Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich

Terminarz rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja na studia stacjonarne  rozpocznie się 11 maja 2021 r. a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne  rozpocznie się 6 lipca 2021 r. a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021 r.

Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r.

Terminarz rekrutacji (za wyj. kier. architektura) na rok akademicki 2020/2021

11.05.2020

09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia

17.08.2020

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych na koncie

19-25.08.2020

 

Załączanie skanów* dokumentów w systemie

31.08.2020

15:00

Publikacja wyników rekrutacji

1-30.09.2020

-

Osoby przyjęte na studia wysyłają** uwierzytelnione  dokumenty na wydział

 

Terminarz rekrutacji na kierunek architektura na rok akademicki 2020/2021

11.05.2020

09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia

22.07.2020

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na kierunek architektura. Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek

23.07.2020

12:00

Rozpoczęcie sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej  - publikacja tematyki prac do wykonania na kontach kandydatów

28.07.2020

 

Koniec sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej. Ostatni dzień (decyduje data stempla pocztowego) przesyłania oryginałów prac + oświadczenia o autorstwie prac (wersja papierowa) na adres:

Wydział Architektury
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

10.08.2020

12:00

Publikacja wyników ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. Zaliczenie sprawdzianu uprawnia do przejścia do dalszej części postępowania rekrutacyjnego - konkursu świadectw

17.08.2020

23:59

Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych na koncie

19-25.08.2020

 

Załączanie skanów* dokumentów w systemie

31.08.2020

15:00

Publikacja wyników rekrutacji

1-30.09.2020

-

Osoby przyjęte na studia wysyłają** uwierzytelnione  dokumenty na wydział

 

SPRAWDZIAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2020 formę zdalną. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu to 23-28.07.2020 r.

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3):

  • 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
  • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
  • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
  • 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata

W dniu 23.07.2020 r. będą podane szczegółowe polecenia odnośnie wymaganych prac, na wykonanie których będzie przeznaczone 5 dni. Następnie oryginały prac należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA. Aby zapewnić bezstronną ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i nr PESEL autora.

W wyjątkowych sytuacjach prace będzie też można złożyć na terenie uczelni. Prace będą przyjmowane  dziekanacie Wydziału Architektury (pokoju 315 Gmach Główny)  w godz. 8.00- 14.00.  do dnia 28.07.20 . Prace wraz kopertą z danymi i oświadczeniem muszą być zapakowane w kopertę A3.

Informacje dodatkowe - załączanie* skanów, dostarczanie** dokumentów

Załączanie skanów* 19-25.08.2020

Studia

Dokument

Kto załącza

I stopień

Podpisana formularz wzięcia udziału w rekrutacji (do pobrania pomiędzy 19-25.08.20)

Każdy kandydat 

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks

Tylko kandydaci, u których widnieje komunikat o niezgodności wprowadzonych wyników z wynikami w Krajowym Rejestrem Matur

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy kandydat, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020

Matura IB

Każdy kandydat, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy kandydat, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

 

Dostarczanie** uwierzytelnionych dokumentów 1-30.09.2020

Studia

Dokument

Kto dostarcza

I stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy przyjęty

Świadectwo dojrzałości + ewentualnie aneks 

Każdy przyjęty

Matura IB

Każdy przyjęty, który posiada maturę IB

Świadectwo wydane w zagranicznych systemach edukacji równoważne ze świadectwem dojrzałości wraz z legalizacją, uznaniem i oryginałem tłumaczenia wykonanym przez tłumacza przysięgłego

Każdy przyjęty, który posiada świadectwo wydane w zagranicznym systemie edukacji

Dyplom finalisty Olimpiady lub dyplom laureata konkursu

Każdy przyjęty, który jest finalistą olimpiady lub laureatem konkursów wymienionych w Uchwale Senatu dotyczącej  zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020

 

Information for polish citizen Admission 2021/2022

Undergraduate studies admission for full- time studies begin on the 11th of May 2021.
Undergraduate studies admission for part- time studies begin on the 6th of July 2021.
Schedule is going to be published on April 2021

2020/2021 Schedule (except architecture)

date

time

action

11 May 2020

9:00

Start of the undergraduate studies admission,
Full- time studies you can create an account
in eRekrutacja system now and submit your documents (diplomas obtained abroad)

17 August 2020

23:59

Last day for submitting your application in eRekrutacja system.

You can no longer edit information on your candidate's account.

19-25
August 2020

 

add scanned documents to eRekrutacja

31 August 2020

15:00

RESULTS

1-30
September
 2020

 

Submitting documents-only those who get in

 

2020/2021 Schedule (only for achitecture)

date

time

action

11 May 2020

09:00

Start of the undergraduate studies admission. You can create an account in eRekrutacja system now and submit your documents (diplomas obtained abroad)

22 July 2020

23:59

Last day for submitting your application for architecture in eRekrutacja system. You can no longer

23 July 2020

12:00

Candidates taking part in the preliminary exam. The topic of exam tasks is going to be published that day

28 July 2020

 

Last day of preliminary exam. Candidates have to send their works  and oświadczenie to comicy by post.

Adress:
Wydział Architektury
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

10 August 2020

12:00

Architecture preliminary exam results available on candidate's account

17 August 2020

23:59

Last day for submitting your application in eRekrutacja system.

You can no longer edit information on your candidate's account.

19-25 August 2020

9:00

Add scanned documents to eRekrutacja

31 August 2020

15:00

 

RESULTS

1-30 September 2020

-

Submitting documents-only those who get in