalności w kosmosie. Będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności, a także do samodzielnego dalszego poszerzania swojej wiedzy.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz innych pokrewnych dziedzinach. Nabędą także cennych umiejętności dotyczących doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedmiotowym obszarze. W ramach studiów będą projektować urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne oraz implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych. Zdobędą również wiedzę z zakresu etyki prowadzenia badań naukowych w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz wieloaspektową świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań w branży IC. Więcej
 • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej
  (prowadzona na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa)
  absolwenci poznają tajniki dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa, czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Każdy absolwent będzie potrafił dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Studenci zdobędą także wiedzę oraz umiejętności związane z budową, działaniem oraz zastosowaniem systemów nawigacji satelitarnej. Należy podkreślić, że dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG (kategoria naukowa A) mają możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Dyplom ten stanowi swoisty paszport do pracy na stanowisku inżyniera we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Stanowi on odpowiednik nostryfikacji. Więcej
 • Engineering and Management of Space Systems – specjalność międzynarodowa
  Zapraszamy na studia na nowej specjalności Engineering and Management of Space Systems (EMSS) w ramach projektu SpaceBriGade prowadzonego przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Hochschule Bremen w Niemczech (HSB). Obecnie zostanie uruchomiona druga edycja tych studiów.


  W ramach specjalności EMSS student zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów kosmicznych, obejmującej poszczególne etapy projektowania, budowy, testowania oraz użytkowania złożonych rozwiązań i systemów takich jak sztuczne satelity Ziemi, z zakresu realizacji i zarządzania interdyscyplinarnymi projektami w międzynarodowych zespołach, kosmicznych systemów napędowych, a także mechaniki, mechatroniki i robotyki w zastosowaniach kosmicznych oraz telekomunikacji, nawigacji i teledetekcji satelitarnej.

  Jeśli, oprócz zainteresowania branżą kosmiczną, nowymi technologiami i zdobyciem konkurencyjnego wykształcenia magisterskiego, dobrze czujesz się w międzynarodowym towarzystwie i myślisz o studiowaniu za granicą i poznaniu jednego z czołowych ośrodków sektora kosmicznego w Europie Zachodniej, to właśnie jest miejsce dla Ciebie.

  Studia będą odbywać się w języku angielskim, w Gdańsku i w Bremie. Studenci otrzymają stypendia. Studenci chętni do uczestniczenia w projekcie SpaceBrigade biorą udział w standardowej rekrutacji na studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne prowadzone (w języku polskim) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Następnie, na przełomie lutego i marca 2022 r., wśród studentów przyjętych na obie specjalności kierunku TKiS prowadzone na PG, chętnych do udziału w projekcie SpaceBriGade, komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli PG oraz HSB wyłoni osoby, które będą studiować na międzynarodowej specjalności EMSS.

  Więcej informacji o międzynarodowych polsko-niemieckich studiach Engineering and Management of Space Systems można znaleźć tutaj: https://pg.edu.pl/spacebrigade.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Uczelnie, jednostki naukowe i inne podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych.
 • Korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim i światowym, otwierające coraz liczniej swoje oddziały w Polsce.
 • Mniejsze lokalne podmioty działające w segmencie kosmicznym i satelitarnym, oferujące rozwiązania z zakresu telekomunikacji satelitarnej, nawigacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej, geodezji i kartografii, budowy satelitów, robotów i pojazdów kosmicznych, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.
 • Rządowe agencje i inne instytucje zajmujące się problematyką kosmiczną, jak np. Polska Agencja Kosmiczna.

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow