Prawo przyjęcia na wybrane kierunki studiów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego mają absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości i są:

laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego

lub

laureatami konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich

wymienionych w załączniku.

Na kierunku architektura ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i laureaci konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych innych niż wymienione w załączniku, ale o podobnym zakresie tematycznym mogą pisemnie zwrócić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest zarejestrowanie się w systemie eRekrutacjaoraz dostarczenie w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub w finale konkursu.