Prawo przyjęcia na wybrane kierunki studiów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego mają absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości i są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich.

Na kierunku Architektura ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i laureaci konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych innych niż wymienionych, ale o podobnym zakresie tematycznym mogą pisemnie zwrócić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Podstawą uzyskania wymienionych uprawnień jest zarejestrowanie się systemie eRekrutacja oraz dostarczenie w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub w finale konkursu.

Szczegółowe regulaminy konkursów organizowanych przez Politechnikę Gdańską określone są w odpowiednich uchwałach Senatu PG: